Vår politik

Centerpartiet är den enda kraft som konsekvent genom tiderna försvarat att du skall ha rätt att välja var du vill bo och leva.  Strömsunds kommun behöver människor med framtidstro som kan finna nya lösningar och våga genomföra dem. Vi vill ha ett samhälle där vi tar ansvar för varandra, för naturen och för vår landsbygd.  Alla människors lika värde och rättigheter är grunden för vår politik, att råda över sitt eget liv men också ha en grundtrygghet och ett skyddsnät. Centerpartiet vet av erfarenhet att bra politik odlas bäst nära människors vardag.. 

Vår vision är:

  • En TRYGGARE kommun!
  • En GRÖNARE kommun!
  • En VÄXANDE kommun med framtidstro!

sol-has-bg

Valplattform för Centerpartiet i Strömsunds kommun 2019 - 2022

En tryggare kommun!

Centerpartiet i Strömsunds kommun vill att människor ska känna större trygghet än i dag. Trygghet att växa upp, leva, utvecklas och åldras i vår kommun. Trygghet att samhället finns där när du behöver det.

* Kräv närvarande och synliga poliser! Centerpartiet anser att trygghet är en rättighet oavsett var man bor! Vi vill påverka så att vi får närvarande och synliga poliser i vår kommun. De flesta brott begås lokalt och löses bäst lokalt. Därför vill vi ha poliser som är lokalt rotade och som känns närvarande i alla delar av vår kommun.

* Främja samarbetslösningar för sjukvård/äldrevård på fler orter! Samarbete mellan sjukvård och äldrevård (typ Närvård Frostviken) bör införas på flera områden inom kommunen. Satsa på små privata hälsocentraler med förenklade regler med möjlighet att skriva sig på fast läkare. Inför vårdnära tjänster för att underlätta arbetet för sjuksköterskor och under-sköterskor. Använd digitala vårdlösningar inom äldrevård och primärvård där vi kan finna positiva effekter.

* Höj måltidens status genom att införa pedagogiska måltider! Vi vill införa pedagogiska måltider som innebär att skollunchen blir en helhet med information om dagens mat och en gemensam smaklig lunch för klassen under lugna former i en inbjudande miljö.

* Se över rovdjurstrycket i renbeteslandet! Rovdjurstrycket är alltför stort i vissa delar av vår kommun, speciellt i renbeteslandet. Centerpartiet i kommunen vill i samverkan med samerna och vara med i påverkansarbetet för att driva frågan gentemot exempelvis Länsstyrelsen och Naturvårdsverket.

* Fortsätt dialogen med mobiloperatörerna för att förbättra mobiltäckningen i hela kommunen! Centerpartiet i Strömsunds kommun har sedan några år tillbaka en mycket bra relation med Telia, vilket är en fördel när det gäller samverkan kring utbyggnad av mobilnät och mobilt bredband. Vi vill fortsätta att upprätthålla dialogen mobiloperatörerna.

* Tillåt de äldre att välja annan omsorg än kommunens alternativ! Vi förespråkar att de äldre har möjlighet att välja andra utförare än kommunen för sin vård/omsorg.Centerpartiet vill också skapa goda förutsättningar för ett trygghetsboende i privat regi.

* Håll nere dyra kostnader för behandling av unga och vuxna! Kommunen betalar årligen många miljoner i behandlingskostnader för unga och vuxna. Vi vill genom ökad förebyggande vård, ökad samordning mellan samhällets aktörer och en bättre fungerande eftervård, sänka kostnaderna.

En grönare kommun!

Centerpartiets grundsyn är att du ska ha samma möjligheter att förverkliga dina drömmar oavsett vem du är, var du kommer ifrån eller var du bor. En hållbar samhällsutveckling tar vara på de gröna kedjor som binder samman en modern landsbygd med en grön och hållbar stad.

* Öka den lokala upphandlingen av varor och tjänster! Lokal livsmedelsproduktion ger god och nyttig mat samtidigt som det främjar öppna landskap i vår kommun. Det vi äter är betydelsefullt för både den egna hälsan och för livsmiljön. Den höga antibiotikaanvändningen i livsmedelsproduktionen är ett av de stora hoten mot den moderna sjukvårdens möjligheter. Det som odlas och lagas nära belastar inte transportsystemen eller klimatet och det skapar sysselsättning. Den mat som upphandlas i kommunen skall vara miljövänlig, närodlad och följa svensk djurskyddslagstiftning.

