Landsbygdsutveckling

Bild

För att möjliggöra att kommunmedborgarna ska kunna leva, bo och verka där man vill så
behöver utveckling ske såväl i de centrala delarna av kommunen som på landsbygden.
Idag bor en tredjedel av invånarna i Falu kommun på landsbygden.

Landsbygden har blivit attraktiv och allt fler söker sig dit. Då behövs också offentlig service: omvårdnad, skolor och förskolor. Det finns ett tryck på ökat utbud av bostäder. När
det gäller hyresrätter så bör allmännyttan vara en stark aktör i våra serviceorter. Dessutom bör kommunen främja privata initiativ till bostadsbyggande på landsbygden. Det
krävs både byggbar och planlagd mark. Därför är de fördjupade översiktsplanerna viktiga
eftersom de pekar ut var det är lämpligt att bygga bostäder. Kommunen bör även kunna
erbjuda mark för etableringar i våra serviceorter.
Runt om i kommunen är det vägföreningar som ansvarar för väghållningen av enskilda
vägar sedan år 2000. De uppbär idag ett antal olika bidrag för att utföra skötsel och underhåll; både vägbidrag, grönytebidrag och möjlighet att söka upprustningsbidrag. Hur
dessa bidragssystem utformas varierar mycket i olika delar av landet. Falu kommun bör
göra en omvärldsbevakning och därefter en översyn av de olika vägbidragen.
I flera av våra kommundelar finns aktiva intresseföreningar. De är och ska vara en viktig samtalspart. Dialogen mellan de lokala föreningarna och förtroendevalda ska vara kontinuerlig. De kommundelsutvecklingsmedel (KDU-medel) som Falu kommun fördelar till intresseföreningarna för utvecklingsprojekt är av stor betydelse för landsbygdsutvecklingen i Falu kommun.
VM-stiftelsen, eller Stiftelsen för fritidens främjande, som den egentligen heter, är en
annan mycket lyckad satsning. Genom intresseföreningar, idrottsföreningar och andra
aktörer har olika idéer förverkligats genom de medel som avsattes efter skid-VM 2015
för att främja barns och ungdomars fritidsaktiviteter på landsbygden. Föreningslivet gör
att det kan finnas ett rikt utbud av aktiviteter. De insatser som stiftelsen möjliggör ger
god utväxling per satsad krona. Centerpartiet ser gärna att denna stiftelse tillförs medel
för att säkerställa fortsatt stöd till fritidsaktiviteter för unga på landsbygden.
Med ny teknik och större valfrihet bör fastighetsägaren få möjlighet till större delaktighet när det gäller anslutning till kommunalt vatten och avlopp alternativt enskilda lösningar. Centerpartiet vill införa en VA-rådgivare som i ett tidig skede ska kunna ha dialog med fastighetsägarna för att hitta bästa lösningen för deras område.
Bredbandsutbyggnaden på landsbygden måste fortsätta. Falu kommun bör föra dialog
med de aktörer som har tilldelats medel från Post- och telestyrelsen (PTS) för att säkerställa att utbyggnaden fortsätter i önskad takt. Det kan också finnas behov av att Falu
kommun avsätter egna medel för bredbandsutbyggnad, vilket vi är öppna för om det behövs för att säkerställa fortsatt utbyggnad.
- Dialoger mellan intresseföreningar, politiker och tjänstepersoner ska hållas regelbundet.
- Börja bygga upp en kommunal markreserv i anslutning till serviceorterna. Både näringsliv och bostäder.
- Prioritera arbetet med fördjupade översiktsplaner för utveckling av landsbygden
- Inför en tjänst som VA-rådgivare där tidig dialog ska stå i fokus.
- Verka för en bättre kollektivtrafik i kommunens utkanter i samverkan med regionen.
- Gör en översyn av olika bidragsnivåer till vägföreningarna.
- Säkerställa fortsatt stöd genom Stiftelsen för fritidens främjande (VM-fonden) till fritidsaktiviteter för ungdomar på landsbygden.
- Verka för fortsatt utbyggnad av bredband på landsbygden

Bli medlem i Centerpartiet

Om alla som röstar på Centerpartiet rekryterar en person till, får vi dubbelt så mycket att säga till om i svensk politik. Om vi hjälps åt behövs det inte mycket för att öka vårt inflytande med 100 procent.