Centerpartiet värnar barn och unga i hela Falun

Dags för en återblick på vårt arbete i Barn- och utbildningsnämnden. Här finns jag, Elisabeth Rooth Eriksson, som 1:e vice ordförande, Susanne Höglund som ordinarie ledamot och Joacim Svensson som ersättare.

Arbetet hittills kan bäst liknas vid en tur i en berg- och dalbana med ett mer eller mindre konstant kittlande i maggropen…

Jag är lättad över att skolorna i Linghed och Sågmyra inte längre hotas av nedläggning. Nämndens ordförande, Björn Ljungqvist, har uttryckt det som att "inget nedläggningsbeslut kommer att tas under innevarande mandatperiod”. Det är formellt korrekt men för både föräldrar och personal är det viktigt att vi från Centerpartiet är tydliga med att skolorna ska få leva vidare så länge de väljs aktivt, har bra resultat och behörig personal.

Skolstrukturutredningen har varit och är en huvudfråga i vårt arbete men låt oss titta på vad som i övrigt hänt kopplat till vår valplattform:

Inom förskolans område:

 • Öka antalet förskoleplatser så att förskolan hinner ikapp den snabba befolkningsökningen som var varit i Falun de senaste åren
 • Att privata utförare ska bygga och driva fler förskolor i kommunen

Antalet förskoleplatser har ökat såväl i vår egen som i privat regi. Befolkningsökningen har mattats av under 2020. Vi kan inte alltid erbjuda vårdnadshavare förstahandsalternativet men vi lyckas alltid hitta en lösning. Vi har en rad privata utförare och en av dem, Norlandia, startade i början av året en förskola i Hästberg för 88 barn.

Ny förskola invigs i Bjursås i januari. Under kommande två år planeras för ny förskola i Vika samt i Svärdsjö och också i Surbrunnshage.

 • Anpassa barngruppernas storlek efter rådande behov samt öka vuxentätheten på avdelningarna.

Antal inskrivna barn per årsarbetare har minskat enligt en nationell jämförelse men det är ett trubbigt sätt att mäta. För oss är det viktigaste att rektorerna på de olika förskolorna ges möjligheter att anpassa antalet barn utifrån de förutsättningar som råder. Likväl som det är orealistiskt att ha 15 barn i ålder 1-2 på en avdelning är det fullt realistiskt att ha 20 barn i åldern 4-5 på en avdelning under en tid.

 • Bygga kombinerade förskolor och äldreboenden för att öka kontaktytorna mellan generationer.

Här har ju Centerpartiet presenterat ett förslag att bygga förskola/äldreboende på Myranområdet men som alla vet är det inte längre aktuellt. Det här är en fråga som vi har gemensamt ansvar för; Omvårdnad, Miljö- och Samhällsbyggnad och Barn- och utbildning och måste lyfta när nya bostadsområden byggs.

Inom grundskolans område:

 • Utveckla samarbetet mellan skolan, socialtjänsten och barn- och ungdomspsykiatrin så att unga med behov av stöd får hjälp snabbt när det behövs.

Tillsammans för varje barn är ett unikt arbete som syftar till att tillgodose barns behov genom ett förebyggande arbete där barnet och dess familj, skolan, socialtjänsten och barn- och ungdomspsykiatrin samspelar. Arbetet bedrivs såväl i förskola som i grundskola.

Under de kommande två åren fortsätter arbetet för att vara en självklar del i alla för- och grundskolor.

 • Stärka upp förutsättningarna att ge riktat stöd till de elever som har svårt att nå studiemålen så att resultatnivån för grupper med låg måluppfyllelse höjs.

Ett av grundskolans mål är att öka antalet elever som är behöriga till gymnasiet. Här ser vi en klar förbättring för pojkarna, deras resultat har ökat med 5 %-enheter och idag bedöms pojkar och flickor prestera lika bra.

Under kommande år fortsätter arbetet med att öka antalet elever som är gymnasiebehöriga. Ökade resurser kommer att läggas på grundskolan och fokus vara bl a på stadieövergångarna, ingen ska riskera att halka efter.

 • Utveckla samarbetet med Science Center 2047, före detta Framtidsmuseet för att kompetensutveckla lärarna och stimulera elevernas intresse för naturvetenskap och teknik.

2020 genomförs en satsning på utveckling av undervisningen i fritidshemmen och fortbildning av personalen där.

Under kommande år finns stort utrymme för våra rektorer att i dialog med projektledaren utveckla samarbetet.

Gymnasiet:

 • Att gymnasieelever på alla program ska ges möjlighet att prova på att driva företag inom ramen för Ung företagsamhet (UF)

På frisör- och ekonomiprogrammen ingår UF i programmen. Övriga elever kan välja kursen inom ramen för individuellt val.

Alla stadier:

 • Ge elever och personal god tillgång till digitala hjälpmedel

Min uppfattning är att vi är i hamn här, för tillfället. Det är dock ett område där utvecklingen går snabbt och det är viktigt att vi är på tårna och möter upp behoven.

Kommande år:

Två år återstår och mycket finns att göra, få områden är som skolan under en ständig utveckling. Några delar ur vår valplattform som vi vill arbeta vidare med:

 • Ge unga bättre möjlighet att bli lyssnade till och påverka sin var dag genom ungdomsråd eller liknande för att öka tryggheten i skola och fritidsliv.

Vi deltar i ett regionalt arbete, DIMPA, som syftar till att höja kompetensen inom ungdomspolitiken och stärka förankringen av ungdomsfrågorna lokalt och regionalt. Här har vi ett stort arbete framför oss. Det finns goda exempel från andra Dalakommuner att lära mer av men det behövs en rejäl satsning, också utanför Barn- och utbildningsnämndens ansvarsområde.

 • Öka kontaktytorna mellan skolan, näringslivet och högskolan

Här finns mycket kvar att göra. På gymnasiet finns högpresterande elever som skulle kunna få stimulans av högskolestudier i enskilt ämne, detta är i dag svårt att få till. Det är överlag svårt att få praktikplatser för de elever som behöver detta i sin utbildning, här måste vi arbeta för att näringslivet tar ett större ansvar och ges det stöd som krävs.

 • Vara en attraktiv arbetsgivare för att rekrytera och behålla behörig personal

Här finns mer att göra och jag skulle välkomna en diskussion kring detta med våra fackliga företrädare.

/Elisabeth Rooth Eriksson