Orust
Centerpartiet lokalt
 • / Närodlad politik för Orusts framtid

Närodlad politik för orust framåt

Centerpartiet har tillsammans med fem andra partier styrt kommunen under snart fyra år. Arbetet har präglats av ett målmedvetet och idogt arbete för att skapa goda förutsättningar för en positiv utveckling i hela kommunen. Även om förutsättningarna ser olika ut anser Centerpartiet att det är oerhört viktigt att man ska kunna leva och bo i hela vår kommun. En levande kommun, året om!

Vi har gemensamt påbörjat resan mot framtiden. Vi har styrt upp verksamheten, skapat ordning och reda och stakat ut vägen för framtiden. Nu måste vi vidare framåt - för det finns mycket kvar att göra!

Centerpartiet vill att människors utvecklingskraft tas tillvara: det är den som skapar Orust starka småföretagaranda och ett närings- och föreningsliv med mångfald. Det är också den som gör att vi får en levande och livskraftig landsbygd där människor vill bo.

Därför vill vi

 • införa Rättviksmodellen - det ska gå både enklare och snabbare för företagaren att söka olika typer av tillstånd
 • se fler lokala lösningar för VA, energiproduktion m.m.
 • aktivt stödja personal som vill starta intraprenad, dvs driva verksamhet utifrån egna drivkrafter och idéer
 • ta fram fler tomter för företagandet i kommunens olika delar
 • ha ett tydligt stöd- och bidragssystem för våra föreningar som också uppmuntrar och tillvaratar ideella insatser
 Fiberutbyggnaden är i full gång, men ännu finns ”vita fläckar”. Bättre kapacitet för uppkoppling på nätet är oerhört viktigt för dagens företagare, för privatpersoner, men också för kommunens egna verksamheter som t.ex. omsorgen. Ett snabbare nät är också en miljöfråga: fler kan arbeta hemifrån och resandet minskar.Centerpartiet arbetar för
 • energieffektivt och fossilfritt resande
 • att laddinfrastrukuren byggs ut ytterligare. Det skall vara enkelt att köra klimatsmarta elfordon på vår ö!
 • en fossiloberoende transportsektor, där fler av kommunens fordon drivs med el och där våra kommunikationer med bussar och båtar drivs fossilfritt och energisnålt - att vi på alla vis underlättar egen produktion av el genom solceller - undanröj hindren i form av bygglov etc.
 • att kollektivtrafiken - i vilken form den än är - kopplar ihop vårt vägnät och våra privata transporter
 • att de grön/blåa näringarna med jord, skog och hav ska vara basen för en grön/blå tillväxt, effektiv energianvändning och mera närproducerat i våra kök.
I Centerpartiets Orust är trygghet och närhet viktiga begrepp. De äldre blir fler och många orkar inte ta hand om sina hus. Behoven av platser på äldreboende bedömer vi är ganska väl tillgodosedda. Däremot behöver våra äldre invånare någon form av mellanboende / trygghetsboende. Vi vill göra det möjligt att bygga även på landsbygden utanför detaljplanelagt område, så att människor kan bo kvar i den miljö de valt.Centerpartiet vill
 • bygga mellanboende/trygghetsboende med hyreslägenheter dit man kan flytta utan biståndsprövning
 • att ny teknik inom omsorgen används där det är möjligt. På så vis kan det bli fler händer i den nära vården!
 • En väl samordnad nära vård är också viktigt för tryggheten och valfriheten i boendet. - fortsätta utveckla samverkan i den nära vården mellan regionen och kommunen.
 • tillsammans med regionen planera en ny ambulansstation i Varekil för att snabbare nå våra invånare i hela kommunen.
 • aktivt arbeta förebyggande för att minska behovet av att institutionsplacera barn/ungdomar
 • Vård på hemmaplan inom socialtjänsten, ger tryggare omhändertagande och bättre kvalitet i vården, samtidigt som kostnaderna blir lägre.
 Orust kan erbjuda attraktiva boendemiljöer på många platser! Med vår fantastiska natur och med havet inom räckhåll kan vi bygga för fler invånare. Centerpartiet vill att det ska vara möjligt att bygga på vår landsbygd och i de mindre samhällena, men bejakar också en utveckling av våra större tätorter. De närmaste åren är det primärt i Svanesund och Henån som större områden planeras. Vårt geografiska läge ställer särskilda krav på infrastruktur och kommunikationer.Centerpartiet vill
 • låta fler aktörer bygga genom markanvisningar för att snabbare och effektivare bygga nya bostäder
 • att byggnation utanför detaljplanelagt område blir enklare
 • fortsätta driva på för en förbättrad kollektivtrafik, fler direktbussar mot Göteborg, tätare närtrafik och anropsstyrd trafik
 • fortsätta arbetet med en ny anslutning mot E6:an via en fast förbindelse Svanesund-Stenungsund i samverkan med grannkommunerna, regionen och Trafikverket.
 En välutbyggd barnomsorg med god kvalitet liksom en välfungerande skola som ger trygghet och arbetsro, är kärnan i den kommunala verksamheten och framtiden för våra invånare. Orust har hög behörighet bland de anställda och en hög lärartäthet i jämförelse med andra kommunen med samma struktur och fräscha förskole- och skollokaler.Centerpartiet vill
 • bibehålla kvalitet i förskola och skola
 • att förskolor skall finnas även utanför våra tätorter
 • att maten till våra barn (och äldre) skall vara tillagad nära dem
 • att råvarorna i så hög utsträckning som möjligt skall vara närproducerade
 • fortsätta att utveckla den digitala kompetensen i skolan
 • bygga vidare på Ungdomens hus-konceptet
 • stärka vår Kulturskola Kommunen står bakom avsiktsförklaringen i Ett Enat Bohuslän och skall fortsätta arbetet i Södra Bohuslän Turist.
 Turistön Orust har stor potential med varierande natur, rikhaltig historia och kultur och välrenommerade turistmagneter i våra kustorter. Besöksnäringen har vuxit rejält i hela landet under det senast decenniet och utvecklingen spås fortsätta. Det skapar sysselsättning och tillväxt som är till gagn för välfärden. Även här gäller det att ta tillvara människors utvecklingskraft! Det är med de många små entreprenörerna som spännande och annorlunda besöksmål eller lockande aktiviteter skapas. Idag är det stort fokus på upplevelse, där Orustföretagen är väl framme.Centerpartiet vill
 • förenkla tillståndsgivning och samordna kontroller av olika slag för företagen - inte minst turistföretagen
 • göra egenkontrollerna enklare och billigare inom t.ex. livsmedelshantering
 • successivt bygga ut cykelvägarna med bl.a. statligt stöd
 • ompröva det generella strandskyddet så att det inte omöjliggör kustnära brukande av mark eller verksamhetsutveckling inte minst inom besöksnäringen, men med tillbörlig naturhänsyn
 • bevara, använda och utveckla våra levande natur- och kulturmiljöer
 • flytta skötsel och drift av ytterligare några hamnar till båtklubbar eller andra föreningar alternativt privata aktörer


Relaterade blogginlägg