Asfalt, underhåll och snöskottning

Alla boende i Vimmerby kommun behöver bra gator, vägar, samt inte minst gång- och cykelvägar. Var man än bor och vistas så behövs väl underhållna ytor att transportera sig på. Mycket viktigt för unga, äldre och de som är på väg till jobb och utbildning. Vimmerby kommuns vägar och gator är i stora behov av underhåll och reparationer.

Sällan har det varit så många skador på vägar och gator efter en vinter. Orsaken är många års bristande underhåll. Det har gjorts en konsultrapport om asfalteringsbehoven i tätorten. Vi i Centerpartiet efterfrågar verkstad nu. Dessutom så har vi tagit del av nationell statistik som visar att Vimmerby kommun lägger betydligt mindre på vägunderhåll än andra kommuner. Vimmerby finns med bland de 20 sämsta kommunerna när det gäller gatu- och vägsatsningar. Men när det gäller att ta ut kommunalskatt av de boende i Vimmerby så ligger man däremot i topp.

Det har varit mycket snö i vinter och där vi vill ha en utvärdering av snöröjningen vintern 2017-2018 för att åstadkomma en bättre snöröjning inför kommande säsong 2018-2019. Resurserna måste tas tillvara så effektivt som möjligt. Vi anser att det inte alltid är mest lönsamt att vänta tills personalen börjar sitt ordinarie arbetspass utan att snö- och halkbekämpningen kan börja då det behövs, innan människor börjar köra fast snö på gator och börjar gå till sina jobb och skolor.

Många mils vägar sköts av fastighetsägarna själva, det som kallas enskilda vägar och som drivs med stöd av trafikverket och kommunen. Dock får många boende utmed vägar själva betala för bidragspengarna räcker ofta inte till underhåll och snöröjning. Många väghållare har påpekat att det kommunala vägbidraget har minskat det senaste året från 2016 – 2017 med ca: 5%. Detta är helt orimligt med tanke på den gånga snöintensiva vintern. Anslaget borde naturligtvis ha höjts istället för att minskats.

Vimmerby behöver ett nytt ledarskap som skapar verkstad.

FRAMÅT Vimmerby kommun!


Birger Andersson


Ingela Nilsson Nachtweij

Magnus Danlid
Centerpartiet