Budget 2024

Bild

Ledamöterna i regionfullmäktige: Raymond Pettersson, Leif Andersson, Razvan Nichitelea, Per Eriksson, Emilie Walfridsson och Jessica Hagård.

 

En långsiktig budgetförstärkning av primärvården, anställningsstopp av administratörer, ökad takt i klimatomställningen och satsning på sommarcykelvägar. I budget 2024 fortsätter Centerpartiet i Region Jönköpings län att prioritera klimatet, landsbygden och den nära vården.

- Regionpolitiken är viktig. Den handlar om hur samhället ska finnas för varje invånare från livets början till slutet, om företagens möjligheter att växa, kulturens roll som brobyggare och kanske framför allt; hur vi tacklar klimatförändringarna som påverkar oss i allt större utsträckning, säger regionråd Per Eriksson.

Den nära vården är grunden i en god hälso- och sjukvård. Den vård som finns närmast människor – primärvården – behöver byggas ut med ett tydligt fokus på äldrevård, ökad medicinsk kompetens, fler distriktssjuksköterskor och fler specialister i allmänmedicin.
- För att klara utbyggnaden av primärvården vill Centerpartiet att 30% av den totala FS-budgeten går till primärvården, senast 2030, säger Razvan Nichitelea.


Vårdpersonalens tid är en ändlig resurs. Ytterligare förbättringar som Centerpartiet vill genomföra inom vården handlar om medarbetarnas arbetssituation.
- I takt med att nya arbetssätt och processer introduceras behöver också äldre fasas ut. På så sätt förhindras ökad arbetsbörda som inte bedöms värdeskapande. Vi vill att samtliga verksamheter ska identifiera arbetssätt och arbetsuppgifter som inte bedöms som värdeskapande och beskriva hur man arbetat med att förändra eller fasa ut dessa, säger Emilie Walfridsson.

Centerpartiet vill stärka Regionens och landets beredskap och självförsörjningsgrad när det gäller drivmedel, livsmedel och energi.
- Målen för livsmedelsstrategin behöver kopplas ihop med totalförsvarets behov. I det arbetet är det viktigt att belysa frågan om kriskost. Kriskosten inom offentliga kök ska kunna lagras minst 90 dagar utan kyla och vara livsmedel från Sverige, helst närproducerade, säger Jessica Hagård.

Region Jönköpings län har stora ambitioner när det gäller kulturlivet. Kultur förenar människor och kulturevenemang bidrar till att göra Jönköpings län känt både inom och utanför landets gränser.
- Jönköping har goda förutsättningar att vara värd både för större nationella och internationella evenemang, säger Raymond Pettersson.

Takten i det regionala klimatarbetet behöver påskyndas för att Regionen ska kunna uppnå Parisavtalets 1,5-gradersmål. Därför vill Centerpartiet att underlagen till politiska beslut kompletteras med en konsekvensbedömning utifrån de tre hållbarhetsperspektiven.

Regionen är delägare i Jönköping Airport och denna möjlighet till inflytande behöver tas till vara genom att påverka flygplatsens utveckling i en grön riktning.
- Flygplatsen ska fortsätta utvecklas ekonomiskt med målsättningen att bli en flygplats i framkant gällande miljö- och klimat. Utvecklingen med elflygplan går snabbt och här har Jönköpings län chans att positionera sig i Sverige genom att erbjuda inrikesflyg med elektriska flygplan, säger Per Eriksson.

Kollektivtrafiken har ekonomiska utmaningar och det är därför viktigt att noga studera invånarnas resvanor innan stora förändringar görs. För klimatets skull behöver det göras en satsning på unga resenärer, med syftet att skapa nya vanor för ett hållbart resande för framtiden.
- Vi vill att kollektivtrafiken för unga på sikt görs kostnadsfri. Redan under nästa mandatperiod vill vi utreda möjligheten att införa ett kostnadsfritt sommarkort för ungdomar, säger Leif Andersson.

Region Jönköpings län ska fortsatt satsa på att knyta ihop länet med regionala cykelvägar. Tack vara elcykeln kan man färdas längre sträckor och då behöver det finnas säkra cykelvägar som knyter ihop länet.
- Fokus ska ligga på att få ut så många kilometer cykelbar väg som möjligt, exempelvis genom att arbeta för sommarcykelvägar, säger Leif Andersson.

Centerpartiets budget i korthet:

  • Införa mentorstjänster för att tillvarata äldre medarbetares kompetens och erfarenhet.
  • Årligen se över arbetsuppgifter inom vården med målet att fasa ut dem som inte skapar medicinskt värde.
  • Införa bemanningsmål inom primärvården med ett genomsnitt med 1100 listade patienter per distriktsläkare.
  • Primärvårdens andel av totala hälso- och sjukvårdsbudgeten ska uppgå till 30 % senast 2030.
  • Säkerställa tillgång till kriskost inom de offentliga köken.
  • Införa anställningsstopp för administratörer inom vården som inte arbetar patientnära.
  • Påskynda klimatarbetet genom att underlagen till politiska beslut kompletteras med en konsekvensbedömning utifrån de tre hållbarhetsperspektiven.
  • Utreda möjligheten med ett gratis sommarkort inom kollektivtrafiken för unga.
  • Som delägare i Jönköpings flygplats aktivt verka för en utveckling i grön riktning, exv genom att profilera sig på inrikesflyg med elflygplan.

Bli medlem i Centerpartiet

Om alla som röstar på Centerpartiet rekryterar en person till, får vi dubbelt så mycket att säga till om i svensk politik. Om vi hjälps åt behövs det inte mycket för att öka vårt inflytande med 100 procent.