förebygga, upptäcka, behandla och bota

Vården i Jönköpings län ska utgöra en trygghet för länets invånare, från födseln, vidare genom livet och till livets slutskede. Vården ska finnas där när behovet uppstår. Alla ska bli sedda och lyssnade på utan lång väntan på behandling eller operation. Det är något alla invånare i Jönköpings län ska ha rätt till oavsett, inkomst, kön eller var man bor.

Centerpartiet vill:

 • Utveckla primärvården med tydligt fokus på äldrevård och fler specialister i allmänmedicin
 • Ställa krav på medicinsk fortbildning för vårdpersonal
 • Införa fler enkla digitala lösningar som underlättar för patienter och bidrar till en bättre vård
 • Fortsätta satsa på länets tre akutsjukhus och fördela spetskompetenserna lika
 • Utveckla länets tre akutmottagningar med akutvårdplatser
 • Öka antalet geriatriska vårdplatser där behovet finns
 • Satsa på vårdpersonalen med konkurrenskraftiga löner och ökat inflytande över arbetssituation
 • Införa mentorstjänster för att behålla och ta tillvara seniora medarbetares kunskap och erfarenhet
 • Öka antalet utbildningstjänster inom samtliga kompetenser inom hälso- och sjukvården.
 • Bygga ut den specialiserade palliativa vården i hemmet
 • Satsa på en bra digitalisering, för att ge vårdpersonalen mer tid till patienter
 • Satsa mer på förebyggande folkhälsoarbete i samverkan med kommuner och civilsamhälle
 • Att Region Jönköpings län gör mer för att hjälpa personer som utsätts för våld i nära relationer genom att utbilda vårdanställda och ge rehabiliterings-programmet Alternativ Till Våld bra förutsättningar att bedriva sitt arbete
 • Förbättra tillgängligheten till BUP, BUH och vuxenpsykiatrin
 • Det förebyggande arbetet samt tidiga insatser vid psykisk ohälsa bland barn och ungar behöver förstärkas
 • Erbjuda en fast vårdkontakt inom psykiatrin
 • Ta bort krav på att vara drogfri före psykiatrisk behandling där sådana finns
 • Stärka upp sprututbytesprogram med hälsofrämjande insatser med drogfrihet som långsiktigt mål
 • Inrätta en tandläkarutbildning på Jönköping University
 • Öka Regionens anslag till forskning och utveckling

Vår utgångspunkt

En god hälso- och sjukvård och ett tryggt socialt skyddsnät är fundamentala delar av det svenska välfärdssamhället. All vård ska utgå ifrån patientens individuella behov, oavsett ålder, kön, livssituation, kulturell bakgrund och var i länet man bor. Vi behöver en hälso- och sjukvård som förebygger, diagnostiserar, behandlar och botar sjukdomar.

Sjukvården ska fortsatt vara en regional fråga, primärvården ska byggas ut och akutmottagningarna på akutsjukhusen ska utvecklas med vårdplatser

Under nästa mandatperiod ska vi fortsätta arbetet för en nära och tillgänglig vård. Den vård som finns närmast människor – primärvården – måste byggas ut. Primärvården behöver mer resurser med tydligt fokus på äldrevård, ökad medicinsk kompetens och fler specialister i allmänmedicin. Tillgång till en fast läkare oavsett var i länet man bor är ett centralt steg för en ännu bättre hälso- och sjukvård.

Sjukvården ska fortsatt vara en regional fråga och Centerpartiet vill fortsätta satsa på akutsjukhusen i Eksjö, Jönköping och Värnamo. Vi anser det viktigt att spetskompetenserna fördelas jämlikt så att varje sjukhus kan utveckla sina specialiteter. Akutmottagningarna ska utvecklas med akutvårdsplatser. Länets förlossningsvård ska fortsättningsvis ligga i topp. Vi ska hålla fast vid vår målsättning om en födande/barnmorska, där behovet finns. Den nystartade läkarutbildningen som drivs i samarbete med Linköpings universitet förser länet med värdefull kompetens. Likaså studerande vid andra vårdutbildningar i länet. Även dessa nya resurser ska fördelas lika över länet.

En tryggare hälso- och sjukvård för äldre och bättre förebyggande vård

Antalet äldre i samhället ökar. En fast läkarkontakt ska erbjudas dem som har behov för ökad kontinuitet och trygghet. Specialister i allmänmedicin ska finnas på alla vårdcentraler i hela länet. En distriktsläkares patientantal ska anpassas utefter patienternas vårdbehov, vilket kan vara lägre än Regionens beslut om 1 500 patienter/läkare. Där behov finns ska antalet geriatriska vårdplatser öka. Patienter med flera läkemedel ska få årliga genomgångar.

Det förebyggande hälsoarbetet ska intensifieras

Folkhälsoarbetet har en avgörande roll för att fler ska få vara friska längre. Centerpartiet vill fortsätta det förebyggande hälsoarbete som vi redan har påbörjat och här är samverkan med kommuner och civilsamhället avgörande. Upprättandet av Hälsocenter i varje kommun i länet var ett initiativ från oss under förra valrörelsen och som vi framgångsrikt har drivit under innevarande mandatperiod.

Den specialiserade palliativa vården i hemmet ska finnas dygnet runt

Den specialiserade palliativa vården som utförs på våra akutsjukhus ska vara likvärdig och professionell. Den specialiserade sjukvården i hemmet ska byggas ut, och finnas dygnet runt, i samverkan med länets kommuner och vårdcentraler. Samordningen av den allmänna palliativa vården som utförs av regionen och kommunerna behöver förstärkas. Läkarmedverkan i kommunens hemsjukvård behöver ökas.

