Motion till Kommunfullmäktige i Vimmerby Uppdatera Vimmerby kommuns bostadsförsörjningsprogram

Personbild


Varje mandatperiod ska Sveriges kommuner enligt Plan och  bygglagen 2 kap. 3§5 (2010:900) ta fram riktlinjer för  bostadsförsörjningen så att kommuninnevånarna tillgodoses vad gäller  bostäder.

Kommunstyrelsen i Vimmerby beslutade år 2013  att ta fram riktlinjer för bostadsförsörjningen men det arbetet verkar  vara vilande.

Nu är det dags att fokusera på denna fråga igen då  det finns stora behov av bostadsbyggande i kommunen. Det senast  beslutade bostadsförsörjningsprogrammet i Vimmerby kommun gällde för  2003-2013 vilket också pekar på att kommunen saknar en plan för  bostadsförsörjningen. I det nyss framtagna tillägget till ÖP för  tätorten finns några sidor om bostadsplanering och befolkningsunderlag  men det krävs mer strategisk planering för bostadsförsörjningen än så.  Kommer exempelvis statliga stöd framöver för att bygga bostäder i  kommunerna är det värdefullt att ha en framtagen plan för  bostadsförsörjningen.

Centerpartiet föreslår därför att kommunfullmäktige beslutar

- att ta fram riktlinjer för bostadsförsörjningen i Vimmerby kommun med  sikte på ett program för kommunens bostadsförsörjning för 2017-2022.

-  att diskutera och förankra arbetet med framtagandet av riktlinjerna via  exempelvis arbetet med den sociala lokala utvecklingsplanen. (SLUSEN)

För Centerpartiet i Vimmerby kommun gm

Ingela Nilsson Nachtweij

Bli medlem i Centerpartiet

Om alla som röstar på Centerpartiet rekryterar en person till, får vi dubbelt så mycket att säga till om i svensk politik. Om vi hjälps åt behövs det inte mycket för att öka vårt inflytande med 100 procent.