* Värna den enskilde skogsägarens rätt att bedriva sitt skogsbruk på ett hållbart sätt! Avsättningar för reservat och nyckelbiotoper har gått för långt och fråntar alltför ofta skogsägarens rätt att bruka sin skog. Uppmuntra istället frivilliga avsättningar av höga naturvärden. Kommunen bör agera på skogsägarnas sida i förekommande inskränkningar i brukande av skog.

* Påbörja en omställning till en kommunal fossilfri bilpark! Det nationella målet om en helt fossilfri bilpark 2050 innebär att det är hög tid för kommunen att påbörja omställningen. Centerpartiets krav är att snarast påbörja omställningen till en fossilfri kommunal bilpark genom eldrift och/eller biobränslen. Omställning till biobränslen förbättrar inte bara klimatet och livsmiljön, det skapar också förutsättningar för energiproduktion i länets gröna näringar.

* Öka nyttjandet av Inlandsbanan ! Inlandsbanan står förhoppningsvis inför en rejäl upprustning. Centerpartiet vill jobba för att Strömsunds kommun i ett tidigt skede deltar i utveckling av godstransporter, tågpendling och turistsatsningar.

* Verka för ökat bostadsbyggande i trä! Byggande i trä är utan tvivel det mest miljömässiga och kostnadseffektiva som finns på bygg- och bostadsmarknaden idag. Byggtiden kan kortas, personalstyrkan i byggprocessen kan minska och förbrukningen av fossila råvaror minskar. Byggmaterialet kan ofta produceras lokalt eller regionalt vilket ger arbetstillfällen. Centerpartiet anser att en kommunal träbyggnadspolicy är ett första steg.

* Producera el med solceller på kommunens fastigheter! Solceller för elproduktion blir allt vanligare, till stor del på grund av effektivare och prisbilligare solceller, dels att dess elproduktion behövs i vårt samhälle. Att satsa på solceller ger också ett budskap om kommunens framtidstro.

* Bygg bostäder på attraktiva lägen i kommunen! Centerpartiet vill underlätta för bostadsbyggande på attraktiva lägen! Strandnära boende är en bristvara i vår kommun trots att vi har riklig tillgång på lämpliga stränder. Strandnära boende i form av villor och bostadsrätter kommer att medföra större motivation att bo i nybyggda hus. Detta kommer i sin tur att friställa befintliga billigare boenden samt göra det mera attraktivt att flytta till vår kommun.

* Stimulera utveckling av turistföretagande längs Vildmarksvägen! Vildmarksvägen är kommunens i särklass mest besökta turistmål. Trots detta är det allt för få turister som väljer att stanna efter vägen någon längre tid. Centerpartiet vill skapa förutsättningar för besöksnäringen längs Vildmarksvägen genom exempelvis kommunal rådgivning till turistföretag, tydligare skyltning och information längs vägen samt fler och trevligare rastplatser.

*Bygg cykelvägar i kommunen! Centerpartiet vill verka för att möjliggöra cykelvägar mellan flera orter i kommunen. Exempelvis från Strömsund till Ullriksfors och Tullingsås. Vi vill driva frågan mot Trafikverket för att hitta en lösning så snart som möjligt.

*Tillgodose önskemålet om fria busskort till kommunens ungdomar! Centerpartiet vill finna en kostnadseffektiv lösning i samråd med Länstrafiken och möjliggöra ett busskort som passar de ungas resande i vår kommun. Strömsund är f.n. den enda kommunen i Jämtland som ej erbjuder fria busskort till ungdomar 6-19 år.

Ett växande kommun med framtidstro!

Centerpartiet tror att Strömsunds kommun har, i stort sett alla förutsättningar att utvecklas och växa. Besöksnäringen och de gröna näringarna är morgondagens näringar. Företagsamhet och företagande är en livsstil. Dock lider vi fortfarande brist på en viktig resurs – människor.

