Kommunstyrelsen

Kommunstyrelsen består av tretton ledamöter. Kommunstyrelsens ledamöter ska leda och samordna förvaltningen av kommunens angelägenheter och ha uppsikt över övriga nämnders verksamhet. Kommunstyrelsen ska också ha uppsikt över kommunal verksamhet som bedrivs av kommunala bolag.

 

Enligt kommunallagen ska kommunstyrelsen:

  1. bereda eller yttra sig i ärenden som ska handläggas av fullmäktige
  2. ha hand om denm ekonomiska förvaltningen
  3. verkställa fullmäktiges beslut
  4. i övrigt fullgöra de uppdrag som fullmäktige lämnat över till styrelsen

Bli medlem i Centerpartiet

Om alla som röstar på Centerpartiet rekryterar en person till, får vi dubbelt så mycket att säga till om i svensk politik. Om vi hjälps åt behövs det inte mycket för att öka vårt inflytande med 100 procent.