Miljö- och Byggnadsnämnden

Miljön och Byggnadsnämnden ansvarar för tillsyn och prövning enligt livsmedelslagen och miljöbalken, för miljöfarlig verksamhet, kemikalietillsyn och hälsoskydd.
Kommunens fysiska detaljplanering, bygglovsprövning och byggtillsyn, mätnings- och kartverksamhet, kommunala lantmäterimyndigheten och bostadsanpassningar. Nämnden behandlar alla planärenden, bygglovsärenden, fastighetsbildningsärenden och förhandsbesked. Många bygglovsärenden och andra tillstånd beslutas av delegerade tjänstemän på plan- och byggavdelningen

I verksamheten ingår även arbete med hållbar utveckling och naturvård.

Miljönämnden ska uppmärksamma och stödja det miljöarbete som bedrivs av frivilliga organisationer och andra aktörer. Nämnden medverkar i planering där miljö- och hälsoskyddsfrågor berörs. 

Byggnadsnämnden är också ansvarig nämnd för myndighetsutövningen inom räddningstjänsten, samt trafikfrågor.

Centerpartiets ledamöter och ersättare

Ann Petersson, ordförande
Lars Magnusson
Mikael Erenius
Anna Isaksson

Liselotte Axelsdotter-Borg
Erling Petersson
Kerstin Strand

Bli medlem i Centerpartiet

Om alla som röstar på Centerpartiet rekryterar en person till, får vi dubbelt så mycket att säga till om i svensk politik. Om vi hjälps åt behövs det inte mycket för att öka vårt inflytande med 100 procent.