Äldreomsorg

Bild

Många äldre vill bo kvar hemma så länge det är möjligt. Det är ofta bra och med en väl
utvecklad hemtjänst så är det ofta möjligt även när det börjar bli svårt att klara vardagen
och ett visst vårdbehov uppstår. Samtidigt visar erfarenheten att för den som utvecklar
ett stort vårdbehov är inte det tidigare egna hemmet alltid den bästa bostaden. När
vårdbehovet ökar måste vård- och omsorgspersonal finnas nära till hands. Det är också
vanligt att särskild vårdutrustning krävs. Det finns en brytpunkt där det är tryggare att
flytta in till ett äldreboende där sådana resurser finns tillgängliga.

Det har varit svårt att få plats på vård- och omsorgsboende i Falu kommun, och vi ser att
antalet platser behöver ökas. Både för att antalet äldre ökar, men också för att det måste bli lättare att få en plats på ett äldreboende tidigare än idag.
För många äldre är det hemtjänsten som står för stöd och hjälp i vardagen. I samband
med pandemin har det uppmärksammats att det stora antalet personalkontakter som
de äldre har bidrar till smittspridning. Det bidrar också till otrygghet när det blir svårt att
lära känna den personal som kommer på besök på grund av det stora antalet.
Vi vill att antalet personalkontakter för en brukare i hemtjänsten ska minska kraftigt
jämfört med idag. Ett intressant exempel är Emmaboda som har Sveriges kostnadseffektivaste hemtjänst samtidigt som brukare med störst behov bara möter två per dag
under vardagar. Där är hemtjänsten organiserad i små grupper för trygghet och arbetsglädje. I Emmaboda möter en brukare i snitt 7 personal på 14 dagar, i Falun 17 (2020).
Falu kommun har länge varit långt framme när det gäller att följa den tekniska utvecklingen på vård- och omsorgsområdet. Så vill vi att det ska fortsätta vara. Exempel på ett
intressant projekt där kommunen medverkar är för utveckling av så kallade medicinska
digitala tvillingar. Kommunen följer också utvecklingen av larm och sensorer för trygghetsövervakning av äldre och vårdtagare.
Rätt resurser måste finnas tillgängliga för att säkra tillgången till vård på våra vård- och
omsorgsboenden. Det ska finnas tillgång till sjuksköterskekompetens dygnet runt. Satsningar på hälsofrämjande kultur inom vård och omsorg bör uppmuntras och stödjas.
Måltiden i äldreomsorgen ska utgå från individens behov och önskemål, främja aptit och
matglädje och bli en tydligare del i vården. Vi vill också utveckla de mobila teamen i
samverkan med regionen.
Det behövs fler seniorboenden, trygghetsboenden och vård- och omsorgsboenden. I
möjligaste mån ska dessa boenden finnas i den kommundel man levt i. Det kan vara ett
värde i att äldreboenden och förskolor placeras i anslutning till varandra för att öka kontaktytorna mellan generationer.
- Planera för att äldre med stort vård- och omsorgsbehov kan få plats på ett lämpligt
äldreboende tidigare än idag.
- Utred hur antalet personer som en brukare i hemtjänsten möter kan minskas, med
exempel från andra kommuner som har lyckats, exempelvis Emmaboda.
- Bejaka användandet av ny teknik inom vård- och omsorgsområdet för ökad trygghet,
kvalitet och effektivitet.
- Boendeplanen för äldreomsorgen ska prioritera utveckling av äldreboenden både i
tätorten och i kommunens serviceorter med hänsyn till de behov som förutses.

Bli medlem i Centerpartiet

Om alla som röstar på Centerpartiet rekryterar en person till, får vi dubbelt så mycket att säga till om i svensk politik. Om vi hjälps åt behövs det inte mycket för att öka vårt inflytande med 100 procent.