Dags att reformera strandskyddet och 39 andra förslag i årets motioner till Riksdagen

Christofer Bergenblock har lämnat in sju nya motioner till Riksdagen under allmänna motionstiden.

Den allmänna motionstiden har nu löpt ut i Riksdagen och sammanlagt
40 motioner har undertecknats av Christofer Bergenblock (C), varav fem
är kommittémotioner inom Socialutskottets ansvarsområde och sju är
egna motioner inom en rad olika områden.

Med utgångspunkt i Varbergs bostads AB:s stoppade bostadsprojekt i Tvååker handlar en
av motionerna om att reformera strandskydds-lagstiftningen. En sådan reformering var
på gång redan i våras men stoppades då av M, KD, L, SD och V. Förslaget i motionen är
att ”reformera den nuvarande strandskyddslagstiftningen så att kommunerna får
huvudansvaret i strandskyddsfrågorna samtidigt som det generella strandskyddet
avskaffas”.

Skydd av jordbruksmark

Vidare så handlar två motioner om att på ett bättre sätt skydda den brukningsvärda
jordbruksmarken och tydligare definiera avvägningen i nuvarande lagstiftning mellan
”brukningsvärd jordbruksmark” och ”väsentliga samhällsintressen”. Denna fråga är
särskilt intressant ur ett halländskt perspektiv där åkermark byggs bort hela tiden.
Ett par motioner går på miljötemat. Den första handlar om att göra det lättare att starta
biogasanläggningar utifrån en idé som väcktes vid ett studiebesök hos Lars Paulsson som
driver en biogasanläggning på Kvarngården i Falkenberg. Den andra handlar om att
utreda en utökad återvinning av plast eftersom mindre än tio procent av plasten
materialåtervinns idag.

Ökad säkerhet på Viskadalsbanan

Viskadalsbanan är en pulsåder mellan Varberg och Borås som upprustats för 800 miljoner
kronor under det senaste året, men där tågen ändå är tvungna att köra med reducerad
hastighet beroende på att sträckan innehåller omkring 180 plankorsningar, varav flertalet
oövervakade. Tillsammans med Mikael Larsson från Sjuhärad föreslås att dessa byggs
bort och att ytterligare mötesspår tillförs banan.

Ökade donationer till föreningar

Avslutningsvis handlar en motion om ett utökat och breddat skatteavdrag för gåvor i syfte
att öka privata donationer till ideella föreningar och organisationer. Denna motion bygger
på en förlaga av Peter Lundin, Kungsbacka, som drivit frågan inom centerpartiet.

Inlämnade enskilda motioner:

  1. Reformering av strandskyddslagstiftningen
  2. Definition av begreppet ”Brukningsvärd jordbruksmark” (tillsammans med Stina
    Larsson)
  3. Stärkt tillämpning av skydd av åkermark (tillsammans med Stina Larsson)
  4. Utredning av ökad återvinning av plast
  5. Förbättrad tillgänglighet på Viskadalsbanan (tillsammans med Mikael Larsson)
  6. Höjd gräns för tillståndsplikt vid biogasanläggningar
  7. Utökat och breddat skatteavdrag för gåvor (tillsammans med Anne-Li Sjölund)

Alla motioner återfinns i sin helhet på riksdagens hemsida:

https://www.riksdagen.se/sv/sa-funkar-riksdagen/riksdagens-uppgifter/beslutar-om-lagar/allmanna-motionstiden/