Dalarna
Centerpartiet lokalt
  • / Nyheter
  • / Centerpartiet förenklar etableringen av vårdcentralfilialer

Centerpartiet förenklar etableringen av vårdcentralfilialer

Centerpartiets förslag om att en vårdcentral ska kunna öppna filialer i hela Dalarna antogs igår på landstingsfullmäktige efter att revidering av Avtal Hälsoval debatterats.

Avtal Hälsoval är det avtal som finns mellan Landstinget Dalarna och en vårdgivare om hur en vårdcentral får etableras.

Förutom ändringarna som landstingsstyrelsen föreslog yrkade både Centerpartiet och SjukvårdsAlliansen om ytterligare förändringar av avtalet.

Centerpartiet föreslog att den geografiska begränsningen om var en vårdcentral får öppna en filial ska tas bort. SjukvårdsAlliansen föreslog att en ensam läkare ska kunna öppna en vårdcentral. Idag är inte det möjligt utan det måste finnas minst två läkare. Båda förslagen innebär förenklingar av regelverket kring Hälsoval.

Centerpartiet ansåg att SjukvårdsAlliansens förslag var ofullbordat, eftersom finansieringen inte var klarlagd till beslutstillfället. Därför stödde Centerpartiet inte förslaget. Centerpartiet hoppas att hälsovalsenheten på Landstinget Dalarna undersöker hur SjukvårdsAlliansens förslag kommer att påverka kostnaderna för Hälsoval. Då finns det ett genomarbetat förslag att ta ställning till vid nästa revidering.

- Centerpartiets förslag är kostnadsneutralt, det är vårdcentralchefen som bestämmer om de ska öppna en filial, säger Göran Engström (C), ledamot landstingsstyrelsen och initiativtagare till förslaget. Därför kan vårt förslag genomföras direkt till den 1 januari 2018 då avtalet ska börja gälla.

Efter votering antogs Centerpartiets förslag som innebär att begränsningen om att en vårdcentral endast får öppna filial i den kommun där den är etablerad eller i grannkommunen nu stryks i avtalet.

- Att en närliggande vårdcentral inte ser möjligheten att öppna en filial får inte hindra andra vårdgivare att göra det, säger Göran Engström (C).

Förutom att den geografiska begränsningen försvinner innebär beslutet att ett nytt skäl, tillgänglighet på landsbygden, till att öppna en filial läggs till i avtalet. För att ytterligare underlätta öppnandet av en filial tas även förbudet att en underentreprenör inte får bemanna en filial bort.

- Vi vill att det ska vara enkelt att bedriva vårdcentraler i Dalarna därför föreslår vi dessa förändringar, avslutar Göran Engström (C).

I media
Dalarnas Tidningar: Fritt fram att öppna mindre vårdcentralfilialer över hela Dalarna – "En seger för ökad service i glesbygd"