Synpunkter på översiktsplanen – Vimmerby stad

Personbild


I stort tycker vi att de tankar som är presenterade i förslaget till översiktsplan är bra. Vi vill dock föra fram några synpunkter:

Fritidsområde:

* Mycket bra att området mellan de nybyggda förskolorna och VOK-stugan ska bevaras som naturområde. Här bör kommunen ta fram en plan för hur natur- och rekreationsvärdena ska utvecklas i samråd med markägare och berörda föreningar.

Bostadsområde:

* Gällande bostadsområden så tycker vi att det tänkta bostadsområdet vid Ulriksdalsvägen ska utvecklas som ett naturnära boende, där boendet inkluderas med den befintliga natur, golf och hästverksamhet som finns där idag. Viktigt att hästverksamheten blir kvar på nuvarande plats så att inte engagerade ungdomar får längre till sitt stall.

* Vi anser att bostadsområdet väster om Krönvägen ska utvecklas och expandera så att Vimmerby kan erbjuda ytterligare sjönära tomter. Detta område bör exploateras i god tid före att en ny skola ska ta form vid området vid Nybble så att området bidrar till ett fördelaktigt elevunderlag till den nya låg- och mellanstadieskolan.

* Vi tycker även på längre sikt att området vid Hörestadhult ska utvecklas till bostadsområde vilket skulle möjliggöra sjönära tomter. I det området skulle även en framtida lokalisering av ett industriområde kunna vara lämpligt - fast då på andra sidan väg 40. Den frågan känns dock just nu inte så akut så länge industritomterna på Krönsmon inte är slutsålda.

Skolor:

* De tomter som är inritade på landstingets tomt nedanför Folkhögskolan ska utgå. Det har tidigare funnits planer på att bygga till Folkhögskolan vid det området. En bostadsbyggnation där skulle kunna bromsa Folkhögskolans framtida utveckling. Viktigt att detta område även fortsättningsvis kommer att upplåtas för skolverksamhet.

* I denna plan finns förslag på att förlägga en grundskola utmed Krönvägen. Vi föreslår att planen för ny skola begränsas till barn för låg- och mellanstadiet i grundskolan. Det finns många samverkansfördelar med att ha kommunens högstadieskolor, samt gymnasieskolan samlade mer centralt placerade i tätorten. Vi anser att låg- och mellanstadieskolorna bör ha en lokal lokalisering nära bostäder i hela kommunen vilket talar för en ny låg och mellanstadieskola vid det nya bostadsområdet vid Nybble. Dessutom bidrar sannolikt närheten av kommunens högstadieskolor och gymnasium till en ökad integration i kommunen.

Trafik:
Planförslaget innehåller en yttre ringled som sammanbinder riksvägarna med varandra (23 och 40). Behovet är att på lång sikt skapa en helt ny infart till ALV och till företagstomterna vid Krönsmon. Markkorridoren där den yttre ringleden planeras är till stora delar privatägd idag och det skulle krävas omfattande markinköp och expropriering för att bygga denna yttre ringled.

* Vi anser att Astrid Lindgrens Världs behov av bättre trafikflöde kan lösas på ett bättre sätt än byggnation av en yttre ringled enligt förslaget. Bygger man på sikt istället en planfri passage vid järnvägen vid Kalles lek och Lattjo så kommer trafiken till parken kunna växla över trafik från Lundgatan, vilket skulle minska behovet av en yttre östlig ringled. Denna lösning skulle dessutom bli mycket billigare.
* Dessutom skulle en ALV-infart kopplat till en yttre ringled troligen innebära en sämre stads- och handelsutveckling då besökarna inte kommer att uppfatta att det finns en liten stad med attraktiv stadskärna och mysig handel och restaurangverksamhet.

Ingela Nilsson Nachtweij

Magnus Danlid

Bli medlem i Centerpartiet

Om alla som röstar på Centerpartiet rekryterar en person till, får vi dubbelt så mycket att säga till om i svensk politik. Om vi hjälps åt behövs det inte mycket för att öka vårt inflytande med 100 procent.