Jämställdhet och trygget

Jämställdhet, jämlikhet och trygghet är viktiga frågor för Centerpartiet. Alla människor ska ha friheten att vara den man är oavsett könstillhörighet, etnicitet, sexuell läggning, ålder och social bakgrund. Vi vill se ett samhälle där alla har lika rättigheter, skyldigheter och möjligheter. Samhället ska vara tillgängligt, jämlikt, tryggt och öppet för mångfalden. Alla ska kunna utbilda sig, engagera sig i samhället och ha en aktiv fritid. Detta är också viktigt för att integrationen ska bli lyckad. Att forma ett samhälle utifrån att alla ska kunna vara delaktiga är en jämlikhets- och demokratifråga. Alla som rör sig ute på våra gator, torg och i löparspår ska känna sig trygga. Polisen ska var synlig i samhället och all samhällsplanering och byggnation ska ske ur ett trygghetsperspektiv.

Centerpartiet ser våld i nära relationer som ett akut och brett samhällsproblem. Mäns våld mot kvinnor är en av våra största jämställdhetsfrågor. Det måste upphöra!

Centerpartiet i Mönsterås kommun vill:

  • Eftersträva jämn fördelning av kvinnor och män som ordinarie ledamöter i kommunens alla nämnder och bolag
  • Att oskäliga löneskillnader mellan kvinnor och män ska arbetas bort
  • Att det ska vara lätt att hitta information om var man kan få hjälp när man är utsatt för våld i nära relationer
  • Verka för jämställdhet och mångfald inom kommunens verksamheter.

Kommunen ska arbeta för en god och framgångsrik integration

  • Motverka digitalt utanförskap, se till att det är fortsatt möjligt att få information på annat sätt än bara digitalt, men också fortsätta erbjuda utbildning för det digitala samhället t ex genom våra bibliotek
  • Att det ställs krav på ett trygghetsperspektiv i samhällsplanering och fysisk byggnation
  • Verka för en större och mer synlig polisnärvaro i hela kommunen

Bli medlem i Centerpartiet

Om alla som röstar på Centerpartiet rekryterar en person till, får vi dubbelt så mycket att säga till om i svensk politik. Om vi hjälps åt behövs det inte mycket för att öka vårt inflytande med 100 procent.