Samhällsbyggnadsnämnden

Samhällsbyggnadsnämnden ansvarar för detaljplanering, bygglov, lantmäteri, kartor, miljö och hälsoskyddsfrågor, gator och vägar, trafiksäkerhet, trafikplanering, exploatering, allmän platsmark, tomtmark och natur- och skogsmark.