Vänersborg
Centerpartiet lokalt
  • / Vår politik

Vår politik

Vi jobbar enligt Vänersborgs kommuns vision:

attraktiv och hållbar - i alla delar - hela livet


Närodlad politik  får Vänersborgs kommun att blomstra

Våra ledamöter i Kommunfullmäktige:

Ordinarie: Mats Andersson   Bo Carlsson   Annalena Levin   Ann-Britth Fröjd

Ersättare: Marie Robertsson Ingvar Håkansson

En kommun tillgänglig för alla!

 

vi vill:


Stoppa klyvningen!
Vi fortsätter arbeta för ett samhälle
som är tillgängligt för alla:

Funktionsnedsättningar får inte vara ett hinder för människor som vill utbilda sig, jobba, ha en aktiv fritid eller engagera sig i
samhället.

För att minska klyvningen mellan olika människor och gruppervill Centerpartiet skapa mötesplatser/aktivitetsplatser runt om i
kommunen. Ett naturligt sätt att mötas, inom eller mellan
generationer, med olika bakgrund eller med olika förutsättningar.

Musik är själens språk och en viktig del i det sociala inkluderingsarbetet.Därför vill vi arbeta för en avgiftsfri musikskola.

Behålla skolorna i hela kommunen med fokus på ökade  kunskapsresultat.

Möjlighet till olika inriktningar inom gymnasiesärskolani närområdet.

Öka skolbyggnationen och bostadsbyggandet i hela kommunen.

Fortsätta stötta föreningslivet för  mer social inkludering

Behålla och utveckla badplatserna.

Det måste bli enklare att anställa  yngre och funktionsnedsatta.

Ha bibliotek i alla kommundelar.


Trygghet i hela kommunen!
Vi fortsätter att arbeta med:


Tidiga insatser i alla sammanhang.

Färre barn i varje grupp i förskolan.

Stötta vårdnadshavare och arbeta vidare med samarbetet mellan barn- och utbildningsnämnden och socialnämnden för
barn och ungas hälsa.

Förebyggande arbete mot psykisk ohälsa t.ex. genom  ”Puls för lärande”.

Ett systematiskt förebyggande arbete, från graviditet till vuxen ålder, gagnar den enskilde individen i form av ökad livskvalitet,
hälsa och ger stora samhällsvinster.

Äldre ska ha ökad möjlighet att bestämma över sin vardag.Man ska kunna välja var i kommunen man vill bo när man inte
längre kan bo hemma.

Närvarande polis i hela kommunen.

Ett positivt företagsklimat är en förutsättning för att klaravälfärden - nu och i framtiden.


Grön tillväxt och miljöansvar!
Vi fortsätter arbeta för:

Satsning på alternativa energikällor. Laddstolpar i alla  kommundelar. Solpaneler på fler kommunala byggnader.
Kommunens alla fordon ska drivas av förnybara bränslen.

Byggklara industritomter.

Arbeta för Tågstopp i Brålanda/Frändefors och möjliggöra pendelparkeringar. Utveckla cykelvägsnätet.

Underhålla kommunens egna byggnader.

Jobba för ett kretslopp av näringsämnen så att dessa kommer tillbaka till åkermarken. Inga skadliga ämnen får hamna i Vänern.

Kommunens bostadsbolag skall vara ledande i omställningtill energieffektiva lösningar.


VÄNERSBORG
Besök oss på nätet:
www.centerpartiet.se/lokal/fyrbodal/vanersborg/startsida
Mail-kontakt: vanersborg@centerpartiet.se
Ring ordförande Ingvar Håkansson 070-580 18 59


Bli medlem och påverka!
Swisha 150 kr till
123 421 85 33
Skriv pers.nr
och e-post


Vad är viktigt för Dig i Vänersborg? Synpunkter maila till: vanersborg@centerpartiet.se