Vår politik

Centerpartiet är den enda kraft som konsekvent genom tiderna försvarat att du skall ha rätt att välja var du vill bo och leva.  Strömsunds kommun behöver människor med framtidstro som kan finna nya lösningar och våga genomföra dem. Vi vill ha ett samhälle där vi tar ansvar för varandra, för naturen och för vår landsbygd.  Alla människors lika värde och rättigheter är grunden för vår politik, att råda över sitt eget liv men också ha en grundtrygghet och ett skyddsnät. Centerpartiet vet av erfarenhet att bra politik odlas bäst nära människors vardag.. 

Vår vision är:

  • En kommun med grön ekonomi och fler företag
  • En trygg kommun med nära vård av hög kvalitet
  • En stark kommun med liberal demokrati

sol-has-bg


Valplattform för Centerpartiet i Strömsunds kommun 2023-2026

En stark grön ekonomi med fler företag och arbetstillfällen, en god och nära vård och en starkare liberal demokrati som ger kraft åt varje människa minskar klyftan mellan stad och landsbygd och ökar jämlikheten. Det går Centerpartiet i Strömsunds kommun till val på den 11 september 2022. Våra kandidater till kommunen står för framtidstro och det positiva ledarskap som vår kommun, vårt län och vårt land behöver.

Denna valplattform är grunden för vår valrörelse. Här beskriver vi konkret hur vi, i de politiska församlingar vi söker förtroende att leda, vill förändra och leda för att förbättra vardagen för våra kommunmedborgare.

En kommun med grön ekonomi och fler företag

* Öka den lokala upphandlingen av varor och tjänster!

För Centerpartiet är maten viktig. Det vi äter är betydelsefullt för både den egna hälsan och livsmiljön. Vi vill premiera lokal livsmedelsproduktion. Det som odlas och lagas nära belastar transportsystemen och klimatet mindre. En produktion som skapar lokal sysselsättning och främjar öppna landskap i vår kommun, ger oss god och näringsrik mat. Den mat som upphandlas i kommunen ska följa svensk djurskyddslagstiftning. I vårt land används antibiotika inom djurhållningen endast när djur är sjuka. Vi bedömer att andra länders höga antibiotikaanvändning i livsmedelsproduktionen utgör större risk för antibiotika resistens. Att offentliga kök och offentlig livsmedelsupphandling ska leva efter dessa närodlade principer kommer vi i kommunen att arbeta för. En ökad självförsörjningsgrad av viktiga förnödenheter utgör också en viktig komponent i den fortsatta uppbyggnaden av totalförsvaret i vårt område.

* Värna den enskilde skogsägarens rätt att bedriva sitt skogsbruk!

Skogen är en viktig nyckel i den gröna omställningen. Allt fler material och produkter kan tillverkas av skogsråvara. Vi vet att skog som ägs och brukas av våra medborgare både gör klimatnytta och håller över generationer. Skogen skapar också arbetstillfällen lokalt och är en ekonomisk trygghet för många familjer. Därför vill vi värna skogsbruket och särskilt de enskilda skogsägarna. Vi anser att avsättningar för reservat och nyckelbiotoper har gått för långt och fråntar alltför ofta skogsägarens rätt att hållbart bruka sin skog. Frivilliga avsättningar av höga naturvärden ska istället uppmuntras och kompenseras.

* Öka produktionen av grön el!

Energiproduktion är viktig dels för att bevara jobb och konkurrenskraft men också för att klara klimatomställningen. Vårt område har unika förutsättningar för vindkraft och vätgasproduktion. Det kan ge vårt näringsliv och vår industri kraft att växa. En utbyggnad av vindkraft måste dock ske omdömesgillt och ta hänsyn till rennäring, besöksnäring och livskvaliteten för kommunens invånare. Vi har yrkat på att Strömsunds kommun, via näringslivskontoret, får i uppdrag att utreda och möjliggöra en etablering av vätgas-produktion i Strömsunds kommun.

Centerpartiet vill införa en kommunal och regional naturresursskatt på vatten, vind, skog och mineraler som kompensation för att man släppt till vattendrag och marker.

* Öka bostadsbyggande i trä!

Byggande i trä är utan tvivel det mest miljömässiga som finns på bygg- och bostadsmarknaden idag. Byggmaterialet kan ofta produceras lokalt eller regionalt vilket ger ytterligare arbetstillfällen samt minskar transportkostnader och koldioxidutsläpp. Vi vill uppnå en kommunal policy för träbyggnation som ett första steg.

