Pressmeddelande från nomineringsstämman

Personbild


Nomineringsstämman för Centerpartiet i Vimmerby kommun vill härmed medvetandegöra omvärlden på hur den nya majoriteten mellan Socialdemokraterna och Moderaterna begränsar demokratin genom att utestänga oppositionen på flera sätt i kommunens nämnder och bolag under kommande mandatperiod.

Vimmerby har sedan kommunsammanslagningen styrts av Centerpartiet i samarbete med de andra borgerliga partierna eller som fram till 1976 med samtliga partier representerade i ett samlingsstyre.

Många av de största frågorna genom åren har stötts och blötts brett mellan majoritet och opposition.

Centerpartiet fick 10 mandat i 2014 års val och tog tillbaka positionen som största alliansparti med liten marginal men Moderaterna (10 mandat) valde att spräcka alliansen och göra en koalition med socialdemokraterna (19 mandat). Resterande opposition som likväl utestängs har tillsammans ytterligare 10 mandat.

Nu har den nya majoriteten frångått det beslut om politisk organisation och arvoden som beslutades av kommunfullmäktige så sent som i juni 2014. Ett beslut som grundades på ett gemensamt två-årigt arbete av alla partier, även dåvarande opposition. Istället föreslår man nu i all hast en helt ny politisk organisation som ska införas redan från och med den 1:a januari 2015. Beslut om denna organisation kommer att fattas först den 8:e december, bara tre veckor innan den ska införas. Majoriteten föreslår ordförande och vice ordförande i alla nämnder och bolag från majoriteten. Oppositionen bereds ingen plats i presidierna (som år 2010 ersatte arbetsutskott) och istället för att behålla andre vice ordförande i alla nämnder och kommunala bolag så införs fast arvoderade gruppledare från oppositionen som utan att få delta i beredningar ska ansvara för att informera hela oppositionen. Oppositionsgruppledaren ska efterfråga information hos tjänstemännen och sedan förmedla informationen. Med risk för dubbelarbete för tjänstemännen.

Centerpartiet ser detta som en ineffektiv och resurskrävande organisation men det allvarligaste är att demokratin begränsas och delaktigheten från oppositionen förminskas radikalt. Centerpartiets demokratisyn och politiska ledarskap har under de dryga fyrtiotalet år som Centerpartiet har varit en del av styret präglats av breda och demokratiska politiska organisationer med stor delaktighet från oppositionen.

Majoritetens förankring av beslut hos oppositionen saknar metod i den nya politiska organisationen och det hävdas att alla ärenden ska beredas och avgöras på nämndssammanträden och att ingen beredning ska göras på presidienivå. Detta ser vi i Centerpartiet som orealistiskt, och därmed odemokratiskt och troligtvis långt ifrån kostnadseffektivt. Den nya majoriteten föreslår också stora arvodesökningar till ordföranden och vice ordföranden i alla nämnder och bolag. Exempelvis ökar arvodet för vice ordförande i barn och utbildningsnämnden från 26000 till 131000 per år utan att man beskriver vilka ökade arbetsuppgifter och vilket ökat ansvar som föranleder denna ökning.

Centerpartiet vill bidra med inspel och förslag redan tidigt i beredning och beslutsprocess och målet för Centerpartiet är att ta ett stort ansvar i oppositionsrollen och att så många beslut som möjligt ska kunna tas i konsensus för Vimmerbybornas bästa.

Våra nästan 2000 väljare i Vimmerby har gett oss mandat och förtroende att ta ansvar för att utveckla Vimmerby kommun. Vi beklagar att den nya majoriteten inte ser oppositionen som en tillgång som kan bidra redan i presidieberedningen av ärenden som förbereds inför sammanträden.

Nomineringsstämman för Centerpartiet i Vimmerby den 26/11 2014 i Frödinge Bygdegård.

Bli medlem i Centerpartiet

Om alla som röstar på Centerpartiet rekryterar en person till, får vi dubbelt så mycket att säga till om i svensk politik. Om vi hjälps åt behövs det inte mycket för att öka vårt inflytande med 100 procent.