Trygghet - grundpelaren i Centerpartiets skuggbudget

Fokus i Centerpartiets budget för åren 2024-2026 ligger på trygghet. Att alla medborgare känner sig trygga är en förutsättning för att Falu kommun ska utvecklas positivt. För våra barn och unga att få en bra start i livet, för våra äldre att få känna trygghet hela livet. För våra företagare att få långsiktiga förutsättningar. För vår personal som behöver en trygg arbetsmiljö. Helt enkelt för alla våra medborgare.

- Vi i Centerpartiet är vana att vara med och styra kommunen. Vi är vana att ta ansvar. I opposition kan ett parti lova allt till alla. Med pengar som inte finns. Det är inte en ansvarsfull politik. Vi tar ansvar också som ledande oppositionsparti. Det arbete som gjordes under förra mandatperioden har gjort att Falun har betydligt bättre förutsättningar än andra kommuner. Under de senaste åren har Falun gjort positiva resultat, vilket inneburit att vi kunnat fylla på resultatutjämningsreserven till maxgränsen för vad man får sätta av (över 180 miljoner). Det innebär inte att vi utan vidare kan använda dessa medel, utan försiktighet måste prägla också den budget som kommunfullmäktige i morgon tar för den kommande 3-årsperioden, säger vårt oppositionsråd Susanne Martinsson.

Centerpartiet vill:


- Fortsatt satsa på att ge våra barn och unga trygghet och en meningsfull fritid. I samverkan mellan ungdomarna, Fritid för unga och Ungdomsstödjarna, kommunens kultur- och fritidsförvaltning, skolan, föreningar och civilsamhällets aktörer vill vi att insatserna för en trygg och meningsfull fritid utvecklas. Det kan innebära att vi i delar av vår kommun behöver satsa på fasta fritidsgårdar men kan också innebära att andra delar vill se mer flexibla lösningar.


- Ge personalen ökade valmöjligheter till friskvård.

- Lägga ökade resurser på arbetet med ”Ett Falun fritt från våld”. Vi vill utöka den föreslagna samordnartjänsten som arbetar för att implementera planen till en heltidstjänst.

- Minska antalet personer inom hemtjänsten som besöker våra äldre. Vi vill öka den upplevda tryggheten genom att förre personer besöker våra hemtjänsttagare.

- Arbeta för en schemaläggning där personalen är delaktig och där minutstyrning undviks.

För att klara behovet av personal bl a inom omsorg måste vi ge vår personal ökade möjligheter att påverka t ex schemaläggning.


- Samarbeta mera!

Vi vill se ett ökat samarbete i kommunkoncernen inom ramen för Ett smartare Falun. Genom ett strukturerat arbete når vi ett lärande som också fortsatt kan resultera i konkreta förslag för miljömässigt hållbara satsningar och energieffektiviseringar.

Trygghet både i det korta och det långa perspektivet utgör därmed grunden för hur Centerpartiet vill utveckla Falu kommun och hur vi prioriterat satsningarna i budgeten, avslutar Susanne Martinsson.