* Upprätta en koldioxidbudget!

Vi anser det viktigt att kommunen inför en koldioxidbudget som ett komplement till den plan som kommunen upprättat för att nå uppsatta klimatmål till 2030.

* Producera el med solceller på kommunens fastigheter!

Vi anser att solceller för elproduktion behövs i vårt samhälle. Det innebär en kostnads-effektivare elförsörjning. Vi anser att kommunen ska gå före och ta första steget.

* Bättre underhåll av vägar i kommunen!

För Centerpartiet är transporterna viktiga. Vi behöver bättre vägar och anser att vägnätet i kommunen ska upprustas. Det är viktigt för att kunna bo och verka i kommunen samt för att våra besökare ska vilja återvända. Vi betalar lika mycket vägtrafikskatt som alla andra men har mycket sämre vägar. Vi arbetar för att kommunen ska trycka på för att våra statliga vägar ska upprustas.

* Öka nyttjandet av Inlandsbanan!

Vi vill jobba för att Strömsunds kommun deltar i utveckling av Inlandsbanan för godstransporter, turistsatsningar och tågpendling.

*Bygg cykelvägar i kommunen!

Vi vill verka för att det byggs cykelvägar mellan flera orter i kommunen och att kommunen aktivt driver frågan mot Trafikverket.

* Främja småföretagandet i kommunen!

Centerpartiet vet företagandets värde. Flera i arbete ger flera skattebetalare i kommunen. Vi ser att det är ur företagsamheten och genom företagen som jobb och resurser till välfärd skapas. Vi vill göra det enklare att starta och driva företag. Mindre krångel, lägre arbetsgivaravgifter, enklare tillståndshantering, öppnare klimat för företagande och enklare anställningsregler är några av de konkreta politiska krav vi verkar för. Vi vill se mer och tydligare information från kommunens näringslivsutskott om deras möjligheter att stå till tjänst med stöd till småföretagen.

*Sälj Strömsunds Camping!

Strömsunds Camping är den enda campingplatsen i kommunen som fortfarande drivs i kommunal regi. Övriga campingplatser har de senaste åren renoverats, utökats och utvecklats. Vi anser att en privat ägare har större möjligheter att utveckla Strömsunds camping i positiv riktning.

*Sälj Folkets hus!

Att driva Folkets Hus i Strömsund medför stora kostnader för kommunen. Vi förordar därför en försäljning till annan utförare.

* Stimulera utveckling av turistföretagande längs Vildmarksvägen!

Vildmarksvägen är kommunens i särklass mest besökta turistmål, inte minst intressant för dess stora artrikedom Vi vill, genom kommunen, påverka Trafikverket att utveckla fler och trevligare rastplatser. Vi ser också ett behov av investeringar i vatten och avloppsanläggningar som möter efterfrågan från turisterna. Därför vill vi att kommunen ska skapa förutsättningar för näringslivet att utveckla sådana anläggningar. Satsning på utveckling av turism ska ske i dialog med rennäringen.

Vi föreslår att kommunen tar initiativ till att den högt belastade vägen Bågede – Hällingsåfallet blir allmän väg.

* Unesco – Världsarv till Frostviken!

Korallgrottan är Sveriges längsta grotta. Bjurälven är ett av landets mest säregna naturområden, med mängder av intressanta geologiska fenomen, rik blomsterprakt och biologisk mångfald. Vi vill arbeta för att Korallgrottan/Bjurälven i Frostviken tas upp i Unesco-Världsarvet.

* Se över rovdjurstrycket i renbeteslandet!

Vi anser att rovdjurstrycket är alltför stort i vissa delar av vår kommun, speciellt i renbeteslandet. Vi vill i samverkan med samerna driva frågan om minskning av rovdjurstrycket gentemot exempelvis Länsstyrelsen och Naturvårdsverket.

* Förbättra mobiltäckningen och tillgång till bredband i hela kommunen!

Vi ser behov av ett fortsatt arbete och vill med hjälp av utvecklad teknik hitta tillfreds-ställande lösningar.

* Spontanarbetsplatser till kommunens orter!

Med de erfarenheter som pandemin gett oss ser vi behovet av att det på olika platser i kommunen finns tillgång till arbetsplatser för kommunens egen personal, näringsidkare och övriga som behöver en plats att arbeta eller nätverka vid. Vi ser att kommunanställda ska kunna arbeta på distans och erbjuda viss medborgarservice. En geografiskt närmare dialog mellan kommun och medborgare leder till att demokratin utvecklas och stimuleras.

