Dalarna
Centerpartiet lokalt
  • / Nyheter
  • / Nya förutsättningar för filialer!

Nya förutsättningar för filialer!

På landstingsfullmäktige i slutet av november kommer Centerpartiet att lägga ett förslag om att nuvarande geografiska begränsningar i möjligheten att öppna en filial ska tas bort. Detta leder förhoppningsvis till att vården kommer närmare dalfolket.

Den nära vården måste fungera. Det är nyckeln till en långsiktigt hållbar hälso- och sjukvård. Därför har Centerpartiet fokus på att utveckla vårdcentralerna och närsjukvården.

- Idag finns det geografiska begränsningar i regelverket om hur en vårdcentral får öppna en filial. De vill vi ta bort och samtidigt införa ett nytt skäl till att få öppna en filial som ska vara tillgänglighet på landsbygden, säger Göran Engström (C), ledamot i landstingsstyrelsen.

Nu får en vårdcentralfilial endast öppnas i kommunen där vårdcentralen är etablerad eller i grannkommunerna. Centerpartiet anser att detta inte är motiverat. En filial ska kunna öppnas i hela Dalarna.

- För att ytterligare underlätta etableringen bör en filial även kunna drivas genom att vårdcentralen anlitar en underentreprenör, vilket inte är möjligt idag, säger Lena Reyier (C), oppositionsråd Landstinget Dalarna.

Att en närliggande vårdcentral inte ser möjligheten i att öppna en filial får inte hindra andra att göra det. Att ta bort begränsningarna och utöka skälen till att få öppna en filial förenklar regelverket och gör förhoppningsvis att vården kommer närmare dalfolket. 

Centerpartiet kommer fortsätta arbeta för en tillgänglig hälso- och sjukvård av hög kvalitet i hela Dalarna. Det är viktigt för att alla ska känna sig trygga. Dalarna behöver en närmare vård.

I media
Dala-Demokraten: Vi vill se vårdcentralfilialer i hela Dalarna oberoende av kommungräns