* Främja småföretagandet i kommunen! Flera i arbete ger flera skattebetalare i kommunen. Centerpartiet vet företagandets värde. Det är ur företagsamheten och företagen som jobb och resurser till välfärd skapas. Vårt politiska fokus på alla politiska nivåer är att göra det enklare att starta och driva företag. Mindre krångel, lägre arbetsgivaravgifter, enklare tillståndshantering, öppnare klimat för välfärdsföretagande och enklare anställningsregler är några av de konkreta politiska krav vi verkar för. Centerpartiet vill se mer och tydligare information från SUAB om deras möjligheter att stå till tjänst med stöd till småföretagen.

* Skapa bättre arbetsmiljö och studiero i grundskolan! Elevens läs- och skrivkunskaper är helt avgörande hur eleven lyckas med inlärande av fortsatta kunskaper. Elever som lämnar åk 2 ska kunna läsa och skriva enligt läroplanen. Centerpartiet vet att en lugn, harmonisk och stimulerande miljö i skolan är en förutsättning för att kunna prestera ett full-gott lärande. Behöriga lärare, god ordning och flera vuxna i klassrummet samt fler idrottstimmar i en stimulerande utemiljö är viktigt för att nå bra resultat. Barn med särskilda behov skall särskilt uppmärksammas.

*Medverka till ett rikt och varierat kultur- och idrottsutbud för alla åldrar! Centerpartiet anser att kultur och idrott är viktiga komponenter i ett bra fungerande samhälle, det ger medborgaren mervärde som ökar trivsel och hälsa. Ett rikt kulturliv medför ofta att medborgare vill bo kvar eller väljer att flytta till vår kommun. Vi vill också kunna erbjuda alternativ fritidssyssla för de som ej är sportintresserade.

* Utveckla en bättre fungerande integration av våra nyanlända! Centerpartiet tror på den lönsamma integrationen. Det måste bli lättare att få ett första jobb eller eget företag. Den svenskundervisning vi erbjuder skall påbörjas så snart personen anländer till kommunen. Detta skall gälla även för den som inte ännu fått uppehållstillstånd. Snabb språkunder-visning, arbete och praktik skall följas åt för en få en lyckad integration. Vi vill att våra nya svenskar skall känna sig välkomna och vilja stanna kvar i kommunen och vi ser gärna att våra nyanlända kan få tillgång till en fadderfamilj som kan hjälpa dem till rätta i vardagen här.

* Ställ högre krav på utbyggnad av bredband i hela kommunen! Centerpartiet vill se till att påskynda redan beslutade fiberprojekt samt ha en fortsatt bra dialog med mobiloperatörerna för att ytterligare förbättra det mobila bredbandet. Erbjud radiolänkat bredband till byar med lång väntan på fiber. Snabba på fiberutbyggnaden till kommunens företagare för att dessa inte ska tappa värdefull tid och kraft i sina kundkontakter.

* Öppna kommundelskontor i kommunens större orter! Därigenom kan demokrati och dialog mellan kommun och medborgare utvecklas och stimuleras. Decentralisera kommunens verksamhet med att möjliggöra för att kommunanställda på orten ska kunna arbeta på distans från kommundelskontoret och erbjuda viss medborgarservice.

* Gör en översyn av vår nuvarande kommunala organisation! Kommunens utgifter och arbetsuppgifter är till viss del frivilliga åtaganden som kanske skall skötas och betalas av någon annan. Kommunens administration bör kunna minskas och/eller effektiviseras.

* Jobba för bättre underhåll av asfalt- och grusvägar i kommunen.! Kommunens vägnät är i dag under all kritik och krafttag bör genast tas för att detta skall upprustas till en acceptabel nivå. Viktigt för att kunna bo och verka i kommunen och för att våra besökare ska vilja återvända. Vi betalar lika mycket vägtrafikskatt som alla andra men har betydligt sämre vägar.Mats Gärd
Oppositionsråd

Bli medlem i Centerpartiet

Om alla som röstar på Centerpartiet rekryterar en person till, får vi dubbelt så mycket att säga till om i svensk politik. Om vi hjälps åt behövs det inte mycket för att öka vårt inflytande med 100 procent.