En trygg kommun med nära vård av hög kvalitet

Centerpartiet vill att kommunens invånare ska känna trygghet i samhället och att dess skyddsnät finns där när det behövs. Varje människa ska tryggt kunna växa upp, leva, utvecklas och åldras i kommunen.

* Ställ om till Nära Vård!

En omställning till Nära Vård är att sätta primärvården i fokus. Centerpartiet vill skapa en mer samhällsekonomiskt effektivt och långsiktigt hållbar hälso- och sjukvård genom en omställning som utgår från invånarens behov av en god, nära och samordnad vård som stärker hälsan.

Region Jämtland Härjedalen beslutade 2019 att genomföra reformen Nära Vård. Navet i reformen är samverkan mellan kommun och region för att skapa flexibilitet och ge utrymme för andra lösningar än de traditionella. En omställning till Nära Vård innebär att aktivt främja samverkan mellan primärvårdsnivå, psykiatri, kommunens vård och omsorg samt socialtjänst.

* Fritt val av vård och omsorg!

Vi människor har olika behov. Centerpartiet vill skapa förutsättningar för en vård och omsorg som möter patienter och brukare som de unika individer de är och med respekt för individuella och önskemål och behov. Vi vill att det ska finnas möjlighet att välja andra utförare än kommunen för sin vård/omsorg. Goda förutsättningar för vård och omsorg med kvalitet ska också kunna skapas i privat regi.

* Främja samarbetslösningar för sjukvård/äldrevård på fler orter!

Vårt mål är att Strömsunds kommun i samverkan med Region Jämtland/Härjedalen snarast utökar sitt samarbete i enlighet med Nära Vårdkonceptet samt att digitala möjligheter initieras i högre grad. Vi ser stora fördelar med det sätt som Närvård Frostviken arbetar idag, med samverkan mellan sjukvård och äldrevård.

Vi vill verka för att små privata hälsocentraler/distriktssköterskemottagningar, bl a för att öka möjligheten till att skriva sig på fast vårdkontakt. Vi anser att Medicinskt Ansvarig Läkare (MAL) ska införas för att säkerställa kvalitén i läkarvården. Vi ser positiva effekter i att använda digitala vårdlösningar inom äldrevård och primärvård.

*Kostnadseffektiva placeringar av barn och vuxna!

Vi vill utreda och kartlägga varför vår kommun har en mycket högre kostnad för placeringar än jämförbara kommuner.

*Minska psykisk ohälsa!

Den psykiska ohälsan ökar. Vi vill skapa beredskap för att minimera denna ohälsa. Tidiga insatser och upptäckt av barn och ungdomar som är i behov av stöd är en förutsättning för att kunna förebygga psykisk ohälsa och ett framtida utanförskap. Detta arbete är nära kopplat till skolan. Därför arbetar vi för att elevhälsan samt barn- och ungdomspsykiatri ska inrymmas som första linjens vård inom primärvården. Detta för att möjliggöra tidigare omhändertagande och frigöra resurser för BUP att snabbare kunna hjälpa människor som har det särskilt besvärligt.

*Säkerställ skyddat boende!

Vi ska arbeta för att Strömsunds kommun ska kunna säkerställa ett skyddat boende inom ett dygn från inkommen anmälan eller från det att våld upptäcks.

* Minska våld i nära relation!

Polis, socialtjänst, vård/omsorg och skol- och förskolepersonal möter våldsutsatta människor, främst kvinnor och barn. Berörd personal inom kommunens verksamheter bör utbildas för att identifiera problem. Vi ser att samarbetet mellan berörda myndigheter behöver bli mer transparent.

* Mer resurser till polisen för kampen mot droger!

Centerpartiet anser att trygghet också skapas genom en närvarande och synlig polis. Därför vill vi ha en polis som är lokalt rotad och som är närvarande i alla kommundelar. För att förebygga brott krävs fungerande och stärkta sociala insatser. Vi vill ge socialtjänsten bättre möjligheter att tidigt ingripa när unga hamnar på glid. Vi arbetar för att kommunen ska prioritera arbete och resurser för att minska droganvändning. Vi anser att polisen ska ges ökade befogenheter att bekämpa droganvändningen på ett effektivt sätt.

