Orust
Centerpartiet lokalt
 • / Närodlad politik för Orusts framtid

Närodlad politik för orust

Grunden för Centerpartiets politik är alla människors lika rätt och värde oavsett ursprung. Alla människor ska ha goda möjligheter att förverkliga sina drömmar och ha en grundläggande trygghet i samhällets skyddsnät. Vi bär alla också ett ansvar för att förvalta vårt gemensamma arv till en bättre framtida värld för kommande generationer. Centerpartiet är ett parti med en stark tro på den enskilda människans vilja och förmåga att ta ansvar för sig och sin omgivning, därför vill vi också stödja och uppmuntra människors initiativkraft till lokala utvecklingsprojekt. Närodlad politik kallar vi det.

Vi tror på varje människas egen förmåga. Varje människa har samma värde oavsett var du bor, vad du gör, vem du lever tillsammans med eller varifrån du kommer. Vi har alla ett gemensamt ansvar för de svaga i samhället. Vi vill att alla invånare ska känna sig trygga, få den service som behövs och kunna utvecklas. Vårt mål är att varje person som bor, verkar och vistas på Orust skall känna sig välkommen och trivas.

24-gruppen där Centerpartiet ingår har tagit fram en gemensamplattform hur vi vill förbättra Orust som en plats att leva, verka och bo på.

Ladda ner Centerpartiets handlingsprogram i PDF-format eller läs texten här:

 

Orust - den stora ön i Väst, är en landsbygdskommun som erbjuder vackra och unika natur- och kulturmiljöer. Den gröna energiomställningen och bevarandet av det öppna landskapet innebär goda möjligheter till utveckling av de gröna jobben - över hela ön.

Entreprenörsanda med småföretag ger ett varierat näringsliv. Med en företagsvänlig politik ges förutsättningar för fler arbetstillfällen, inte minst gäller det den ökande besöksnäringen.

Den kommunala ekonomin har de senaste åren utsatts för hårda påfrestningar. Att bringa ordning är en synnerligen angelägen uppgift. Centerpartiet är berett att arbeta för breda politiska överenskommelser för att skapa stabila och långsiktiga ekonomiska förutsättningar, utan att riskera de satsningar som krävs de närmaste åren för en positiv och hållbar utveckling.

Orust kommun erbjuder låga VA-taxor, prisvärd renhållning, god barnomsorg, skolundervisning och äldreomsorg, men vi är en glest befolkad kommun med stora avstånd, vilket är en utmaning.

Allt fler människor lever och får vara friska längre. Det är mycket positivt, men det ställer krav på välfärdens utformning och finansiering. Åldersstrukturen ska styra resursfördelningen till respektive verksamhet som ska anpassas till det aktuella läget.

Vi vet vad Orust kan erbjuda men det finns mycket som behöver utvecklas ytterligare de närmaste åren för att vi som kommun skall kunna nå vår fulla potential.

Allas lika rätt och värde, frihet under ansvar, levande landsbygd, välfärd för alla, möjlighet för jobbskapande. Det är några ord som gör att många invånare på Orust väljer att rösta på Centerpartiet.

FÖRETAGANDE OCH LOKAL UTVECKLING


Orust kommun behöver fler invånare för att öka skatteintäkterna och välkomnar dem som vill flytta hit. Genom att underlätta företagsetablering medverkar vi till att antalet arbetstillfällen och invånare ökar. Ett ökat invånarantal leder till att byggnationen av bostäder måste öka, framförallt byggnationen av hyreslägenheter så att bland andra ungdomar efter avslutade studier har råd med eget boende på Orust. Vi vill också skapa möjligheter till att bygga och bo där man önskar.

 • Snabbare bygglovshantering.
 • Bygga hyreslägenheter i Orusts alla delar.
 • Bygga minst 10 nya seniorlägenheter/år.
 • Skapa fungerande och attraktiva centrumanläggningar med caféer och småbutiker.
 • Underhålls- och reparationsfond för kommunens fastigheter.

Företagande

Entreprenörsanda med småföretag ger ett varierat näringsliv. Med en företagsvänlig politik ges förutsättningar för fler arbetstillfällen, inte minst gäller det den ökande besöksnäringen.

