Kandidater kommunfullmäktige

Nedan presenterar vi våra kandidater till kommunfullmktige

Ulf A

ULF ABRAHAMSSON

Tillsammans bygger vi framtiden i Vaggeryds kommun.

Om du kryssar mig i valet, skall jag göra allt jag förmår, för att driva en decentraliserad Centerpolitik i hela Vaggeryds kommun. Jag vill driva på för en bättre framförhållning i samhällsplaneringen. Hela Vaggeryds kommun skall utvecklas bl a genom att fler LIS-områden tas fram tillsammans med markägarna. Jag vill utveckla småorterna tillsammans med landsbygden, för att skapa underlag för vår samhällsservice. Näringslivsfrågorna är viktiga. Jag vill att alla större förhandlingar med intressenter och utvecklingsföretag skall inkludera ledande politiker. Jag vill att kommunens resurser används till mer kärnverksamhet. Fastighetsskötsel och händer i vården är sådana exempel. Se över kommunens administration. Vi kanske gör en del onödigt arbete En av mina kärnfrågor är att vi skall ha en decentraliserad skolorganisation. F-3 skolor skall finnas i alla större bostadsområden. Utveckling av landsbygdsskolorna är för mig självklart.

Mats Bergman

MATS BERGMAN

Betala av och utveckla

Som en av de valda från Centerpartiet vill jag framför allt jobba med följande frågor.

  1. Som många andra vill jag att hela kommunen skall leva. Varje del måste få utveckla sina särdrag men också få ta del av en grundläggande kommunal service. Nyckelfunktioner är skola, kommunikation och tillgänglig mark, för bostäder men också för näringsliv och rekreation.
  2. Jag tycker att vi har ett fantastiskt och mångsidigt föreningsliv och måste fortsätta stärka detta. Hand i hand med föreningslivet skall Kultur- och fritidsnämnden gå. Jag tycker att Kulturskolan är viktig för alla åldrar och värda en fortsatt satsning.
  3. Kommunen måste med egna resurser se till att planer arbetas fram så att underhållsskulden kan betalas av. Det är en viktig del för att vi skall kunna fortsätta bli fler i kommunen och då erbjuda bland annat skollokaler av hög kvalitet.

Så lägg gärna din röst på mig, jag är visserligen nybörjare i politiken men har med mig ett helt livs erfarenhet från förenings- och näringsliv.

Ida Philip

IDA PHILIP

En bra utbildning ger människor förutsättningar att växa. Vaggeryd är en växande kommun. Detta ska vi ta vara på och därför måste vi ha skolor av god kvalité i kommunen. Kommunen ska kunna se varje individ och låta elever växa utifrån sina egna förutsättningar. Vi i Centerpartiet Vaggeryd eftersträvar en flexibel skola, både i tätorterna och på landsbygden, där personal, elever och föräldrar ska ha möjligheter att påverka. Jag ser det som extra viktigt på våra landsbygdsskolor och vill att skolan ska kunna ges möjlighet att samverka med hela samhället för att utvecklas. Driftsformen intraprenad tycker jag låter som något att jobba för!

MATEN SKA VARA HÄLSOSAM, SÄKER OCH HÅLLBAR!

För att få en ökad självförsörjningsgrad i kommunen med hänsyn till både miljö och klimat vill jag att maten som tillagas i kommunen ska produceras nära. Vi måste särskilt se till att vi serverar hållbar och bra mat på våra skolor och äldreboenden. För att till exempel minska matsvinnet och samtidigt upprätthålla en bra kvalité på maten behöver vi kontinuerligt öka kunskapen hos personal som tillagar, serverar och köper in mat i vår kommun för att kunna ha en hållbar verksamhet. Lagen om offentlig upphandling ska tillämpas så att lokala företag kan vara med i konkurrensen så vi kan få fler lokala producenter att samarbeta med kommunen

AVSKAFFA GENERELLA STRANDSKYDDET - BYGG MER PÅ LANDSBYGDEN!

Centerpartiet i Vaggeryd vill utveckla byggandet och boendet på landsbygden, i tätorterna och i småorterna. Vaggeryd är en växande kommun och vi vill att hela kommunen ska utvecklas. Det finns just nu en väldigt stor efterfrågan av boende på landsbygden och jag vill jobba för att kommunen ska ha framförhållning på detaljplaner, att det alltid ska finnas lediga byggklara tomter och att strandnära byggande ska vara möjligt på lämpliga ställen i kommunen.

