Renovering av Klockaregårdsskolan

RENOVERING AV KLOCKARGÅRDSSKOLAN I BROARYD

Majoritetens och förvaltningens förslag på reinvesteringen går helt i linje med en modern hantering där vi på ett hållbart sätt genom återbruk kan ta hand om en problematik som är helt normal vid de byggtekniker som användes vid de tider när fastigheten är byggd.

Allmänna utskottet kommunstyrelsen hanterade idag ärendet med problematiken med det kända lukt, fukt och luftkvalité på Klockaregårdsskolan i Broaryd.

Problemen har nu utretts och undersökts noggrant i en förstudie där lämpliga åtgärder identifierats. I arbetet har även dialog förts med de verksamheter som bedrivs i lokalerna för att möta verksamhetens behov samt om möjligt anpassa lokaldispositionen i samband med renoveringen för att skapa än mer ändamålsenliga lokaler.

Det är nu dags för upphandling av projektering och byggnation och därför behöver kommunstyrelsen och kommunfullmäktige besluta om ärendet.

I förstudien bedöms kostnaderna för renoveringen uppgå till ca 30 miljoner kronor. Som jämförelse bedöms kostnaderna för en nybyggnation till ca 70 miljoner kronor med tillkommande kostnader för eventuell rivning och/eller förändring av befintliga hus och lokaler.

Kommunstyrelsens förslag till beslut är att

Kommunfullmäktige beslutar att godkänna ett överskridande av reinvesteringsbudgeten för 2023 och 2024 för de beskrivna åtgärderna på Klockaregårdskolan. Ansvarig nämnd ska balansera det tidigarelagda uttaget ur investeringsplanen över planperioden för att nå de ekonomiska målen.

Kommunstyrelsen föreslås besluta

  1. att godkänna förstudien avseende reinvestering Klockaregårdsskolan och lägga den till handlingarna
  2. att fatta investeringsbeslut och ge förvaltningen i uppdrag att genomföra de beskrivna åtgärderna i förstudien