Politik för långsiktig utveckling

Nu krävs fokus framåt och långsiktiga lösningar för bästa möjliga hållbarhet. Det gäller inte bara regionens ekonomi utan i högsta grad även de gotländska skolorna. Eva Nypelius skriver om dagsaktuella frågor inom regionalpolitiken.

60 000 invånare på Gotland! Det är historiskt och glädjande att trenden med befolkningsökning håller i sig. Därför behövs nu bostadsbyggande över hela ön. Jag är glad att regionfullmäktige beslutade att gå vidare med Romapaketet samt att dubbel markanvisning i Klintehamn, Hemse och Visby nu är på gång framåt med bygglov. I investeringsbudgeten som budgetberedningen beslutade om finns stora satsningar på utbyggnad av vatten- och avlopp, äldreomsorgsboenden, skolor och underhåll av befintliga fastigheter.

Jag tycker vi hade stor samsyn och bra diskussioner över partigränserna om budget 2021. Skillnaderna mellan partierna vara ganska små när vi avslutade beredningen, vi får se hur det ser ut framåt. Det är en annorlunda tid just nu där osäkerheten är stor genom pandemins påverkan på samhället. Vi i Centerpartiet tillsammans med allianspartierna har presenterat ett ansvarsfullt budgetalternativ, med både rejäla tillskott samt effektiviseringar för att nå en långsiktigt trygg välfärd och en hållbar ekonomi.

Att vi kan fortsätta att investera i våra fastigheter samt vägar, vatten- och avlopp, med mera, är viktigt för samhällsekonomi och sysselsättning. Ökade generella statsbidrag kompenserar för demografin och för att skatteintäkterna inte utvecklas i samma höga takt som tidigare år.

Kompetensförsörjningen är en utmaning och därför satsar vi nu extra på att nå jämställda löner och på bristyrken för att behålla och underlätta rekrytering av bland annat lärare och sjuksköterskor, samt på ledarskapsutveckling.

Nu i veckan inleds dialogmöten om framtidens förskola och skola. En utredning som väcker mycket känslor och frustration. Jag förstår det. Skolan är viktig och närhet till förskola och skola, framförallt för de yngre barnen, är många gånger det som avgör var barnfamiljer bosätter sig samtidigt som alla föräldrar vill det bästa för sina barn.

För oss i Centerpartiet är landsbygdsperspektivet viktigt men också kvalitén i skolan. Alla barn måste ges samma möjligheter och en likvärdig utbildning. Vi kan inte bortse från att det idag finns skillnader och det måste lösas för en likvärdig kvalitet. Hur vi gör det skall nu diskuteras och jag är övertygad om att vi behöver hitta lösningar som kan få bred politisk enighet.

Vi har en serviceutredning och den skall följas. Men utmaningarna är många framåt. Den största är lärarbristen. Hur får vi lärare till våra barn? Det är redan i dag svårt till och med att få vikarier. Inom de närmaste tre åren behöver Gotlands skolor rekrytera totalt 440 nya lärare. Hur kan vi skapa mer samarbete mellan olika skolområden? Mellan förskola och grundskola? Hur kan vi göra tjänster och arbetsmiljö mer attraktivt? Hur kan det bidra till trygghet för barnen?

Dessa frågor skulle jag vilja att vi också diskuterar.

Det blir nu viktigt att hitta långsiktigt hållbara lösningar, där politiken ser helheten och lyssnar in föräldrar. Att vi gemensamt diskuterar bästa skolorganisation, samverkan och investeringar framåt. Det är bekymmersamt att många skolor har eftersatt underhåll, saknar skolsalar eller har kortsiktiga lösningar med tillfälliga bygglov för paviljonger.

Detta borde ha åtgärdats efter förra skolutredningen.

Eva Nypelius (C)