Vi satsar på Jobbskaparna

Vi ska fortsätta att göra det enklare att driva företag. Regler för företagande behöver förenklas. Offentliga åtaganden får inte osunt konkurrera med företagande eller föreningsliv. Fler aktörer behöver involveras i arbetet för att bli ett plusenergilän 2045. Våra företag, inte minst inom den gröna sektorn, är en del av lösningen för våra framtida miljö- och klimatlösningar.

Centerpartiet vill:

  • Höja statusen på de yrkesförberedande gymnasieprogrammen
  • Att länets naturbruksgymnasier utvecklas till innovativa utvecklingscentra för de gröna näringarna
  • Se en fortsatt positiv utveckling av länets folkhögskolor och studieförbund
  • Se en fortsatt utbyggnad av utbildningar och utbildningsplatser på högskolenivå och yrkeshögskola i hela länet
  • Satsa på Ung företagsamhet så att fler elever får undervisning i ämnet
  • Att Jönköping University får fler utbildningsplatser och blir ett fullvärdigt universitet
  • Verka för att nya stambanor byggs
  • Stärka samarbetet med länets näringslivsorganisationer

Vår utgångspunkt

Jönköpings län är känt för sin företagsamhet och entreprenörsanda. Tillverkningsindustrin dominerar med små- och medelstora företag inom trä-, plast- och metallbearbetning. Den gröna sektorn är viktig för länet med hög andel djurproduktion och ett aktivt skogsbruk. Centerpartiet i Jönköpings län ser ett gott företagsklimat, en levande landsbygd, en stärkt arbetsmarknad och ett hållbart företagande som centrala politikområden för företagande och grön tillväxt.

Det ska vara enkelt att starta och driva företag för alla

Vi vet att företagare idag, särskilt småföretag, upplever att den administrativa bördan är stor och myndighetsutövningen krävande. Dessutom upplever företagare svårigheter att hitta finansieringslösningar för investeringar. Ett viktigt steg för att bemöta dessa utmaningar är att arbeta nära organisationer som Almi, Science Park, Handelskammaren, Svenskt Näringsliv och Coompanion, och därmed bidra till utveckling och tillväxt hos enskilda företagare och länet i stort. Centerpartiets politik bidrar till hållbara lösningar och mindre byråkrati för företagare.

En grundförutsättning för en välmående arbetsmarknad är att öka jämställdheten när det gäller företagande. Jönköpings län släpar efter övriga riket när det gäller kvinnligt företagande, kvinnor i ledande positioner och i styrelser. 2021 var andelen bolag med kvinnor på VD-posten 9 % och andelen kvinnor med styrelseuppdrag 16 %. Ett viktigt steg för att öka jämställdheten i näringslivet är att ge fler elever möjligheten att arbeta med Ung Företagsamhet (UF). UF är en viktig grogrund för framtidens entreprenörer och ökar anställningsbarheten. Undersökningar visar att särskilt tjejer inspireras av UF till att starta eget senare i livet.

Matchningen och kompetensförsörjningen på arbetsmarknaden behöver bli bättre, så att arbetslösa lättare får jobb och företag lättare hittar rätt kompetens

Inom det regionala näringslivet finns ett stort behov av att finna utbildade medarbetare. Detta faktum är direkt tillväxthämmande och måste avhjälpas. Regionen behöver vara en aktiv part för att underlätta kompetensförsörjningen. Statusen på de yrkesförberedande gymnasieprogrammen behöver höjas för att få fler att studera praktiska inriktningar. Detta är viktigt i ett län som domineras av tillverkningsindustri. Här behöver företagen, skolan och Regionen hjälpas åt för att ändra attityder och inställning till jobb inom industrin.
Även länets folkhögskolor och yrkeshögskolor fyller en viktig funktion gällande att förse det regionala näringslivet med efterfrågad kompetens. Inför varje ny ansökningsomgång ska Regionen ha kontakt med länets YH-aktörer för att tillsammans identifiera områden där kompetens efterfrågas.

Arbetslösheten i Jönköpings län ligger omkring 7 procent vilket är klart lägre än rikssnittet. Dock är skillnaderna mellan kommunerna är stora och det finns mycket att göra för att öka sysselsättningsgraden. Särskilt gruppen utrikesfödda ska bättre fångas upp av arbetsmarknaden. Ett viktigt steg är ett nära samarbete med berörda aktörer där Regionen ska vara en aktiv part. Även människor med funktionsvariationer har generellt svårare att komma in på arbetsmarknaden. Fler arbetsplatser inom såväl det privata som det offentliga behöver anpassas för att underlätta för anställning.

Vi behöver investera i infrastruktur och utbildning, för att göra länet till en starkare och mer hållbar arbetsmarknadsregion

Länets infrastruktur är avgörande för utvecklingen av länets arbetsmarknad. Det behövs investeringar, både statliga och regionala, för att knyta ihop landet och länet, öka pendlingsmöjligheterna och de klimatsmarta godstransporterna. Lägg därtill vikten av ett välutbyggt fibernät i hela länet för att möjliggöra distansarbete och driva företag på landsbygden. Vi ser fram emot att planerna på nya stambanor förverkligas som förbinder våra storstäder och medför en rejäl förstoring av arbetsmarknaden.

Högskolan i Jönköping (JU) lockar till sig människor från hela världen som vill utbilda sig. Vi vill se en positiv utveckling av antalet forskar- och utbildningsplatser både på högskolan och ute i kommunerna. Frågan att utveckla JU till ett fullvärdigt universitet har hög prioritet.
Science Park har ett finmaskigt nätverk med affärsutvecklare i varje kommun. Denna närvaro är viktig för att underlätta för personer som vill starta eget. Science Park fyller även en viktig funktion för personer som vill kommersialisera en produkt sprungen ur forskning.

De gröna näringarna är grundpelare i företagandet på landsbygden, och helt nödvändiga både för att hela Jönköpings län ska utvecklas och för vår krisberedskap. Länets två naturbruksgymnasier utgör en god grund för utbildning inom de gröna näringarna och efter studenten förser eleverna lantbruken med efterfrågad kompetens – inte minst inom klimatomställningen. Centerpartiet vill att länets naturbruksgymnasier utvecklas till att bli innovativa utvecklingscentra för de gröna näringarna.

Bli medlem i Centerpartiet

Om alla som röstar på Centerpartiet rekryterar en person till, får vi dubbelt så mycket att säga till om i svensk politik. Om vi hjälps åt behövs det inte mycket för att öka vårt inflytande med 100 procent.