 • Erbjuda tomtmark till företagare.
 • Främja framtagande av företagshotell.
 • Att göra kommunen attraktiv för fler företag och generera arbetstillfällen.
 • Snabb handläggning och hög kvalitet i servicen gentemot företagarna, ”jobbskaparna”.
 • Arbeta för effektiv näringslivsutveckling.
 • Tydlig medborgarservice, snabbt få rätt kontakt och snabbt svar.

Turism

Turismen och besöksnäringen är en stor del av näringslivet på Orust. Vi vill utveckla den lokala turismens möjligheter i vår unika natur och kulturmiljö året runt. Att vara tillgängliga och attraktiva som besöksmål för turister ser vi som en självklarhet.

 • Arbeta för att bygga ut campingplatser, cykelvägar o vandringsleder.
 • Tillgänglighetsdatabas kopplad till Orust kommuns hemsida.
 • Öka antalet gästnätter hos besöksnäringen.
 • Informationstavlor i anslutning till kommungränsens infarter.
 • Tydlig marknadsföring av befintliga besöksmål, vandringsleder etc.

Infrastruktur

Utbyggt bredband till samtliga hushåll i kommunen, gynnar företagandet och miljön då arbetsplatser blir mer mobila.

Kollektivtrafiken ska fungera över hela ön och till våra kranskommuner. Resandet ska vara möjligt även under kvällar och helger detta skall genomföras genom mer anropsstyrd trafik.

 • Lokalt anpassad, anropsstyrd trafik även för färjorna i kommunen.
 • Bearbeta Västtrafik för ökade turer, även anpassade till den anropsstyrda trafiken.
 • Skolskjuts och fria resor till alla skolelever så att alla barn får möjlighet att delta i fritidsaktiviteter.

Medverka till en säker trafikmiljö genom

 • Säkra cykelvägar främst i tätorterna.
 • Rondellbyggen för förbättrad trafiksäkerhet i trafiktäta korsningar.
 • Förbättrad standard på vägen Henån-Tegneby-Nösund-Mollösund i samråd med Trafikverket och VGR - utvecklingsmöjligheter även för västra Orust.
 • Fortsatt stöd för en bro Svanesund - fastlandet.

Orust - en klimatneutral kommun 2020

Orust erbjuder vackra och unika naturmiljöer. Den gröna energiomställningen och bevarandet av det öppna landskapet är en del i arbetet mot en klimatneutral kommun. För en hållbar utveckling och en biologisk mångfald behöver vi bevara vårt unika öppna landskap med sina betesmarker, slåtterängar och åkrar.

 • Satsa på förnybar energi marin-,vindkraft, solenergi.
 • Aktivt arbeta för den gröna energiomställningen, bioenergi från jord- och skogsbruket kan tas tillvara i t.ex. en biogasanläggning.
 • Anpassade kretsloppslösningar för avloppshanteringen på landsbygden.
 • Höjd kapacitet för de kommunala avloppsreningsverken för att undvika övergödning.
 • Vidareutveckla de bioeldade fjärrvärmeverken med bästa tillgängliga teknik.
 • Verka för en långsiktigt hållbar livsmedelsproduktion.
 • Alla kommunala kök ska servera god näringsriktig mat av hög kvalité baserad på närproducerade råvaror genom specificerade krav vid upphandlingar.
 • Det kött som upphandlas till våra kök skall inte ha varit utsatt, behandlat eller exponerat för någon typ av antibiotika de senaste 6 månaderna.
 • Starta arbetet med att successivt installera solenergi på kommunens fastigheter.
 • Tydliga miljökrav vid upphandling av tjänstebilar/transporter.
 • Tydliga miljökrav vid nybyggnation, om- och tillbyggnad på kommunala fastigheter.

HÅLLBAR VÄLFÄRD

Kultur och fritid

Vi vill skapa goda livsvillkor med möjligheter till en rik fritid för alla våra invånare, stimulera till fler kultur och fritidsevenemang. Kulturutövande och en aktiv fritid främjar såväl folkhälsa som tillväxt.

