Centerpartiet är en kraft att räkna med

2017 har firats av i sedvanlig ordning, det är nytt år 2018 och vi är i full gång med förberedelserna för det kommande valet. Innan vi rusar vidare mot våren och sommaren tar vi oss lite tid att stanna upp och reflektera över några av sakerna vi i Centerpartiet Älmhult lyckades åstadkomma under året som gick.

Förutom att vår (C+M+Kd) budget ännu en gång beslutades bli styrande i Älmhults kommun för år 2018, med tiotals miljoner i tillskott till både skola och omsorg, har vi också lämnat in ett antal motioner under året. Ida Ekdahl lämnade i början av året in en motion om att förtydliga rätten att mata spädbarn på offentlig plats i de kommunala ordningsreglerna. Nuvarande regler är inte tillräckligt tydliga och runt om i landet har mammor som ammat eller flaskat offentligt blivit tillsagda att sluta. Tyvärr beslutade fullmäktige avslå motionen.

Elizabeth Peltola lämnade in en om jämställt försörjningsstöd som vann kommunfullmäktiges bifall, en mycket viktig fråga för ökad jämställdhet. Försörjningsstödet ska hädanefter delas upp till båda vårdnadshavarna för att undvika att den ena vårdnadshavaren får större ekonomisk makt över den andra.

Motion lämnades också om införandet av ”huskurage”, dvs att man som granne vid misstanke om hot eller våld i sitt bostadshus ska agera, knacka på och fråga eller kontakta andra grannar eller i värsta fall polis. Elizabeth Peltola undertecknade denna motion och utredning pågår fortfarande.

I slutet av året lämnade Vidar Lundbeck in en motion om att ersätta en del av hemtjänstens fordon med elbilar. En mycket viktig fråga på flera plan, dels kan det spara tid i de områden där det inte finns en bensinmack och personal därmed måste lägga onödig tid på att köra flera mil och tanka. Dels kan detta spara in mycket koldioxidutsläpp och på så sätt bidra till kommunens miljöarbete. Utredning pågår, svar väntas under 2018. Läs mer: https://www.smalanningen.se/article/elbilar-i- hemtjansten-utreds/

Som sista motion under 2017 kom Gusten Mårtenssons motion om ”Ökat digitalt deltagande” med vid novembersammanträdet. Flera kommunala tjänster och mycket information förmedlas idag digitalt, detta samtidigt som vi vet om att många människor i vår kommun har svårt att ta till sig digital information. Det kan bero på att man inte har någon dator, inte har tillgång till internet eller helt enkelt har svårt med den nya tekniken. Risken finns att vi skapar ett digitalt utanförskap, något vi måste arbeta för att undvika och istället se till att inkludera fler digitalt. Utredning pågår och svar kan förhoppningsvis komma under 2018.

Förutom dessa nya motioner och initiativ har det under året också tagits beslut kopplade till motioner inlämnade under tidigare år.

Redan 2013 (!) lämnade Jessica Wihlborg in en motion om ”Större andel sopsortering i hemmet”. Motionen har nu blivit besvarad av fullmäktige, Älmhults kommun har gått i riktningen motionen syftade på. