Bra kvalitet i den gotländska skolan

Hög lärartäthet och bra resultat av eleverna gör att den gotländska kommunala skolan håller hög nivå och kvalitet. Stefan Nypelius tycker det är värt att påminna oss om, samtidigt som vi ska bemöta utmaningar som är gemensamma för hela Sverige.

Vi behöver påminna oss om att den gotländska skolan fungerar bra och håller hög nivå. Slutbetygen i årskurs 9 är sedan många år tillbaks i nivå med, eller högre, jämfört med rikssnittet för kommunala skolor. Samma goda resultat gäller kunskapskraven i årskurs 6. Det framgår av statistik från Skolverket.

En av anledningarna till att gotländska elever har bra resultat är att våra kommunala förskolor och grundskolor har hög lärartäthet jämfört med rikssnittet, vilket framgår som mycket positivt i Lärarförbundets årliga skolranking. Undervisningsresurserna har dessutom ökat sedan 2016, visar en ny rapport från utbildnings- och arbetslivsförvaltningen. Och trots att vi har en geografiskt utspridd förskole- och grundskoleverksamhet är inte kostnaderna för den gotländska skolan hög i förhållande mot jämförbara kommuner.

Den gotländska skolan är dessutom attraktiv som arbetsplats, men dessvärre påverkar den rådande bostadsbristen att vi tvingas avstå från ytterligare kompetens med utbildade lärare som vill flytta till Gotland.

Vi har mycket att vara stolta över i den gotländska skolan men vi måste fortsätta arbetet med de utmaningar som är gemensamma för hela landets skolor. God hälsa och välmående är avgörande för att klara skolan och vid senaste sammanträdet med barn- och utbildningsnämnden fick förvaltningen i uppdrag att arbeta med prioriterade aktiviteter för att minska livsstilssjukdomar. Från och med nästa läsår förändras den socioekonomiska resursfördelningen i budgeten, för att bättre stödja elever med extra behov.

Detta är bara ett par exempel på hur vi arbetar långsiktigt med ständiga förbättringar och med en likvärdig skola som mål.

Stefan Nypelius (C) ordförande BUN