Motion om politisk organisation i Kommunstyrelsen

Kommunstyrelsen får med jämna mellanrum synpunkter och/eller kritik från bl.a. revisorerna i att man inte till fullo lever upp till sitt ansvar om uppföljning och styrning av de verksamheter man ansvarar för.

Mycket arbete är gjort på denna front och vi känner att vissa steg tagits i en positiv riktning. Men man har fortfarande inte riktigt fått grepp om framförallt två områden som tidigare sköttes av separata nämnder. Det gäller Samhällsbyggnadsfrågor och Kultur och fritidsfrågor.

Vi vill se en politisk organisation som bygger effektivitet och verkställighet.

Vi anser visserligen att det behövs en helt ny politisk organisation under nästa mandatperiod men då det är en lång process som kräver en bred förankrande process med alla politiska partier så ser vi ett behov av att inrätta ytterligare två utskott under KS redan under innevarande mandatperiod. Ett samhällsbyggnadsutskott med tre ledamöter och ett utvecklings- och kultur och fritids- utskott med tre ledamöter. Detta för att underlätta arbetet med att minska kommunens driftkostnader och samtidigt öka verkställigheten av politiska beslut.

Skälet är att vi märker att KS AU inte hinner med att bereda alla ärenden som ska verkställas samt att det är svårt för fyra ledamöter att hålla kontakten och vara insatt i så många frågor under olika verksamhetsområden på en och samma gång. Vi behöver helt enkelt en bredare och mer funktionell organisation inom KS.

Centerpartiet föreslår genom denna motion att kommunfullmäktige ska besluta:

att inrätta ett samhällsbyggnadsutskott under KS fr o m 1 mars 2017

att inrätta ett utvecklingsutskott under KS fr o m 1 mars 2017

Kommunstyrelsen kan visserligen på eget mandat välja att inrätta dessa utskott, men då vi ser att frågan är av principiellt viktig karaktär ser vi helst att kommunfullmäktige tar ställning i frågan.

Ingela Nilsson Nachtweij

Erik Paulsson
Centerpartiet i Vimmerby