Interpellation till Barn- och utbildningsnämndens ordförande

Vi är oroade över processen och den bristande medborgardialogen kring den nya förskolan. Vad ska byggas? Var ska det ska byggas?

Vi anser att kommunens förskola ska vara kostnadseffektiv och trygg, och vill ha underlag för olika alternativ så att vi kan ta välgrundade beslut, därför ställer vi följande interpellation.

I en avstämning i länet så är det bara två kommuner som planerar för enheter med 9-10 avdelningar. Alla andra kommuner har byggt 3-6 avdelningar de senaste åren. En kommun har utrett vilken storlek som är mest effektiv och konstaterat att 4 avdelningar är både mest kostnadseffektiv och kvalitativt bäst.Varför har Socialdemokraterna och Moderaterna föreslagit en 10 avdelningar i en
stor enhet?

Det finns flera tomter som skulle kunna inrymma 5-avdelningsförskolor och det vore värdefullt att påbörja detaljplaneprocesser för att kunna bygga förskolor på andra platser. Varför görs inte detta?

Vilka ekonomiska skillnader blir det för verksamheten om man bygger fem eller tio avdelningar, såväl drift som investering? Hur många enhetschefer behövs det för en stor förskola? Bygger man många avdelningar på en enhet så kan ett behov av flera enhetschefer göra att effektiviseringen uteblir eller minskar.

Vi är också oroliga för att smittspridningen på en stor förskola med en gemensam matsal ökar. Har hänsyn tagits till detta när man planerar en så stor enhet?

Grannkommunen planerar att bygga 10 avdelningar till en kostnad på 100 miljoner.

Det är viktigt att vi tänker efter kring vilket samhälle vi vill bygga innan vi gör en så stor investering. Om vi i framtiden lägger ner mindre enheter för att fylla den stora förskolan tvingas föräldrar att skjutsa till en stor förskola långt ifrån sin bostad, vilket minskar tryggheten och kommunens attraktionskraft. Hur ser socialdemokraterna och moderaterna på den risken?

Har vi möjlighet att vid ett tillfälle investera så mycket i en förskola eller kan detvara bättre att bygga vid två olika tillfällen och avvakta födelsetalen och behoven?

Vi vill se en förskola som erbjuder barn och föräldrar trygghet och närhet, en bred verksamhet med geografisk spridning. Hur ser ni på möjligheten till fler externa utförare? De privata alternativ som
finns är uppskattade och vi ser en möjlighet till fler utförare i vår kommun. Med externa utförare kan en bredare verksamhet erbjudas, utan att kommunen behöver använda sitt begränsade investeringsutrymme. Tänker BUN bjuda in fler aktörer?

Hur ser ni på möjligheten att använda befintliga fastigheter för att skapa fler förskoleplatser? Finns det fler fastigheter utöver Eken och Pelarne skola som ni erbjudits men tackat nej till?


Ingela Nilsson Nachtweij , gruppledare
Centerpartiet i Vimmerby