Ibland möter man människor som stannar kvar i minnet, länge…

Elisabet Rooth-Eriksson

För en tid sedan blev jag kontaktad av Rädda Barnen med en fråga om jag kunde avsätta en timma för ett samtal med en 18-åring från deras ungdomsförbund kring barnens rätt i samhället. Självklart gärna!

Vilket möte det blev, fullt av kraft och livs trots den digitala formen. Klok, insiktsfull, reflekterande, ifrågasättande. Sedan 15 års ålder placerad i olika familjehem. Samtalet gav mig mycket. Det fick mig att reflektera över det uppdrag jag har i Barn- och utbildningsnämnden och också uppdraget som nämndeman i Förvaltningsrätten. I snart fyra år har jag tjänstgjort och haft mängder av olika mål, de flesta släpper man när föredragningen eller förhandlingen är avslutad men ett antal stannar kvar. Dessa har nästan uteslutande handlat om s k LVU-mål (Lag med särskilda bestämmelser om vård av unga).

Varför finns då LVU? Barn och unga har rätt till en trygg uppväxt. Samhället har ett ansvar att se till att de får det skydd och stöd de behöver. Ytterst ligger ansvaret att agera på kommunens socialtjänst. Om socialtjänsten inte kan genomföra behövlig vård i samförstånd med vårdnadshavaren och den unge, kan ett omhändertagande enligt LVU bli aktuellt. Barnet/ungdomen placeras då i ett boende utanför hemmet.

För att LVU ska kunna tillämpas behöver tre förutsättningar vara uppfyllda:

  • Det ska föreligga ett missförhållande som har anknytning till den unges hemmiljö och/eller till den unges eget beteende.
  • Missförhållandet ska medföra att det finns en påtaglig risk för att den unges hälsa eller utveckling skadas.
  • Behövlig vård kan inte ges på frivillig väg.

I Falun avgjordes 2020 291 LVU-mål, totalt i Sverige 5 368, att jämföra med 2016 då antalet var 4 400. Ökningen säger en del om barns ökade utsatthet.

Upp till 15 års ålder har barnet en ställföreträdare vid förhandlingen och deras berättelse och ståndpunkt utifrån möten med barnet är ofta helt avgörande för nämndens dom.

Alla vuxna har ett ansvar!

Det ligger ett stort ansvar på vuxenvärlden i sin helhet att våga agera när vi misstänker att något inte står riktigt rätt till. Möjligheten att göra en orosanmälan till socialtjänsten finns men är kanske inte tillräckligt känd.

Orosanmälningar om barn som far illa har ökat med 5 procent under pandemin, visar en ny studie av Socialstyrelsen. Drygt 4 av 10 anmälningar beror på förälders eller vårdnadshavares problem, bland annat psykisk ohälsa, missbruk, omsorgssvikt eller försummelse.

En viktig roll har personal på förskolor och skolor, att de är uppmärksamma och känner att de har mandat att agera om de misstänker att något inte står rätt till.

I Falun arbetar vi med Tillsammans för varje barn, syftet är att tidigt kunna stötta barn och familjer som behöver stöd och att de insatser som görs från skola, socialförvaltning och region samordnas med barnet i centrum. Arbetet är väl utbyggt på våra förskolor och når nu successivt grundskolorna.

Sektor Barn och familj, som tidigare låg inom Socialnämnden är nu överfört till Barn- och utbildningsnämnden, jag hoppas att det kommer att göra oss vassare på att tidigt upptäcka och stötta de barn som av olika anledningar behöver samhällets stöd för sin utveckling och sitt mående.

Vad hände sen?

I dag är hen 18 år och ska snart flytta till eget boende och fortsätta studera på högskolan. Hen har bytt familjehem flera gånger och påpekade vikten av att man utvärderar och kontinuerligt följer upp den placering som gjorts. Det kan bero på familjehemmet eller på den placerade att det inte ”klickar”. Hen upplever att hen många gånger under sin uppväxt inte blivit lyssnad till, att hens rättigheter inte beaktats. Min bild, återigen från Förvaltningsrätten, är att bristen på familjehem ofta är stor vilket gör att socialtjänsterna, inte minst i våra storstadsregioner, tvingas använda vad som erbjuds. Detta ser jag ofta i återkommande LVU-mål, kvalitén är högst varierande och en placering måste följas upp för att säkerställa att den fyller sitt syfte.

Centerpartiet vill se en förändrad lagstiftning där barnens rätt tydligare kommer till uttryck. För mig är det givet, föräldraskapet kan inte vara heligt.

Har Du inte gjort det tidigare, ta några minuter och läs kortversionen av barnkonventionen!

https://unicef.se/barnkonventionen/las-texten

/Elisabeth Rooth Eriksson (C)