Kultur & Utbildning

För att ungdomar ska kunna ta steget ut i arbetslivet anser Centerpartiet att det är viktigt att det finns ett brett utbud av utbildningar på många nivåer och med flera inriktningar. Här är samarbetet med statliga samarbetspartners en grundläggande förutsättning.

Förskola, skola och utbildning

Alla barn har rätt till en trygg och stimulerande uppväxtmiljö. Familjen har huvudansvaret för barnens uppväxt och uppfostran. Samhällets uppgift är att ge familjerna hjälp och stöd. En god start i livet innebär minskad risk för svårigheter senare. Detta är en god investering för framtiden.

I Melleruds kommun är förskola, 0-6år, väl utbyggd i form av förskola, familjedaghem, fritidshem och förskoleklasser med god kvalité. Inom kommunen satsas det i maj 2014 på utökad förskoleverksamhet inom centralorten där behovet varit stort.

Kommunen är lyhörd för om det finns behov av barnomsorg vid andra tider än vad som finns idag. Centerpartiet i Mellerud anser det vara en viktig service från kommunen till dess arbetstagare/familjer men även för att företagen ska få tillgång till sin arbetskraft på ett tryggt sätt. Centerpartiet vill bibehålla en valfrihet för föräldrar och barn i valet av barnomsorg.

Skolan ska stimulera till självständigt arbete och tänkande med personligt ansvar, god samarbetsförmåga, solidariskt tänkande, goda normer och etiska grunder för nya generationer.

Centerpartiet vill stödja arbetet med pedagogisk förnyelse beträffande skolans innehåll och arbetsformer med behörig personal. Skolan ska ge eleverna likvärdiga möjligheter till utbildning och låta varje elev utvecklas utifrån sin individuella förutsättning, oavsett bostadsort eller social bakgrund. Elev med behov av särskilt stöd ska uppmärksammas. Ingen elev ska behöva lämna skolan utan grundläggande kunskaper. Skolans uppfyllelse av ställda mål ska utvärderas och dess arbete måste vila på föräldrarnas delaktighet och möjlighet till inflytande. En nära samverkan mellan hem och skola ser Centerpartiet som mycket viktigt. Skolan ska informera föräldrarna om dess arbete, men samtidigt vara öppen för föräldrars påverkan och stimulera till engagemang i barnens utbildning och utveckling.

Eleverna själva bör också ges möjlighet att påverka sin situation och skolans arbete. Tar man tillvara dessa möjligheter får man en skola som ger barn och ungdomar goda kunskaper. Det stimulerar också elevernas inneboende kreativitet utifrån deras olika förutsättningar och behov.

Kränkande behandling får aldrig accepteras!

Arbetsmiljön inom skolan är en viktig förutsättning för goda resultat. Centerpartiet har en ambition att skolans lokaler och utrustning tillgodoser behov och önskemål som kan ställas från såväl elever som personal för en positiv utveckling av verksamheten. Fortbildning för personal inom barnomsorg och skola måste prioriteras för ”en skola i tiden”.

Centerpartiet har arbetat målmedvetet för ett kunskapscentrum med kulturbruk. Det är vi stolta över och det ger oss större möjlighet till gymnasie- och högskolestudier för såväl ungdomar som vuxna. Fortbildning och kompetensutveckling blir allt viktigare. Kommunen och näringslivet bör ha ett brett samarbete, då detta har stor betydelse för att tillverknings- och servicenäringarna ska kunna utvecklas. Vår målsättning är ett ”livslångt lärande” av hög kvalité i ändamålsenliga lokaler, som stärker invånarnas utbildningsnivå.

Skolan är en vital del i den lokala kulturen och kunskapsutvecklingen. Enligt Centerpartiet ska ytterskolorna vara lokala kunskapscentra med undervisning av god kvalité och socialt kamratskap. Ungdomars möjlighet att påverka och känna delaktighet i kommunens beslut måste förbättras, därför stödjer vi en vidareutveckling av ungdomsdemokrati i Mellerud med skolan och ungdomsrådet som viktiga kuggar.

Kultur och Fritid

Kulturen är ett viktigt inslag för tillväxt i Melleruds kommun. Kulturen är en del i arbetet med att skapa det goda samhället där människors olika behov tillgodoses. Kulturutbudet i kommunen är mycket brett sett till invånarantal och storlek. Centerpartiet i Mellerud anser att kommunens roll framförallt är att stimulera verksamheter såsom tillgång till samlingslokaler, digitaliserade biografer, musikevenemang och en kreativ kulturskola.

Centerpartiet ser positivt på de samarbeten vi har med kommunens vänorter och alla andra utbyten som finns inom olika områden. Samverkan ger ofta positiva synergieffekter.

Bild

Bli medlem i Centerpartiet

Om alla som röstar på Centerpartiet rekryterar en person till, får vi dubbelt så mycket att säga till om i svensk politik. Om vi hjälps åt behövs det inte mycket för att öka vårt inflytande med 100 procent.