Med anledning av det ekonomiska läget och sjukvården i region Dalarna

Pressmeddelande: Med anledning av det ekonomiska läget och sjukvården i region Dalarna:

Region Dalarna befinner sig fortfarande i ett utmanande ekonomiskt läge. Den rådande globala situationen ställer regionen inför betydande påfrestningar, och den ökande inflationen driver upp kostnaderna för alla verksamheter inom regionen. Trots en fastställd minusbudget på 519 miljoner kronor möter vi ett förväntat resultat under innevarande år på cirka minus 1,1 miljarder kronor. Det krävs genomgripande omstruktureringar för att balansera verksamhetens ekonomi.

Inom hälso- och sjukvården är målet att alla invånare i Region Dalarna ska ha tillgång till god vård på lika villkor. Emellertid möter hälso- och sjukvårdsförvaltningen betydande ekonomiska utmaningar. Regionen har lidit av en situation där kostnaderna för vården ökat kraftigt under flera år, med undantag för pandemiåren, samtidigt som intäkterna inte ökat i lika hög utsträckning, vilket har bidragit till den nuvarande ekonomiska pressen.

- Hälso- och sjukvården är särskilt drabbad. Minskade statsbidrag och behovet av att ompröva arbetskraftsstrukturer tvingar oss till åtgärder som kommer att märkas av för alla. Vi i Samling för Dalarna (S, C, KD och DSP) arbetar noga med varje krona för att säkerställa att vården och dess personal har tillräckliga resurser för att klara sina uppgifter. Vi strävar efter att minimera påverkan på både patienter och anställda, säger Sofia Jarl.

- För att mildra den ekonomiska belastningen har vi valt att prioritera andra åtgärder före varsel av befintlig personal. Ett exempel är att halvera kostnaderna för hyrpersonal inom sjukvården, vilket är en betydande besparing. I praktiken har ett anställningsstopp införts för administrativ personal, och vakanshållning sker av tjänster som inte är kopplade till direkt patientarbete. Vissa undantag görs. En översyn av ledningsorganisationen pågår för att skapa större personalgrupper där det är motiverat, samt en effektivare ledningsorganisation och även färre antal chefer.

Handlingsplanen Hållbar framtid med över hundra aktiviteter för att minska kostnaderna ligger fortfarande fast och steg för steg betar vi av punkterna i denna. I sammanhanget kan nämnas att Kultur- och bildningsförvaltningen bidragit mest hittills med att sänka kostnaderna, sett till andel av sin budget. Kollektivtrafikförvaltningen har fort farande den största obalansen sett till andelen jämfört med budget. Detta kräver särskilda åtgärder för att hantera de finansiella utmaningarna.

Region Dalarna fortsätter att aktivt arbeta för att tackla dessa utmaningar och söker samarbete med relevanta parter för att säkerställa en stabil och hållbar framtid för regionen och dess invånare.

För mer information eller kommentarer, kontakta

Regionråd och ordförande i hälso- och sjukvårdsnämnden. Sofia Jarl, tel 072-0853160, sofia.jarl@regiondalarna.se

Saleh Aman, Sofia Jarls politiska sekreterare, Saleh.aman@centerpartiet.se