Jonas Rofors

JONAS ROFORS

Jag bor i Byarum där mycket av det vi i Centerpartiet arbetar för finns och frodas. En levande landsbygd med entreprenörskap och traditioner. Här finns företag vars produkter man finner varhelst i hela Sverige, här i området hålls internationella skogsmässor där människor från hela världen möts, här finns en vacker hembygdsgård som inbjuder till samtal och umgänge över generationsgränserna över en kopp kaffe.

Det finns många goda exempel på det samhälle vi i Centerpartiets arbetar för; innovationer, traditioner, gemenskap och öppenhet. Mycket ideellt arbete där människor kommer samman och arbetar för att göra livet och vardagen lite bättre för sig själva och andra. Jag vill fortsätta arbeta för att ytterligare förenkla och förbättra för alla oss som bor och verkar i Vaggeryd kommun.

Sven Samuelsson

SVEN SAMUELSSON

Kommunens tillgångar ska behandlas som mina egna, jag förstår inte varför vi inte har underhållet våra fastigheter utan låtit dom förfalla så det blir dyrare att renovera än att bygga nytt! Detta är ett sen långt tid känt problem som vi ännu inte har åtgärdat, jag vill att vi anställer vaktmästare som är ansvariga att upprätta underhållsplaner och dessutom åtgärdar fel efter hand dom dyker upp!

För att komma till rätta med den begränsning som skjutfältet lägger på utvecklingen i kommunen vill jag att vi stenhårt driver att kunna lägga in bullerservitut på nya fastigheter, detta gör att man kan bygga inom bullerområde som idag försvaret reflexmässigt säger nej till!

Badhus SKALL vi ha i kommunen även om vi inte är tvingade enligt kommunallagen, jag vill att vi bygger till badhuset i Vaggeryd så det möter moderna krav och att vi redan nu tittar på vad som kommer att behövas för åtgärder framåt för Skillingaryds badhus!

Ulrica Björnhag

ULRICA BJÖRNHAG

Jag vill att Vaggeryds kommun ska vara föregångare för en hållbar samhällsutveckling och tillväxt i hela kommunen. Det gör vi genom att stärka näringslivsfrågorna, satsa på entreprenörskap och ge varje människa kraft att växa utifrån sina förutsättningar.

Vi måste ha en miljöpolitik som värnar om natur och miljö men också bygger på utveckling som leder till resultat och leder oss framåt. Jag har en tro på den företagsamma människan och vill att det ska var möjligt att leva, bo och utvecklas i såväl stad som landsbygd.

Jörgen J

JÖRGEN JOHANSSON 

Jag vill att vi utvecklar det redan pågående sammarbetet mellan handel/service i kommunen. Viktigt att utveckla våra centrum, då dessa spelar en stor roll för attraktiviteten i alla orter. Parkeringsbristen i tätorterna måste lösas. Medborgardialogen är viktig för att engagera så många människor som möjligt.

Jag vill att vi bygger i hela kommunen, för att skapa förutsättningar att sälja sitt hus och flytta till lägenhet. Det behövs inte bara hyresrätter utan även bostadsrätter.
Ta ett helhetsgrepp över fåglabäcksområdet ända fram till Ovdaskogsvägen. Ändra detaljplan från industri till bostadsområde upp till båramobäcken i norr. Bygg en över/undergång Verkstadsgatan-Ovdaskogsvägen för att säkra trafiksituationen åt väster. Även räddningstjänstens utryckningstider skulle kortas ner. Se till att det finns attraktiva tomter att bygga på.

Politikerna måste ta tillbaka styrningen i kommunen. Jag vill att det bildas mindre grupper i hemtjänsten, så vårdtagaren möter max 10 olika personer.

Christina B

CHRISTINA BERGSTRÖM

En av samhällets största utmaningar är hur den framtida energiförsörjningen ska kunna garanteras på ett hållbart och säkert sätt. För att hitta bra lösningar vill jag att vi samarbetar och tar fram de lösningar som lämpar sig bäst för oss lokalt.

Jag vill att vi följer den framtagna vindbruksplanen inom Vaggeryds kommun, och att vi bevarar den vattenkraft som redan finns i drift samt att, då det blir lämpligt, komplettera det nya värmeverket med sekundär kraftstation.

