FRAMTIDENS GODA ÄLDREOMSORG I FÄRGELANDA KOMMUN

Kommunfullmäktige har gett i uppdrag till en beredning att ta fram en ny Äldreplan, därmed är en beredning tillsatt med representanter från samtliga invalda partier i fullmäktige. Äldreplanen planeras för år 2018-2036, som sedan ska revideras varje mandatperiod.

I kommunen förväntas en ökning med ca. 100 personer i ålderskategorin 65 år och äldre fram till år 2036. Behovet av att vårda dementa väntas öka under perioden. Krav och förväntningar från äldre gentemot kommunens verksamheter lär öka under den perioden.

Inget är ännu fastställt i beredningen utan allt är fortfarande under bearbetning. Beredningen arbetar i dagsläget med följande sju målområden, kommenterade här nedan;

 • Medborgarnas kunskap och behov av särskilda insatser.
  Tillgodose informationsbehovet, bl.a. med hjälp av modern teknik.
 • Hälsa, livskvalitet & behov av särskilda insatser
  Skapa förutsättningar för ett rikt socialt liv genom att möjliggöra och motivera till hälsosamma val, t.ex. inom kost och motion. Centerpartiet vill stärka en tillgänglig dagverksamhet där civilsamhälle och kommun samverkar för en meningsfull vardag.
 • Mat och Måltid
  Motverka undernäring, sjukdom och ohälsa genom goda rutiner för mat och måltid.
 • Boende & Kommunikationer
  Tillgodose framtida behov av trygga, servicenära boenden samt särskilda boenden.
  Centerpartiet prioriterar att Solgårdens verksamhet skall bibehållas och utvecklas till att bli ett Äldrecenter som än mer kan fungera som en mötesplats för äldre.
  Öka tillgängligheten till kollektivtrafik i hela kommunen, genom flexibla lösningar.
 • Utveckling och teknik
  Ta till vara modernteknik i arbetet, både för personal och brukare.
 • Äldreomsorgen – framtidens goda arbetsplats
  Trygga framtidens personalförsörjning långsiktigt.
  Med hjälp av modern teknik frigöra tid så att vi får fler händer i vården.
 • Jämställdhet
  Ett aktivt och målinriktat arbete för jämställdhet i kommunens äldreomsorg.

En färdigarbetad Äldreplan kommer fastställas av fullmäktige under hösten.
// Maino Svensson, representant för Centerpartiet i Äldreplanberedningen.