Budgetförslag 2018, Centerpartiet i Vimmerby

Säryrkanden, driftbudgeten:

+100 000 kr extra stöd till föreningslivet som var budgeterat 2016. (265000 istället för 165000)

+200000kr extra till kulturskolan för att erbjuda fler instrumentundervisning, gärna i grupp och möjlighet till orkester mm. Erbjuda musikkåren att återigen repetera i kulturskolan.

-500000 kr. Omfördela så att näringslivsavdelningen har 2 tjänster plus utvecklingschef och inte tre tjänster plus chef. Den tredje tjänsten bör kunna finansieras med externa medel för olika satsningar kopplade exempelvis till att få fler utrikesfödda i arbete på de arbetsplatser som har svårt att rekrytera personal. Besparing 2018: 500000kr

-500000 kr. Samlad skoldag: besparing 500000 kr. Effektivare skoldag där några får börja skolan senare / sluta tidigare / yngre får invänta skolskjuts och åka senare för att nyttja skolbussarna bättre. (görs redan i Södra Vi/Gullringen) Besparing 2018: 300000 kr 2019: 500000 kr

-1200000 kr. IT effektivisering i skolan, framförallt kring 1 till 1 datorer/elevdatorer. Att genom att se över ägandeförhållande köp kontra leasing samt typ och prisklass på enhet efter elevernas behov, besparingspotential: 1200000 kr Genom att arbeta fram en effektivare it-försörjning i skolan underlättar vi också framöver arbetet med att förse fler elever med egna enheter/förse skolan med tillräckligt antal enheter för att nå läroplanens krav och främja elevernas utveckling.

Investeringsbudgeten

Bygga max. 6 avdelningar förskola i tätorten och ej i VOK-skogen. (Hellre Nosshult eller Kyrkans mark norr om Vimmerby)

Byta marken norr om Vimmerby med kyrkan och detaljplanera för minst 100 tomter.

Göra markanvisningstävlingar för de centrala tomter som finns och erbjuda privata byggare att rita de förslag som de vill bygga och ange anbud. (Kiosken, Uven, Karlbergs)

Bygga om skolorna i Djursdala och Brännebro och inrymma vardera två förskoleavdelningar. På samma gång bygga om ventilationen från självdrag till modern teknik. 6,8 miljoner

Se över Tuna förskolas möjligheter till expansion med en avdelning och samverkan med skolan och fritids. 5000000 kr

Solceller 0,5 miljon 2018 och 1 miljon 2019 på Stadshusets tak och/eller annat lämpligt tak. Ger intäkter dag 1.

Skjuta på byggnation av kontaktcenter till 2019 inkl inventarier (1,8 miljoner + 650000)

Byta hallgolv och vikvägg i Idrottshallen i samverkan med exempelvis Riksidrottsförbundet. 1 miljon

Ordna omklädningsrum till flickor/damer i Ishallen. Kan eventuellt medfinansieras av extern aktör. 200000

Sammanställning:

Drift, omföringar enligt ovan. Finansiering av de 3,5 extra miljonerna till förskolan görs genom besparingar på 2,1 miljoner. Resterande 1,6 miljoner finasieras genom ökade skatteintäkter tack vare ökad befolkning (senaste skatteprognosen)

Investering:

Skjuta på kontaktcenter: 2,452 miljoner till 2019

Bygga om och flytta in förskola i Brännebro och Djursdala skola: 6,8 miljoner

Tuna förskola: 0,5 miljoner

Solceller: 0,5 miljoner

Byta hallgolv och vikvägg: 1 miljon

Ordna omklädningsrum Ishallen: 0,2 miljoner

Utökad investeringsbudget 2018: 6,548 miljoner varav ventilation i Djursdala och Brännebro är planerat 2019 men vi vill flytta de 4,8 miljonerna till 2018.