Dags för ordning och reda i den svenska skogspolitiken

Peter Helander

Peter Helander (C), Riksdagsledamot från Mora


Skogen och äganderätten har för Centerpartiets del varit en prioriterad fråga i den politiska överenskommelsen mellan S, C, L och MP. Vi är därför stolta över att vi i överenskommelsen drivit igenom ett antal viktiga åtgärder som ska stärka äganderätten och rättssäkerheten i skogen. Efter en lång tids osäkerhet och tvära kast i skogspolitiken finns nu äntligen förutsättningar för en ny, långsiktig skogspolitik med politisk bredd. De stora vinnarna på detta är Sveriges skogsägare.

Svensk skogspolitik har under lång tid präglats av konflikter - mellan olika organisationer och intressenter såväl som mellan regering och opposition. Många skogsägare vittnar om en osäkerhet kring vart svensk skogspolitik är på väg. Januariavtalet som S- C-L-MP har presenterat innebär många konkreta åtgärder för att stärka svenskt skogsbruk och svensk skogsnäring. Centerpartiet ser detta som ett viktigt steg i att nu få en stabilitet och en tydlig riktning i svensk skogspolitik.
Centerpartiet har drivit igenom att krav på rättssäkerheten ska stärkas för markägare och företag genom bättre kompensationsmöjligheter vid intrång i brukanderätten. Det nationella skogsprogrammet ska utvecklas för att främja skogsnäringen med fokus på att förbättra villkoren för företag och skogsentreprenörer. Artskyddsförordningen ska ses över för att bli mer rättssäker. Överenskommelsen innebär också ett stopp för den utökade nyckelbiotopsinventering som vållat stor oro bland många skogsägare.

Till stor del möter överenskommelsen de frågor som Centerpartiet gick till val på 2018. Svensk skogspolitik bygger på frihet under ansvar och det vill vi fortsatt värna om genom en tydlig lagstiftning och en myndighetsutövning som hjälper skogsägarna. Under senare år har implementering av ny lagstiftning samt ny praxis från myndigheter lett till domstolsprocesser vilket, med rätta, upprört skogsägarna i Sverige. Från Centerpartiets sida vill vi se ett slut på detta och därför kommer en översyn att genomföras över relevant lagstiftning och, inte minst, tillämpningen av denna.

Den skogspolitiska inriktningen under kommande mandatperiod har alltså tydliga åtaganden kring att stärka konkurrenskraften för skogsnäringen. Men Skogsvårdslagen har två jämställda mål - produktion och miljö - och under mandatperioden vill Centerpartiet också säkerställa att nationella och internationella åtaganden angående miljömål uppfylls.
För att få en kunskapsbaserad och aktuell utgångspunkt ska ansvariga myndigheter få i uppdrag att se över arealen av skyddad skog och föreslå nya skyddsformer. Ansvariga myndigheter ska även få i uppdrag att föreslå ett nytt och enhetligt sätt att räkna skyddad mark. Allt för att säkerställa en god biologisk mångfald i skogen men på ett kostnadseffektivt och rättssäkert sätt där skogsägarnas naturvårdande arbete belönas snarare än bestraffas.

Centerpartiet har med denna överenskommelse lagt grunden för en ny och bättre skogspolitik med bred uppslutning i riksdagen.
Vi kommer under kommande mandatperiod att göra vårt yttersta för att regering och riksdag verkligen genomför åtgärder för stärkt äganderätt för skogsägarna, en utvecklad bioekonomi och god biologisk mångfald. Nu är det dags för ordning och reda i svensk skogspolitik!

Peter Helander (C), Mora, riksdagsledamot Näringslivsutskottet

Kristina Yngwe (C), ordförande Miljö- och jordbruksutskottet