Rent vatten

Tillgång till rikligt med vatten har varit en självklarhet för de flesta i Sverige. Men de senaste somrarnas vattenbrist gör att vi måste tänka om och tänka nytt. Foto: Jerry Engström, Getinge


Tillgång till rikligt med vatten har varit en självklarhet för de flesta i Sverige. På senare tid har detta förändrats och nästan varje sommar informeras hallänningarna om vattenbrist. Så inleds Centerpartiet Hallands politiska program för rent vatten.

Rent vatten till rätt ändamål – en avloppsomställning behövs

 • Region och kommuner ska gå före och bygga vattensnålt och i sitt upphandlingsförfarande premiera ny innovativ teknik.
 • Region Halland ska föra en dialog med länsstyrelse och kommuner kring att tillsynsmyndigheter ska kunna ges större utrymme att bevilja tillstånd, där nya tekniska lösningar ses kunna gynna målet.
 • I planprocesser ska behovet av innovativa lösningar för lokalt omhändertagande av dagvatten tydliggöras.
 • Lagstiftningen ska tydliggöras så att dagvatten finns med tidigt i planprocesserna
 • Region Halland ska föra en aktiv dialog med lokala forskningsmiljöer hos Hushållningssällskapet och Högskolan i Halmstad. Region Halland ska aktivt också stötta och utveckla lokala forskningsmiljöer.
 • Trafikverket ska ges ett tydligt uppdrag att se till så att dammar i anslutning till vägar fyller sin funktion, genom fördröjning, och att de renar vatten från föroreningar. I de fall anläggningar finns på annans mark ska detta ske med dialog.

Infrastruktur av våtmarker och dammar behövs i landskapet

 • Region Halland ska möjliggöra för intressenter att nätverka så att vattenåtgärder i landskapet sker i dialog med berörda parter och därmed bidrar till ekonomiska och effektiva miljöåtgärder.
 • Nyanlagda vattenanläggningar ska inte omgärdas av strandskydd eller biotopskydd.

Rent vatten och gott miljöarbete går hand i hand med brukande av jord och skog

 • Centerpartiet ska medverka till att modernisera Miljöbalken och Plan och Bygglagen så att goda initiativ, som gynnar ett hållbart brukande av resurser, kan förverkligas.
 • Region Halland ska föra en dialog med länsstyrelsen så att tillsynsmyndigheter ges större utrymme att ge lättnader/undantag där lösningar och tekniker ses gynna målet. Målet och nyttan ska vara i fokus. Där lagstiftning krockar ska nyttan ges företräde.
 • Region Halland ska stötta och bidra till utveckling av lokala forskningsmiljöer.
 • Vid inrättande av vattenskyddsområden ska de lokala förutsättningarna vara med i ett i övrigt riskbaserat arbetssätt för att minimera området med särskilda föreskrifter.

Hämta hela programmet

Relaterade nyheter