Ett värdigt åldrande

CENTERPARTIET KOMMER ALLTID ARBETA FÖR ALLAS RÄTT TILL ETT BRA LIV, HELA LIVET

Vissa kan bo kvar hemma, medan andra flyttar in på ett boende. Dessa måste hålla hög kvalitet. Alla har rätt att vara utomhus i en fin miljö och det ska finnas god, vällagad och näringsrik mat. Det är också viktigt med valfrihet så därför ska det finnas både privata och kommunala alternativ att välja mellan, både vad gäller vård-och omsorgsboenden samt hemtjänst.

Många äldre är piggare och friskare idag än tidigare generationer, men många har problem med både sin psykiska och fysiska hälsa. Detta är något som staden måste arbeta med i förebyggande syfte. Detsamma gäller den ofrivilliga ensamheten. Mycket av detta görs allra bäst av, eller i samarbete med, civilsamhället.

sol-has-bg sol-light-text sol-green-tone

Anhörigstöd

Anhöriga gör ett enormt viktigt arbete och avlastar i mångt och mycket staden. Det är därför viktigt att anhöriga får ett bra stöd från staden och att arbetet systematiseras. Det behöver finnas möjlighet till avlastning både genom hjälp i hemmet och genom exempelvis korttidsboenden.

Samarbete med civilsamhälle

Idag sker mycket bra arbete inom den ideella sektorn, i allt från mötesplatser, arrangemang och resor, stöttning med hushållsnära tjänster och digital kompetens. Detta sker inom ramen för föreningar, studieförbund och andra organisationer. Staden ska inte ha ambitionen att göra allt utan bör stötta och underlätta för civilsamhället samt samarbeta vid lämpliga tillfällen.

Digitalisering

Många äldre har en hög digital vana och använder sig av internet dagligen. Samtidigt finns en grupp som saknar tillräckliga kunskaper. Så många som möjligt kan använda sig av digitala tjänster fullt ut, samtidig behöver det finnas alternativ till den som har svårt att nyttja dessa.

Fysisk och psykisk hälsa

Många äldre är piggare och friskare idag än tidigare generationer, men många har problem med både sin psykiska och fysiska hälsa. Detta är något som staden måste arbeta med i förebyggande syfte, genom att erbjuda meningsfulla sociala och fysiska aktiviteter. Det är också en viktig insats för att motverka den ofrivilliga ensamhet som många äldre lider av när partner och vänner går bort. Detta kan med fördel göras i samverkan med civilsamhället. Det är viktigt att arbeta med suicidprevention då det är alltför många, inte minst äldre män, som tar sitt liv. Det är ett problem som inte belysts tillräckligt. Rätten att vara den man är ska gälla hela livet, det är därför av stor vikt att HBTQ-personers rättigheter tas på allvar i möte med hemtjänst eller inflytt på boende.

Seniorers behov i fokus

Idag sker mycket bra arbete inom den ideella sektorn, i allt från mötesplatser, arrangemang och resor, stöttning med hushållsnära tjänster och digital kompetens. Detta sker inom ramen för föreningar, studieförbund och andra organisationer. Staden ska inte ha ambitionen att göra allt utan bör stötta och underlätta för civilsamhället samt samarbeta vid lämpliga tillfällen.

Centerpartiet vill

  • Öka kompetensen hos personalen inom äldreomsorgen. Det ska finnas utbildad personal och möjlighet till vidareutbildning för all personal. Vi vill också att personalen inom vård-och omsorgsboenden ska ha god språkförståelse
  • Förebygga ofrivillig ensamhet och arbeta med suicidprevention
  • Utveckla utomhusmiljöer vid vård-och omsorgsboenden och se till att det finns goda möjligheter att vara utomhus
  • Öka samverkan mellan kommun och region för att förenkla övergången mellan exempelvis sjukhusvård och omsorgsboende
  • Att maten på vård-och omsorgsboenden i högsta möjliga mån lagas på plats och är gjord på närodlade och närproducerade råvaror. För oss är det också självklart att möjligheten till ett glas öl eller vin till maten inte tas bort när en person flyttar till ett boende
  • Se att staden fortsätter samarbeta med civilsamhället och stötta föreningar och andra ideella aktörer som jobbar med att skapa upplevelser och aktiviteter som gynnar välbefinnande
  • Att ekonomiskt, socialt och tekniskt stöd finns, liksom bättre information, till de som vårdar anhöriga

Bli medlem i Centerpartiet

Om alla som röstar på Centerpartiet rekryterar en person till, får vi dubbelt så mycket att säga till om i svensk politik. Om vi hjälps åt behövs det inte mycket för att öka vårt inflytande med 100 procent.