Tillsammans formar vi framtiden

Sedan 2009 har Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen jobbat med att ta fram en detaljplan som ska möjliggöra utvecklingen av en helt ny stadsdel i Falun. Den ska heta Born.

Det är en spännande resa vi får följa i MSN och vi i Centerpartiet ser stora möjligheter som vi vill vara med och påverka.

Jenny Drugge, Jonas Grenfeldt och Jonas Gustafsson är vi som representerar Centerpartiet i Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden.

- Det är viktigt att vi påminner oss om vad det är vi jobbar med. Det handlar om samhällsbyggnad.

Så sade Jonas Grenfeldt under det senaste MSN-sammanträdet den 14 mars. Och han har helt rätt. Hur ser det Falun ut vi vill lämna över till nästa generation? Det är den frågan vi måste falla tillbaka på i vårt arbete i Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden. Centerpartiet tar vårt uppdrag på allvar. Det handlar inte bara oss som har fått förtroendet att representera Centerpartiet Falun och Centerpartiets väljare i nämnden. Det handlar lika mycket om alla våra medlemmar. I Centerpartiet är vi noga med att låta alla få sin röst hörd.

- Vi är ett parti som jobbat gemensamt med alla medlemmar, med planen och ett remissvar. Om fler vill vara med i ett parti som gillar samhällsbygge så är de välkomna att bli medlem, säger Jenny Drugge när hon reflekterar över vårt arbete.

Området Born ligger centralt i Falun, alldeles i anslutning till Faluån, där den stora slagghögen, resterna från flera hundra år av gruvverksamhet, finns. Här reser sig också det gamla vitriolverket, med det lutande tornet som en gång var dubbelt så högt och en karakteristisk del av stadsbilden i Falun. Minnen av det unika industrilandskapet, det som gjort Falun till ett världsarv, är naturligtvis en stor utmaning i detta projekt. Hur kombinerar man bevarande med utveckling?

Här ser vi i Centerpartiet en fantastisk möjlighet till hållbara lösningar. Det är en unik chans att skapa en levande historia och tillgängliggöra det förflutna. Genom en varsam planering kan vi öka kunskapen, förståelsen och medvetenheten om att vi faktiskt lever mitt i ett världsarv.

"Det finns mycket skrivet om skyddet och bevarandet av världsarvet, och det är naturligtvis väldigt viktigt. Ibland kan det upplevas som om världsarvet ses som ett problem, en belastning, när man i stället borde se det som en tillgång. Ett kulturarv som berikar och som sätter sin prägel på området. Dessa vackra byggnader, Vitriolverket, Kopparverket/Zinkhyttan och Silverhyttan, är som smycken i området. Då är det väldigt viktigt att man inte bygger för nära eller bygger så att dom inte syns. Ta vara på världsarvets tillgångar, lyft fram det."

En annan utmaning är miljön. Området är fyllt av slagg och restprodukter från gruvdriften. Inte bara det som är synligt för ögonen ovan mark, utan kanske framför allt under marken. Det kan vara så mycket som tio meter med försurad mark, full av giftiga tungmetaller.

Vissa tycker att det bästa är vore att bara låta detta vara, att inte gräva i det överhuvudtaget. Vi ser i stället positiva möjligheter med att sanera marken.

Se det som en tepåse. När det regnar och vattnet sjunker ner i jorden, silas det genom den giftiga slaggen och drar sedan med sig gifterna när vattnet rinner ut i Faluån. Dessa följer sedan vattnet nedströms och rinner ut i Tisken, Runn, Dalälven och så småningom ut i Östersjön.

Ännu idag är faktiskt Falu Gruva en av de enskilt största i källorna till utsläpp av tungmetaller i Östersjön!

Den 14 mars hade Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden sammanträde och Born kom upp ännu en gång. En detaljplaneprocess är en långdragen historia. Den går igenom flera faser och tas upp i nämnden flera gånger för beslut innan den vinner laga kraft. Nu börjar processen i alla fall närma sig sitt slut i detta ärende. Denna gång handlar det om ett beslut om granskning av detaljplanen.

I november 2019 till december 2020 var planen ute på samråd, det vill säga att planen skickades till utvalda remissinstanser som fick lämna remissvar. Även enskilda medborgare och övriga intressenter fick om man ville lämna synpunkter.

Som vi sagt är detta ärende något som vi anser vara otroligt viktigt för Faluns utveckling. Centerpartiet vill vara med och visa vårt engagemang och ansvarstagande för vår kommun. Därför var det en självklarhet att Falucenterns medlemmar tillsammans utformade ett remissvar. Alla som önskade skulle få möjlighet att ge sina synpunkter och åsikter.

Samrådsredogörelsen med alla synpunkter samt kommunens svar redogjordes på sammanträdet den 14 mars. Något förvånande var Centerpartiet det enda politiska parti som hade lämnat remissutlåtande i detta otroligt stora och viktiga projekt.

"Centerpartiet i Falun ställer sig positiv till planen som möjliggör en ny stadsdel med såväl boenden som verksamheter."

Så inleds remissvaret från Centerpartiet och det är vad vi vill att alla våra synpunkter ska utmynna i. Ingenting handlar om hinder som ska stoppa en vidare utveckling. Snarare kommer vi med konstruktiva förslag på hur det går att förbättra ytterligare.

  • Kollektivtrafiken, gång- och cykelvägar samt skola och förskola är exempel på delar som vi reflekterar kring i svaret. Det var också något som många andra hade synpunkter på enligt samrådsredogörelsen.
  • Ett annat viktigt perspektiv som Centerpartiet lyfter fram, handlar om tillgänglighet för personer med funktionsnedsättning. Naturen i området är formad så att det i grunden är ganska otillgängligt. Det höga kulturmiljövärdet begränsar möjligheterna att anpassa miljön. Det innebär utmaningar, det blir lite svårare, men långt ifrån omöjligt att göra Born tillgängligt för alla människor.

Born kan bli en fantastisk stadsdel om vi hittar kombinationen av modernt och kulturhistoriskt. En bra utmaning för en världsarvsstad.

/Jenny Drugge
Jonas Grenfeldt
Jonas Gustafsson

Centerpartiets förtroendevalda i Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden