Jobb i Halland

Bild

Vi vill forstätta göra Halland till den bästa livsplatsen. Det innebär att Halland ska bli den bästa möjliga plats att bo, utbilda sig, arbeta och driva företag på. Var och ens bodrömmar, arbetsdrömmar och livsdrömmar ska alla kunna uppnås i Halland.

För att möta de förändringar som i allt snabbare takt sker på arbetsmarknaden och för att utveckla Halland till Sveriges grönaste tillväxtregion behövs det nytänkande kring matchning, utbildning och forskning.

Bland annat är det viktigt att det genom hela livet finns möjlighet att utbilda sig och vidareutbilda sig för att snabbt kunna följa med sin branschs utveckling eller att kunna byta bana i takt med att arbetsmarknaden förändras.

Halland behöver också bli en attraktiv region för kunskapsintensiva företag. Inom en tioårsperiod ska Halland komma upp i nivå med övriga riket vad gäller eftergymnasial utbildning.

Centerpartiet Hallands förslag:

 • Stärk kopplingen mellan näringsliv och skola genom kontinuerliga samarbeten redan ifrån lågstadiet och upp genom hela skolsystemet. Det är viktigt att eleverna ges en realistisk bild av hur det ser ut inom olika branscher och yrken, vilket kan underlätta valen till gymnasium och eventuella högre studier. Kunskap om entreprenörskap är en viktig del i detta.
 • Förstärk studie- och yrkesvägledarnas roll för att i högre grad hjälpa elever att göra adekvata val inför gymnasium och högre studier med hänsyn till arbetsmarknadens utveckling.
 • Det ska genom hela livet finnas möjligheter att utbilda sig och vidareutbilda sig för att snabbt kunna byta bana i takt med att arbetsmarknaden förändras. Såväl individ som samhälle och näringsliv behöver ta ansvar för kompetensutveckling och kompetensväxling genom hela livet.
 • Utöka antalet YH-utbildningar och andra kortare utbildningsformer i syfte att snabbare kunna hantera skiftande behov på arbetsmarknaden.
 • Fler hallänningar som går eftergymnasial utbildning bidrar till att Halland blir en kunskapsintensiv region. Inom en tioårsperiod ska Halland komma upp i nivå med övriga riket vad gäller eftergymnasial utbildning.
 • Öka den regionala sammanhållningen inom utbildningsområdet genom att se över var och hur gymnasieutbildning ges både för unga och vuxna. Regionen behöver ha ett större samordningsansvar för såväl gymnasieutbildningar som vuxenutbildningar och YH-utbildningar för att hjälpa kommunerna till större bredd och effektivare verksamhet.
 • Värna valfriheten för elever och studenter mellan de halländska kommunerna och över länsgränser för att underlätta det egna valet.
 • Sätt igång ett jämställdhetsarbete för att få fler pojkar att förbättra sina resultat i skolan och i högre grad välja högre studier efter gymnasiet.
 • Ändra lagstiftningen så att innovativa lösningar på distansutbildning kan tillåtas. På så sätt skapas en grogrund för näringslivet, akademi, organisationer och det offentliga att hitta nya och hållbara lösningar på de samhällsutmaningar vi står inför.
 • Göra landsbygden "nära" genom funktionella, digitaliserade mötesplatser. Det kan vara bygdegårdar som fungerar som hubbar för utbildning på distans för unga och vuxna.
 • Såväl regionen som de enskilda kommunerna bör använda sig av kompetensråd med representation från region/kommun, arbetsförmedling, akademi och näringsliv i syfte att identifiera behov inom näringsliv och offentlig sektor.
 • Arbetsförmedlingens förändring med privata aktörer som jobbar med arbetsförmedling och coachning bör genomföras fullt ut i Halland samtidigt som kommunerna bör avhålla sig från att bli arbetsförmedlare.

Ladda ner hela programmet för en arbetsmarknad i förändring! , 2 MB.

Bli medlem i Centerpartiet

Om alla som röstar på Centerpartiet rekryterar en person till, får vi dubbelt så mycket att säga till om i svensk politik. Om vi hjälps åt behövs det inte mycket för att öka vårt inflytande med 100 procent.