Förutom detta vill jag verka för att sänka elförbrukningen, vilket är något som vi alla måste ta ett gemensamt ansvar för. Bara genom att sänka inomhustemperaturen från 23 till 22 grader sparar vi 5% på elförbrukningen för uppvärmning i våra hushåll. Det finns en rad andra åtgärder för vad var och en av oss kan göra, och jag ser fram emot att tillsammans verka för att genomföra smarta lösningar som är hållbara för framtiden. Kryssa mig, så jobbar jag vidare för hållbara energilösningar

FREDRIK NORD

Jag vill satsa på samhällets mjuka frågor. Som centerpartist vill jag trycka på för att alla ska ha rätt till en social, meningsfull vardag oavsett vilka förutsättningar vi föds med. Min vision är att alla ska ha en plats där man får känna sig behövd o kunna arbeta 100% av sin egen förmåga. Inte att förglömma den positiva effekten av social gemenskap. Det är vårat ansvar som förtroendevalda att se till att ingen blir utanför i kommunen på grund av rådande normer i samhället.


OLOF SJÖHOLM

Jag tror på landsbygden som en plats att bo, leva och vara verksam på. Fungerande och modern infrastruktur ska finnas i hela kommunen. Jag vill att Vaggeryds kommun ska vara en pålitlig och kunnig beställare av varor och tjänster. Det kompetenta företagare i kommunen kan göra, behöver inte kommunen göra i egen regi.
JOHANNA MALMBORG

För mig i Centerpartiet är det viktigt och naturligt att HELA Vaggeryds Kommun ska kunna utvecklas. Som invånare i kommunen ska du kunna leva, arbeta och bo på den plats du själv vill. Boende på landsbygden och i tätorterna är beroende av varandra. Service, arbete, matproduktion, mötesplatser, träning och rekreation är några av exemplen på vad vi delar med varandra. Därför måste vi se till att tillväxt och utveckling sker i hela kommunen, både vad gäller mötesplatser, skolor och boende. Utan gemenskap och utbildning dör engagemang och framåtanda

En annan viktig fråga för att öka gemenskapen mellan landsbygd och tätorter är trygga och säkra förbindelser dem emellan. Vi måste satsa på gång och cykelvägar. Ju mer vi på ett säkert och enkelt sätt kan skapa flöden mellan landsbygd och tätorter, desto mer gemenskap och framåtsträvande kommun får vi

Jag tror på ett demokratiskt samhälle. Ett samhälle där vi tar gemensamma beslut som gynnar majoriteten av oss invånare. Inom politiken måste vi satsa på att engagera politiker i alla åldrar, med olika bakgrunder och med olika livserfarenheter. Ju större bredd det är på politiker i den olika nämnderna, desto bättre beslut.
Men sen är det viktigt att tänka framåt, att ta beslut som även gynnar framtidens invånare. Viktigt att vi tar hållbara beslut, att vi t.ex satsar på byggnader som håller över tid och som har låg miljöpåverkan.

Jag är villig att ta kloka beslut som skapar bra förutsättningar för de som ska verka och bo i Vaggeryds kommun, nu och i framtiden.

GÖRAN SVENSSON

Jag är ju ganska ny i politiken, och jag har engagerat mig speciellt för att driva frågor kring föreningslivet, simhallen i Vaggeryd och friluftsliv/rekreation.

Simhallsfrågan i kommunen är viktig. Jag tycker att båda orterna skall ha kvar sina simhallar. Simundervisningen i skolan är jätteviktig. Med min erfarenhet, och de utredningar som gjorts om Vaggeryds simhall, är jag övertygad om att en tillbyggnad kompletterat med renovering av bassänger och utrustning, blir den hållbart bästa lösningen utifrån vad den kommunala ekonomin framöver tillåter.

Jag vill att kommunen stödjer vårt rika föreningsliv ännu mer. Föreningarna driver en betydelsefull och mycket bra verksamhet som är viktig för många av invånarna. Satsningar på det rörliga friluftslivet och de tätortsnära rekreationsområdena känner jag också starkt för.

En röst på Centerpartiet, och på mig, innebär att jag kommer att driva dessa frågor ännu mer!

CARINA STRIDH BJURHAGER

Se gärna min valfilm. https://youtu.be/xtWPjeUaC1o

 

 

 

 

 

ANNA-MARIA TOFTGÅRD

Jag vill att kulturskolan och föreningsbidrag skall växa med kommunen

Närhet till bra skola och vård för våra barn och äldre, där vi värnar små enheter och tar tillvara personalens kompetens och drivkraft är för mig en viktig fråga.

Jag vill få till ännu bättre samverkan mellan kommun och civilsamhälle för att främja psykisk och fysisk hälsa

Bli medlem i Centerpartiet

Om alla som röstar på Centerpartiet rekryterar en person till, får vi dubbelt så mycket att säga till om i svensk politik. Om vi hjälps åt behövs det inte mycket för att öka vårt inflytande med 100 procent.