Granbarkborrar och barnpsykiatri vann gehör vid partistämman

Granbarkborrar är ett stort bekymmer för våra skogar, och långa väntetider och bristande vård för våra unga med behov av stöd inom Barn- och ungdomspsykiatrin är förödande för de som drabbas och deras anhöriga. För att komma framåt med dessa ämnen motionerade Dalarnas Gunilla Berglund respektive Linus Karlén vid årets partistämma om förändringar i nuvarande hantering.

Linus Karlén från Smedjebacken låg bakom en motion om psykisk ohälsa och att Centerpartiet ska verka för att valfrihet enligt Lagen om valfrihetssystem (LOV) införs inom barn- och ungdomspsykiatrin i samtliga regioner. Detta i syfte att förbättra verksamheten, korta köerna och öka valfriheten.

- Detta skulle innebära att vårdsökande får möjlighet att välja mellan regionens egen verksamhet och andra vårdaktörer samt skulle bidra till större mångfald av vårdutförare som kan konkurrera om kvalitet, säger Linus.

Enligt statistik från Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) uppfyllde endast ett fåtal regioner år 2020 vårdgarantin inom barn- och ungdomspsykiatrin, en kunskap som bidrog till att partistämman biföll motionen.

Granbarkborrar - förödande för våra naturreservat

Gunilla Berglund från Avesta hade skrivit en motion till partistämman om att reglerna för naturreservat behöver ändras, så att aktiv bekämpning av granbarkborrar kan genomföras omgående. Centerpartiets uppfattning är att det är ett stort problem och att det behövs kraftfulla åtgärder för att begränsa de ekonomiska skadorna från angreppen. Genom Januarisamarbetet har det bl.a. skjutits till extra medel för att bekämpa granbarkborren och flera myndigheter har haft i uppdrag att bekämpa skadorna.

- Att det finns ett fungerande samarbete mellan länsstyrelserna, Skogsstyrelsen och Naturvårdsverket är en avgörande faktor för att granbarkborrebekämpningen ska bli framgångsrik och jag är glad över att stämman beslutade att det ska utredas om och hur enskilda skogsägare som drabbats av granbarkborreangrepp på grund av bristande skadedjursbekämpning i angränsande skyddade naturområden ska kunna kompenseras för det, avslutar Gunilla Berglund.