Kultur, idrott och förening

CENTERPARTIET VERKAR FÖR ETT LEVANDE OCH JÄMSTÄLLT KULTURLIV - I HELA GÖTEBORG

Kulturen, föreningslivet och idrotten bidrar till att skapa värde för göteborgarna. Centerpartiet verkar för ett fritt och öppet kulturliv, med jämställda strukturer, som präglas av mångfald och olika röster. Göteborg behöver både breddkultur och spetskultur, goda förutsättningar ska finnas för såväl professionella konstnärer som amatörer.

sol-has-bg sol-light-text sol-green-tone

Barn och ungdom

Barn och unga ska kunna möta både kultur, idrott och föreningsliv genom en mångfald av aktiviteter i sin närhet. Skolorna ska erbjuda kulturprogram av hög kvalitet och se till att idrotten tillgängliggörs för fler. Kulturskolorna ska erbjuda traditionell undervisning och utveckla nya aktiviteter och ska finnas i hela staden, gärna under skoltid och i samband med fritids. Föreningslivet är oerhört viktigt för både kultur och idrott och staden ska vara en möjliggörare för dessa. Barn och unga med olika funktionsvariationer ska ha lika stora möjligheter att utöva både kultur och idrott. Där har skolan ett extra stort ansvar.

Ett föreningsliv för alla

Centerpartiet vill skapa bättre förutsättningar för människor med funktionsvariation att delta i föreningslivet i Göteborg. Det behövs kunskap och vägledning i bemötandet och hur möjligheterna ser ut för att vara aktiv på sin fritid.

Det finns en rad olika föreningar som behöver samsas om stadens begränsade lokaler och utrymmen. Centerpartiet ska verka för att öka samnyttjandet av föreningslokaler och idrottshallar. Det är viktigt att både etablerade och nya sporter kan bli tillgängliga för fler. E-sport är en växande rörelse och därför ska Centerpartiet arbeta för att e-sport får samma stöd från samhället som idrott.

Idrott skapar hälsa

Idrott för den enskilda människan är att kunna vara aktiv och i rörelse. Det ska var möjligt för alla och kunna göras enkelt på olika platser i staden. Att öka tillgängligheten för idrott bidrar till hälsa hos både unga och vuxna, bland annat genom näridrottsplatser där bra mötesplatser för personer med olika bakgrund skapas. Centerpartiet vill utveckla platser för skate och andra liknande sporter för att värna spontanidrotten.

Kultur skapar värde genom hela livet

I Centerpartiets Göteborg skapas kultur och idrott av människorna själva, fria från politisk påverkan. Både i gemenskap och individuellt, organiserat som spontant. Kulturen har en central roll i våra liv och skapar mening i en komplex värld. Centerpartiet verkar för ett fritt och öppet kulturliv, med jämställda strukturer, som präglas av mångfald och röster. Göteborg behöver både breddkultur och spetskultur.

I nära samarbete med stadens olika parter, vill vi i Centerpartiet arbeta för att staden ska leva och frodas, även under utveckling och ombyggnation. Det kan handla om att upplåta tomma lokaler till kulturlivet under kortare perioder. En del av insatserna kan inte skapas utan samhällets finansiering och stöd medan andra kan tas hand om av fria näringsidkare.

Centerpartiet vill

  • Utveckla närbiblioteken och göra dem mer tillgängliga genom att fler håller öppet utanför kontorstid
  • Att mobila utställningar och föreläsningar från stadens centrala museer når de olika kulturhusen
  • Värna kulturskolan och att den ska finnas i hela staden, gärna under skoltid och i samband med fritids
  • Att det ska vara lätt att driva kulturföretag i hela Göteborg
  • Satsa lika mycket på flickor och pojkars idrottande
  • Underlätta för personer med funktionsvariationer att delta i kultur, idrott och föreningslivet
  • Att stadens lokaler och idrottshallar som står tomma i större grad samnyttjas för fler verksamheter
  • Ha avgiftsfri spontanidrott i staden och detta utvecklas på ett bra, hållbart och långsiktigt sätt
  • Stödja folkbildning och studieförbund även på lokal nivå
  • Att e-sport ska få likvärdig stöd från samhället, även om det är en annan form utav sport än annan idrott

Bli medlem i Centerpartiet

Om alla som röstar på Centerpartiet rekryterar en person till, får vi dubbelt så mycket att säga till om i svensk politik. Om vi hjälps åt behövs det inte mycket för att öka vårt inflytande med 100 procent.