Regionen ska fortsättningsvis svara för att det finns en bra och väl fungerande barn- och ungdomstandvård, specialisttandvård för vuxna och tillräckliga resurser för patienter med särskilda behov av tandvård. Den allmänna tandvården ska utföras på en fri marknad. Centerpartiet verkar för en tandläkarutbildning på Jönköping University.

Varningssignaler måste fångas upp tidigt, samverkan öka, fler familjer ska få rätt hjälp från början och köerna till BUP måste kortas

Samhällets press på barn och unga upplevs ha ökat vilket visar sig i ökad psykisk ohälsa. Det förebyggande arbetet med tidiga insatser är viktigt. Skola, elevhälsa och socialtjänsternas familjeverksamhet spelar en viktig roll i att fånga upp signaler när barn och unga inte mår bra. Här måste samverkan ske innan sjukvården kopplas in. Det framgångsrika tillvägagångssättet ”en väg in” där en bedömning av lämplig insats görs behöver utvecklas för att fler familjer ska få rätt hjälp från början. Köerna till BUP och BUH (barn- och ungdomshälsan) måste kortas.

Det ska vara lättare att få hjälp för psykisk ohälsa och missbruk

Den psykiska ohälsan bland vuxna ökar och fler människor lider av ångest, oro och andra psykiska besvär. Tillgängligheten till psykiatrin måste bli bättre. Centerpartiet vill att vårdtagare inom psykiatrin erbjuds en fast vårdkontakt på samma vis som inom primärvården samt att nya arbetssätt uppmuntras för att få förbättrad kontinuitet och effektivitet.

Centerpartiet vill förbättra tillgången till behandling vid missbruk. Vi anser att Regionen ska ha ansvaret för den medicinska behandlingen och kommunerna för omsorgen av patienter inom missbruksvården. Vi anser att sprututbytesprogram ska finnas i de delar av länet där behov finns och att de stärks upp med hälsofrämjande insatser. Vidare vill vi ta bort kravet på att ha varit drogfri före en psykiatrisk behandling där sådana krav finns.

Region Jönköpings län ska vara Sveriges bästa arbetsgivare

Vårdens medarbetare gör ett fantastiskt jobb och det är deras kompetens som gör att länets sjukvård ligger i topp. Vi vill ha ett krav på medicinsk fortbildning. Under innevarande mandatperiod har Centerpartiet varit med om att driva igenom en stor lönesatsning utöver avtal på vårdpersonalen. Att vårdpersonalens löner är konkurrenskraftiga är mycket viktigt. Region Jönköping läns mål om att vara Sveriges bästa arbetsgivare ställer även krav på arbetsmiljön, flexibilitet och möjligheter till utveckling i arbetet. Centerpartiet har länge jobbat för inrättande av mentorstjänster för att ta tillvara och behålla seniora medarbetares kunskap och erfarenhet. Handledningsuppdraget kan påbörjas ett par år före pensionsålder och trappas ner vid högre ålder. Antalet utbildningstjänster för samtliga kompetenser inom hälso- och sjukvården behöver utökas. Detta för att öka yrkenas attraktivitet. Vi vill minska sådan administration som inte är kopplad till patientnytta för att förbättra arbetsmiljön för sjukvårdspersonalen.

Ny teknik ska göra vården bättre och mer tillgänglig

Ny teknik och digitalisering gör en nära vård mer tillgänglig i vardagslivet. För att klara utmaningen med en åldrande befolkning behöver vi ta tillvara all teknik som gör att fler kan sköta sin hälsa på egen hand i hemmet eller i samverkan med vården. Med hjälp av egenvård kan människor själva kolla sina värden och samtidigt ha kontakt med sin läkare eller sjuksköterska. Sjukvården ska digitaliseras på ett sådant sätt att vårdkedjan effektiviseras och att läkare och sjuksköterskor får mer tid för patienterna.

Centerpartiet tror på utveckling, nya tekniska lösningar och forskning. Inom den medicinska forskningen görs framsteg som möjliggör att allt fler sjukdomstillstånd kan behandlas och botas. För Regionen viktiga verksamheter i detta sammanhang är utvecklingsavdelningen Qulturum, forskningsenheten Futurum och Odontologiska institutionen. Även samarbetet med Jönköping University har stor betydelse för utvecklingen av länets sjukvård. Centerpartiet vill utöka de regionala anslagen till forskning och utveckling.

Vi vill skapa rätt förutsättningar för ett effektivt arbete mot våld i nära relationer

Våld i nära relationer är ett samhällsproblem som måste upphöra. Vårdpersonal behöver utbildas inom detta område för att kunna upptäcka och hjälpa så många våldsutsatta barn och vuxna som möjligt. Här krävs samverkan mellan region, kommun och civilsamhälle. Region Jönköpings län bedriver idag ett framgångsrikt rehabiliteringsarbete, Alternativ Till Våld (ATV) där våldsutövare får behandling. ATV fångar även upp barn som har vuxit upp i våldsamma miljöer och som själva riskerar att ta till våld. Centerpartiet vill att Region Jönköpings län gör mer för att upptäcka och hjälpa våldsutsatta medarbetare. Vidare vill vi att Regionen ger rehabiliteringsprogrammet ATV bra förutsättningar att bedriva sitt arbete.

Bli medlem i Centerpartiet

Om alla som röstar på Centerpartiet rekryterar en person till, får vi dubbelt så mycket att säga till om i svensk politik. Om vi hjälps åt behövs det inte mycket för att öka vårt inflytande med 100 procent.