Demokrati – närodlad politik

För Centerpartiet är det viktigt att besluten fattas nära människorna, för medborgare, näringsliv och föreningar inom Mellerud. ”Vi i Centerpartiet kallar det för närodlad politik”

Med en ökad samverkan med andra kommuner och genom att ”nätverka” med många i och utanför landskapet kan Dalslands profil stärkas och ge positiva effekter för invånarna. Det är viktigt att hitta samverkansformer där demokratiska processer kan utvecklas. Den nya tekniken är ett värdefullt verktyg i det arbetet.

En aktiv medborgardialog är betydelsefull för att ta del av synpunkter och idéer och där kan även medborgarförslag vara ett viktigt instrument.

Ungdomsdemokrati

För Centerpartiet är delaktighet och engagemang bland unga viktigt. Vi vill att FN:s barnkonvention om barnets rättigheter ska genomsyra allt arbete. Centerpartiet vill utveckla ungdomars möjlighet att påverka sin vardag och kommunens framtid. Vi är övertygade om att demokratiarbete bland ungdomar stärker kommunen både på kort och lång sikt.

Centerpartiet ser ett behov av att bredda utbudet av mötesplatser för kommunens ungdomar. Gränsöverskridande utbyten kan ske och uppmuntras på olika sätt genom EU-projekt med inriktning mot exempelvis kultur och FN:s barnkonvention. Det här ser vi som en viktig förberedelse för den globala miljö vi lever och verkar i.

Bild

Bli medlem i Centerpartiet

Om alla som röstar på Centerpartiet rekryterar en person till, får vi dubbelt så mycket att säga till om i svensk politik. Om vi hjälps åt behövs det inte mycket för att öka vårt inflytande med 100 procent.