Interpellation till kommunstyrelsens ordförande Tomas Petersson - Hur ska landsbygden utvecklas i Vimmerby

Personbild


Vimmerby kommunfullmäktige tillsatte en landsbygdsberedning år 2013 med alla politiska partier i kommunen som deltagare. Beredningen fick uppdraget att ta fram ett landsbygdspolitiskt handlingsprogram för Vimmerby kommun. Arbetet leddes av Sören Sjöholm och presenterades på kommunfullmäktiges marssammanträde 2014.

Därefter har programmet remitterats och synpunkter har inhämtats från alla partigrupper och alla nämnder. Målet var ett antagande i juni 2014 för att programmet skulle kunna verkställas snarast.

Hittills har vi sett majoriteten leverera nedläggning av skolor, utebliven investering i GC-väg i Gullringen, avstannat fiberprojekt på landsbygden vad gäller stamfiber mm. Ingen satsning som gynnar landsbygdens utveckling har ännu presterats av S och M i samverkan under denna mandatperiod.

Därför undrar vi i Centerpartiet i Vimmerby:
1. När kommer kommunfullmäktige ha det landsbygdspolitiska handlingsprogrammet på sin kungörelse och när kommer landsbygdsfrågorna att arbetas med mer fokuserat av den nuvarande politiska majoriteten?

2. Avser S och M att tillsätta en landsbygdsutvecklare i kommunen?

3. Vilka mål och visioner för landsbygden har S och M i sin samverkan?

4. Vilka satsningar planeras av kommunledningen under resten av denna mandatperiod för att hela kommunen ska utvecklas?

Ingela Nilsson Nachtweij
Centerpartiet i Vimmerby

Bli medlem i Centerpartiet

Om alla som röstar på Centerpartiet rekryterar en person till, får vi dubbelt så mycket att säga till om i svensk politik. Om vi hjälps åt behövs det inte mycket för att öka vårt inflytande med 100 procent.