Vårdval inom BUP kan kapa köer och höja kvaliteten!

Endast 20 procent av Dalarnas unga som söker sig till Barn-och ungdomspsykiatrin (BUP) får hjälp inom 30 dagar och endast 66 procent kan påbörja en fördjupad utredning eller behandling inom 60 dagar. Med tanke på allt lidande som även övriga i en drabbad familj utsätts för - i form av oro och hårt arbete med att få rätt vård – inser vi att tillgängligheten behöver förbättras radikalt. Det krävs nya grepp. Nu!

I Dalarna har BUP länge brottats med problem. Långa köer, en uppdelad svårpåverkad vårdkedja, bollande mellan instanser, samt upplevelsen att bedömningar görs olika. Detta gör att det allt för ofta hamnar barn, unga med familjer mellan stolarna, med ytterligare lidande och frustration som följd.

2017 var BUP Dalarna näst sämst i landet. En pallplats mot vilken Socialdemokraterna med stadig blick verkat haft siktet på under otaliga år dessförinnan. Om allt för långa köer till BUP vittnar till exempel braskande rubriker redan 2011. Problem inom BUP är således inget nytt. Trots att all forskning visar att tidiga insatser ger bättre resultat!

Dalarna har fortsatt en osmickrande hög pallplats avseende väntetider. Problemet med långa köer till BUP är dock inte unikt för Dalarna. Offentlig sektor nationellt har svårt att uppfylla vårdgarantin för psykiatrisk hjälp till unga, med lidande och splittrade familjer som följd. Andra regioner har kommit olika långt med att lösningar. För någon region har upphandlingsprocessen kört igång medan andra – likt oss – står i startgroparna att utreda en större påverkansmöjlighet i sitt vårdval.

I Dalarna infördes valfrihet inom primärvården 2009 mot det dåvarande socialdemokratiska styrets vilja. Utan Alliansregeringens lagstiftning vore det inte möjligt att välja någon annan vårdcentral än regionens. Nära var femte patient, 52 517 personer, har valt att lista sig på någon av Dalarnas privata vårdcentraler.

Det ska inte spela någon roll vem som driver vården, vi fortsätter att utveckla vår egen BUP-verksamhet - samma kvalitetskrav ställs på vårdgivaren oavsett huvudman - men du ska själv ha kunna påverka var du får din vård!

En vårdvalsmodell inom den öppna specialiserade vården förväntas öka delaktigheten och tillgängligheten då barn-, unga och deras familjer får välja vårdgivare. Idag vet vi att en ökad delaktighet och inflytande över sin egen vård blir allt viktigare för ett lyckat resultat.

En stor utmaning i vården är att öka jämlikheten. Vi vet att de som är socioekonomiskt svaga oftare än andra inte ges den vård de har rätt till. Vårdval har visat sig öka jämlikheten då alla har en möjlighet att välja oberoende av ekonomisk status. Är det rimligt att allt fler känner sig tvingade att köpa vård för dyra pengar då familjen desperat vill finna en lösning? Nej, den dåliga tillgängligheten urholkar tilltron till det offentligt finansierade systemet. Så kan det inte fortsätta.

Till skillnad mot Socialdemokraterna vill vi inte främja monopol - inom några branscher.

Om vi leker med tanken att den bransch som de facto tjänar mest pengar på välfärden – byggbranschen – skulle läggas i offentlig regi, då skulle reaktionerna inte låta sig väntas på. Men när det kommer till den kvinnodominerade branschen vård, då håller Socialdemokraterna i Dalarna fast vid det förlegade monopoltänket, som så uppenbart inte längre fungerar för en god och likvärdig vård.

En god och likvärdig vård med patienten i fokus är vad som alltid ska spela roll. Inte vem som utför den!

Sofia Jarl, Regionråd och Ordförande Hälso- och sjukvårdsnämnden