Krönika från Gotlänningens ledarsida

Centerpartiet måste tro på alla energislagen

Under 2022 gav Timbro i sin "Allt man behöver veta omserie" ut en bok om Sveriges elförsörjning av Jan Blomgren, med en bakgrund som tidigare professor i tillämpad kärnfysisk och föreståndare för Svensk Kärntekniskt centrum.

Boken handlar i stora delar främst om kärnkraftsteknikens betydelse, vikt och stora fördelar. Samt hur den under lång tid åsidosatts till förmån för andra energislag som vindkraft och bioenergi.

Jag delar inte alla slutsatser som Jan Blomgren framför då han kan uppfattas som väl dogmatisk. Han är även onödigt enkelspårig i sina åsikter om att kärnkraften är den enda möjliga bra energilösningen framåt.

Kring hans kunskaper om den nya energipotentialen inom havsbaserad vind finns också mycket mer att önska. Men det återspeglar ju också ganska väl den situation som råder på energiområdet, där olika energibranschexperter talar starkt för sin sak.

I bokens mer tekniska delar som beskriver svensk elförsörjning ger boken ändå i mitt tycke en bra sammanfattande inblick i de stora dragen kring svensk energiförsörjning över tid. Och ett antal problembilder kring politikens och myndigheternas ageranden. Och i flera delar negativa effekter på energisystemets och elmarknadens utveckling sedan 1980-talet, fram till i dag.

Här kan effektskatten på kärnkraft särskilt lyftas fram, då den kom att onödigt hämma den fortsatta utvecklingen av svensk kärnkraft. Och att svenska politiker inte velat erkänna det, utan istället har hävdat att uteblivna kärnkraftssatsningar enkom vilat på marknadsmässiga grunder.

Det mest intressanta med boken är budskapen kring att Reinfeldts Alliansegering (2010-2018) skapade en mer långsiktig energiöverenskommelse med målet att gynna svensk industri och den fria marknadens fortsatta utveckling inom energibranschen. Allt i syftet att skapa en bättre framtid för svenska företag och svensk konkurrenskraft. Men att energiöverenskommelsen misslyckades.

Här bidrog nog C:s krav att offentlig finansiering eller statliga räntegarantier inte fick tillåtas vid kärnkraftssatsningar. Kravet om begränsning av att antalet reaktorer i drift bara får vara tio hämmade nog också utvecklingen.

Den dåvarande S+MP-regeringen, (2018–2021) får också särskilt underkänt när det gäller att inte lyfta fram kärnkraftens betydelse för att hålla Sveriges energisystem i balans. Under deras regeringsperiod höjdes punktskatten på kärnkraft också ännu mer. MP förhindrade också på ett olyckligt vis regeringens godkännande av svenskt slutförvarsansökan i flera år.

Ska Centerpartiets politiska visioner om att skapa ett konkurrenskraftigt och företagarvänligt Sverige in i 2030-talet förverkligas krävs att partiet nu på allvar blir tillåtande kring behovet av satsningar inom ALLA energislag – inklusive kärnkraft – för att skyndsamt lösa Sveriges allvarliga energikris.

Gabriella Hammarskjöld (C), ledamot regionfullmäktige

Läs mer på Gotlänningens ledarsida