En stark kommun med liberal demokrati

Med vår politik vill vi i Centerpartiet stärka individers fri- och rättigheter och skapa en mer tolerant och öppen kommun. Vi vill försvara rättsstatliga principer och grundläggande demokratiska värderingar. Vi tror att du som invånare i vår kommun bäst vet hur ditt liv ska levas. Därför vill vi minska politikens inflytande där den inte hör hemma och flytta fler frågor till lokal nivå.

* Stärk det kommunala självstyret!

Centerpartiet kräver ett stärkt kommunalt självstyre med färre pekpinnar från staten. Vi anser att staten ställer större och större krav på vad som ska levereras lokalt, men utan att ge de ekonomiska förutsättningarna för detta. Detta är inte acceptabelt. Vi vill i stället att vår kommun stärks genom att få tillräckliga ekonomiska resurser för att utföra sitt grunduppdrag, bland annat genom fler lokala skattebaser och ett stärkt skatte- och kostnadsutjämningssystem.

* Se över vår nuvarande kommunala och politiska organisation!

Vi ser att kommunens utgifter och arbetsuppgifter till viss del är frivilliga åtaganden från kommunens sida. Vi vill göra en översyn av kommunens administration och den politiska organisationen för att uppnå en kostnadseffektiv kommunal- och politisk organisation, med fokus på lagstadgade verksamheter.

*Rikt och varierat kultur- friskvårds- och idrottsutbud för alla åldrar!

Vi anser att kultur, friskvård och idrott är viktiga komponenter i ett bra fungerande samhälle. Det ger medborgaren mervärde som ökar trivsel och hälsa. Dessa utbud medför ofta att medborgare vill bo kvar eller väljer att flytta till vår kommun. Vi vill också att det ska erbjudas alternativ.

* Fungerande integration för att motverka utanförskap!

Vi tror på ett öppet samhälle där alla är välkomna. Vi vill bekämpa främlingsfientlighet. Vi ser varje människa som vill bosätta sig i vår kommun som en tillgång och vill att dessa ska känna sig välkomna och vilja stanna kvar i kommunen. Det måste bli lättare att få ett första jobb eller starta eget företag. Den svenskundervisning vi erbjuder skall påbörjas så snart personen anländer till kommunen, även för den som ännu inte fått uppehållstillstånd. Vi anser att språkundervisning i tidigt skede och samordning av arbete och praktik leder till en för samhället lyckad integration som motverkar utanförskap.

En kommun med kraft åt varje människa

Ett samhälle som ger kraft åt varje människa är också ett samhälle där alla människor är inkluderade och kan delta i samhället på lika villkor. Vi tror på varje människas inneboende kraft och verkar för att ge alla människor möjlighet att växa och utvecklas.

*Se över skolorna!

En viktig del i arbetet är att rusta alla barn och ungdomar genom utbildning med fokus på kunskap, likvärdighet och trygghet. Oavsett var man bor i vår kommun ska man ha tillgång till en bra skola. I möjligaste mån verkar vi för att behålla och utveckla små skolor runt om i kommunen och för att alla skolor ska vara likvärdiga och jämställda. Vi vill också återuppta och utveckla den skolutredning som gjorts avseende utveckling av skolorna i Strömsunds centralort.

* Skapa bättre arbetsmiljö i för- och grundskolan!

Vi vet att en lugn, harmonisk och stimulerande miljö i skolan är en förutsättning för att kunna prestera och uppnå ett fullgott lärande. Behörig personal, god ordning och flera vuxna i förskola och skola skapar studiero. Fler idrottstimmar i en stimulerande utemiljö är också viktigt för att nå bra resultat. Vårt mål är att elever som lämnar åk 2 ska kunna läsa och skriva enligt läroplanen.

* Våga vara den du är i vår kommun!

Vår politik är grön, social och liberal. Nytänkande och utveckling är vägen framåt för ett mer hållbart samhälle. Grunden i vår politik är alla människors lika rätt och värde. Vi vill fortsatt se en öppen och tolerant Strömsunds kommun där mångfaldens flagga respekteras och hyllas.

Mats Gärd
Vice ordförande kommunstyrelsen

Bli medlem i Centerpartiet

Om alla som röstar på Centerpartiet rekryterar en person till, får vi dubbelt så mycket att säga till om i svensk politik. Om vi hjälps åt behövs det inte mycket för att öka vårt inflytande med 100 procent.