Föräldrautbildning för föräldrautveckling

Bild

Att bli förälder är för de allra flesta en stor omställning. Centerpartiet vill därför utveckla föräldragruppen till ett viktigt samtalsforum där föräldrar hämtar kunskap, byter erfarenheter och får tips kring föräldraskapet under barnens uppväxtår.

Att bli förälder är en stor omställning för de allra flesta. Alla som väntar barn erbjuds att delta i föräldrautbildning under graviditeten och barnets första levnadsår. Föräldrautbildningen fokuserar under graviditeten mycket på förlossning och första tiden efter att barnet är fött. Trygga föräldrar som mår väl fysiskt, psykiskt och i sina relationer är den viktigaste skyddsfaktorn för det späda barnet. Under första året grundläggs barnets anknytningsmönster som påverkar relationer senare i livet.

Föräldragruppen är för många ett viktigt samtalsforum och skulle kunna utvecklas ännu mer som en grupp där en som förälder hämtar kunskap, byter erfarenheter och får tips kring föräldraskapet. En utökning av föräldrautbildningen till att fortsätta under hela barndomen skulle kunna utgöra det forum för samtal kring föräldraskap, barnuppfostran, relationer och jämställdhet som många föräldrar frågar efter och saknar.

Med en utökning av föräldrautbildningen och föräldragrupperna sänks trösklarna att söka hjälp och stöd i sitt föräldraskap. Har man som förälder träffat olika professioner under föräldrautbildningen är det lättare att navigera och hitta rätt i stödstrukturen.

Genom föreläsningar och samtal ökar föräldrakompetensen och tryggheten i föräldrarollen – vilket bidrar till mer trygga familjeförhållanden och tryggare uppväxtvillkor.

För familjer med barn med behov av anpassning behövs specifika utbildningar för bemötande av olika svårigheter.

Centerpartiet Hallands förslag:

  • Utveckla föräldraskapsutbildningen och stödet i samarbete mellan Region Halland och de halländska kommunerna.

Bli medlem i Centerpartiet

Om alla som röstar på Centerpartiet rekryterar en person till, får vi dubbelt så mycket att säga till om i svensk politik. Om vi hjälps åt behövs det inte mycket för att öka vårt inflytande med 100 procent.