Dalarna
Centerpartiet lokalt
  • / Nyheter
  • / Sista Landstingsfullmäktige för Lena Reyier

Sista Landstingsfullmäktige för Lena Reyier

Lena Reyier

- För Centerpartiet är den nära vården med ökad tillgänglighet prioriterad, samt hälsofrämjande insatser och snabbare hjälp vid psykisk ohälsa, säger Lena Reyier (C), oppositionsråd Landstinget Dalarna.


Landstingsfullmäktige 11 juni - Anförande allmännpolitisk debatt, Lena Reyier (C), oppositionsråd Landstinget Dalarna.

"Ordförande, presidie, ledamöter och åhörare

Sista landstingsfullmäktige för min del och jag kan inte motstå att göra en tillbakablick innan jag kommer in på nutid och framtid.

Efter valet 2010 blev jag invald i fullmäktige. Jag hann vara oppositionsråd i en månad när det utlystes Undantagstillstånd. Jag hade ju följt landstingspolitiken i många år men blev ändå lite förvånad, inte över att det var kris utan att det verkade vara en nyhet. Satte mig då och gick igenom revisonsrapporter ett antal år tillbaka och de hade många synpunkter på det dåliga ekonomiska läget, brister i styrning och ledning, felaktiga budgetprognoser, gamla arbetssätt mm. Så egentligen kunde inte det dåliga läget ha varit något okänt.

Centerpartiet la i mars 2011 ett antal yrkanden om bla framtidsplan och utvärdering av ekonomin och verksamheter men det blev avslag. I samband med det lyfte jag fram ekonomirapport från Skl som kom 2009.

SKL hade närmare studerat några landsting som under många år på ett positivt sätt utmärkt sig när det gäller den finansiella kontrollen.

Dessa punkter var gemensamt för just dom landstingen:
- Ett gott samarbetsklimat bland de förtroendevalda och viljan att samsas över blockgränserna har varit tydliga och gett en långsiktighet i besluten som gjort det lättare för cheferna att planera och styra mot ökad effektivitet.
- Politikerna har delat den bild av ekonomin som tjänstemännen givit
- Fördelningen av roller och ansvar mellan tjänstemän och politiker är tydlig
- Det ekonomiska ansvaret är decentraliserat och vårdenheterna får själva åtgärda eventuella underskott.
- Skickliga ledare

Många utav av er vet att jag tagit upp detta ett antal gånger. Om jag nu växlar över på nutid så kan jag väl ändå se att innehållet i flera av punkterna är påväg åt rätt håll. Struktur och förändringsplanen 2015 med dess genomlysning och genomförandet har gett resultat på olika sätt.

Det finns nu en större gemensam bild av utmaningarna och att ta tag i dem. Den ekonomiska utvecklingen har vänt och det historiska resultatet de senaste två åren visar att det går Framåt. Men mycket återstår att jobba vidare med.

De demografiska utmaningarna blir än besvärliga att hantera med ökade behov och en högre försörjningsbörda.

Skl´s ekonomi prognoser för kommande år är tuffa, skatteunderlaget från arbetade timmar minskar, investeringar ökar och det kalkylmässiga andelen för Dalarna beräknas uppgå till - 500 mkr.

Högkonjukturen vi är i har gett bra förutsättningar med högre skatteintänkter mm nu sker en utplaning och vi är troligen på väg in i en lågkonjuktur.

Då är det än viktigare att det goda resultat vi har nu efter 2017 måste hållas i för att det långsiktigt ska kunna ges en vård med bra kvalitet och som är patientsäker även när skatteunderlaget krymper.

Jag tror vi behöver lägga mer tid på systematiskt prioriteringsarbete, politik och profession tillsammans. Ge mer tid och utrymme för ledare att hinna göra analyser om vad som ska prioriteras, och vilka ändrade arbetssätt som ska ge bästa effekt.

I den genomlysning vi fått ta del av nu i maj när det gäller division kirurgi kan man kort sammanfatta att mycket hänger på ledarskap, nytänkande i arbetsprocesser och bemanning. Och jag tror inte det är något unikt för just den verksamheten, det gäller alla. Med rätt person på rätt plats med rätt kompetens så är förutsättningarna goda för en bra verksamhet med hög kvalitet och god arbetsmiljö.

Viktigast av allt, när personal känner delaktighet och trivsel så fungerar det mesta.

Framtiden ska jag sia om lite nu… Det kommer att bli betydande förändringar i hur hälso- och sjukvården kommer att fungera, det är väl det som det som de flesta är överens om.

Utredningen Effektiv vård och betänkandet God och nära vård visar att det nu är dags för en omstrukturering av hälso- och sjukvården och äntligen ska primärvården bli den tydliga basen och första linjen.

Centerpartiet har i alla år sagt att en utbyggd och väl fungerande primärvård är nyckeln till ett kostnadseffektivt hälso- och sjukvårdssystem. Nu finns goda förutsättningar att den nära vården blir framtiden! Men det hänger på om politiken vågar hålla i det och fattar beslut i den riktningen när slutbetänkandet kommer nästa år.

Vi ser förändringar redan idag i Dalarna tycker jag med satsningarna som påbörjades under 2017 med den nya nära vården, appen min vård, närsjukvårdsteam, mer användande av teknik i vårdmöten för att slippa resa mm.

Avgörande i framtiden kommer också att bli hur väl samarbetet mellan våra 15 kommunerna och blivande region Dalarna kommer att fungera. Nu blir det tydligare för Dalfolket att ställa krav på de förtroendevalda när fler gemensamma åtaganden ska beslutas i regionfullmäktige. Hur ska vården bli mer tillgänglig, hur ska kollektivtrafik samordnas mest effektivt, var ska kulturinstutionerna ligga, vilka tillväxtfrågor ska prioriteras?

För Centerpartiet är den nära vården med ökad tillgänglighet prioriterad, samt hälsofrämjande insatser och snabbare hjälp vid psykisk ohälsa. Kollektivtrafiken ska fungera på landsbygden, ökade resurser till järnvägar och vägar behövs. Det måste gå att ta sig till jobbet snabbare på väg och med tåg.

Dalarna har ett rikt kulturliv, stora och många evenemang och ett fantastiskt idrottsutövande. Allt detta bidrar också till en framgångsrik besöksnäring, där massor av mindre företag verkar och ger jobb som i sin tur ger skatteintäkter som i sin tur finansierar vård och omsorg, kollektivtrafik, kultur mm mm. Allt handlar egentligen om att folk är i arbete för att vi ska kunna behålla och utveckla den fantastiska välfärd vi har i Sverige.

Att ge företag möjligheter att skapa jobb, att satsa på utbildningar, att utveckla nya arbetssätt inom välfärden! Det är några av de utmaningar nya Region Dalarna står inför! TACK…."

Det talade ordet gäller.