 • Stödja de ideella föreningarnas verksamheter.
 • Aktivt marknadsföra, utveckla och ta tillvara våra unika kulturmiljöer i samverkan med hembygdsföreningarna och andra aktörer.
 • Arbeta för en digital biograf.
 • Främja kulturutövande bland barn och ungdomar i samverkan med studieförbunden.
 • Fortsatt satsning på musikskolan som utvecklar, berikar och tar till vara våra musikaliska traditioner
 • Bevara allmänhetens möjlighet att fritt ströva längs kusten och i vår natur.

Skola

Skolan har en viktig roll i samhället, den skall vila på och förmedla en värdegrund om ett öppet och fritt samhälle där människor lever med en öppen attityd till varandra och med respekt för varje människa och för vår miljö.

Skolan skall ge våra barn tilltro till sin egen förmåga så att de själva kan fatta kloka beslut.

Skolans viktigaste uppdrag är att ge varje elev en god kunskapsgrund att bygga vidare på, lärarnas kompetens och pedagogik är avgörande.

Allt detta är för oss i Centerpartiet viktiga utgångspunkter för ett fritt, gott o tryggt samhälle.

Tidiga insatser är viktiga för barn och ungas fysiska och psykiska välbefinnande. Förebyggande insatser lönar sig i längden.

Målet är att Orust skolor och förskolor skall vara bland de tio bästa i Västra Götaland.

 • Barnomsorg efter barnets och familjens behov.
 • Att sätta barnen i centrum och ta hänsyn till att barn är olika och lär på olika sätt och utvecklas olika snabbt.
 • Arbeta för en blandning av kommunala och fristående skolor, där positiva miljöer för lärande utvecklar och berikar såväl innehåll som kvalité.
 • Vi stödjer idén om en skola i Tvet – kommunal friskola eller fristående/enskild skola.
 • En skola fri från mobbning och droger.
 • En förebyggande elevhälsovård, där personal med olika kompetens samverkar för barns o ungas fysiska och psykiska välbefinnande.
 • Ett välfungerade Komvux som ett led i det livslånga lärandet.
 • En egen gymnasieskola i nära samarbete med Komvux, som ser till de individuella behoven.
 • Kommunen och regionen ska tillsammans skapa en utvidgad familjecentral där exempelvis barnavårdscentral, mödravårdscentral, öppen förskola, elevhälsovård, ungdomsmottagning, socialsekreterare och kurator, arbetar tillsammans.

En trygg och värdig vård och omsorg

Allt fler människor lever och får vara friska längre. Det är mycket positivt, men det ställer krav på välfärdens utformning och finansiering. Åldersstrukturen ska styra resursfördelningen till respektive verksamhet som ska anpassas till det aktuella läget.

Det ska finnas olika boendeformer med god tillgänglighet efter den äldre och/eller funktionsnedsattes behov med närhet till service och gemenskap. Fler platser på särskilt boende behövs, vi vill undersöka möjligheten att skapa dessa platser även utanför våra tätorter.

Genom att uppmuntra många olika aktörer kan vården och omsorgen utvecklas för att möta lokala och individuella behov.

 • Arbeta för att kommunal verksamhet ska drivas i intraprenadform, detta är ett sätt att ytterligare ta vara på personalens drivkrafter för att ge de boende ett gott liv
 • En väl utbyggd hemtjänst och hemsjukvård av god kvalitet.
 • Arbeta för införandet av lagen om valfrihetssystem, LOV, som gör det möjligt för äldre att välja hemtjänst, omsorg m.m.
 • Förbättrat stöd och avlastning till anhörigvårdare för att den som önskar skall få möjlighet att bo kvar i sitt hem.

Kommunen som den goda arbetsgivaren

Personalen är den kommunala verksamhetens främsta resurs. Inflytande och delaktighet samt bra möjligheter till fortbildning är viktigt för trivseln och goda arbetsresultat.

En god arbetsmiljö ska vara ett motto i Orust kommun.

För att trygga framtidens behov av arbetskraft måste personalen ges konkurrensmässiga löner, rätt till heltid och goda arbetsvillkor.

 • Alla behövs – funktionsnedsättning ska inte vara ett hinder!
 • Satsa på fortbildning och utveckling av befintlig personal.
 • Verka för god arbetsmiljö i kommunens verksamheter.
 • Ta tillvara varje medarbetares kompetens.

åll

Relaterade blogginlägg