Hållbar Miljö

För Centerpartiet har miljön alltid varit en hjärtefråga och vi vill fortsätta omställningen till miljövänlig, kostnadseffektiv och hållbar energi för både uppvärmning och/eller för användning av drivmedel. Under vår ledning ska kommunen fortsätta gå i täten för en ökad användning av grön energi och sträva efter att vara oberoende av fossila bränslen år 2020.

Energirådgivning ska erbjudas både för privatpersoner, företag, kommunens egna verksamheter och bolag för att minska både kostnader och negativ miljöpåverkan. Centerpartiets gröna tråd i miljöfrågor är ett hållbart samhälle som tillgodoser dagens behov utan att äventyra framtiden för kommande generationer.

Grön energi

Omställningen innebär stora möjligheter för de gröna näringarna, jord och skog, med en växande marknad för förnyelsebar energi såsom biobränsle, biogas, vindkraft, solenergi och småskalig vattenkraft.

I Centerpartiets Mellerud ska det etableras ett tankställe för biogas som kan betjäna både kommunens bilar liksom företags- och privatfordon. För att påskynda utvecklingen och användningen av elbilar är det viktigt att det finns el-laddstationer inom kommunen både för besökare och för boende.

Enligt EU-kommissionen har Sverige inte bara nått sitt mål för förnyelsebar energi i förtid, utan har dessutom den snabbaste ökningen av alla länder inom EU. Det här är ännu en bekräftelse på att Centerpartiets energipolitik ligger rätt. Sverige har redan nått 51 procent förnyelsebar energi, flera år före tidsplanen. Men mer kan göras…..

Infrastruktur

En väl utbyggd kollektivtrafik gagnar miljön och Melleruds invånare. Centerpartiet kommer att fortsätta kämpa för en bättre kollektivtrafik för både längre och kortare resor liksom för prioriterad arbets- och studiependling.

Allt fler personer har arbete och utbildning längre från bostadsorten och en väl utbyggd infrastruktur blir allt viktigare. Den är avgörande för en kraftfull och hållbar samhällsutveckling.

För dem som bor i Mellerud är det inte långt till stora och attraktiva arbetsmarknader och utbildningsorter såsom Karlstad, Göteborg och Östfold-Norge. Arbetskraft måste också kunna komma till kommunen och dess företag och offentliga arbetsplatser.

För Centerpartiet är både en utbyggd och förbättrad E45:a samt en utökad tågtrafik viktigt. Alla tåg stannar självklart i Mellerud men även fler orter kan bli aktuella. Detta är viktiga inslag för att göra regionen rundare och därmed göra Mellerud ännu mera attraktivt.

Det lokala näringslivet är mycket beroende av en välfungerande infrastruktur. Det är också viktigt att kommunikationerna fungerar för att kunna träffa vänner, delta i aktiviteter eller besöka olika vårdinrättningar.

Vi har behov av olika slags infrastruktur såsom väl fungerande telefoni, bredband, elförsörjning tjälsäkrade vägar mm. vilket ger förutsättningar för tillväxt i hela kommunen. Andra förutsättningar för ett gott liv och möjlighet att utveckla näringslivet i Mellerud är tillgång till lokal polis, post, försäkringskassa och arbetsförmedling. Här krävs påtryckningar mot olika verksamheter/myndigheter där besluten fattas.

Inom den befintliga infrastrukturen behöver dessutom trafikmiljöer granskas kontinuerligt för att skapa en trygg miljö att vistas i för alla typer av trafikanter.

Bild

Bli medlem i Centerpartiet

Om alla som röstar på Centerpartiet rekryterar en person till, får vi dubbelt så mycket att säga till om i svensk politik. Om vi hjälps åt behövs det inte mycket för att öka vårt inflytande med 100 procent.