Fler dalaförslag rönte framgång vid partistämman

Barnskötare är idag den största yrkesgruppen inom förskolan, men för att bli anställd som barnskötare krävs ingen speciell utbildning. Detta trots att det finns sådana utbildningar både inom gymnasieskolan, vuxenutbildningen och folkhögskolan. Ett annat viktigt område att förbättra är Familjehemmen, och då framförallt de placerade barnens möjligheter att ta del av den grundläggande välfärden. I dessa frågor rönte Dalarna, genom motioner skrivna av Joanna Stridh respektive Sune Hemmingsson, framgång vid årets partistämma.

Joanna Stridh, Rättvik, lämnade in en motion rörande kompetensen inom barnomsorgen. Barnskötare är idag den största yrkesgruppen inom förskolan och för att bli anställd som barnskötare krävs ingen speciell utbildning. Detta trots att det finns sådana utbildningar både inom gymnasieskolan, vuxenutbildningen och folkhögskolan.

- När man genomfört sin utbildning likställs man idag med en outbildad kollega och införandet av en skyddad titel skulle säkerställa att det finns mer utbildad personal inom förskolan, ta till vara på kompetensen hos de som utbildat sig till barnskötare och uppmuntra fler som vill arbeta i förskolan att utbilda sig, säger Joanna Stridh och jämför med sjuksköterska och undersköterska som är skyddade titlar med nationellt fastställda behörighetskrav.

Centerpartiet anser att det ska löna sig att utbilda sig, varför stämman beslutade att Centerpartiet ska verka för ett barnskötarlyft och att det tas fram en nationell standard för barnskötare.

Familjehemmens stöd i fokus

Stämman fattade också ett viktigt beslut om att en översyn av placeringsbeslut och myndighetsutövning, samt vilket stöd som erbjuds familjehemmen bör ske. Detta grundade sig i den motion skriven av Sune Hemmingsson, Säter.

- Min motion handlar om att Centerpartiet ska verka för att föräldraförsäkringen ändras så att även familjehemsföräldrar ska kunna utnyttja föräldraförsäkringen så att de barn som är placerade får ta del av den grundläggande välfärden. Att stämman nu beslutat om att partiet ska verka för en översyn av myndighetsutövningen känns som ett bra steg på vägen, avslutar Sune.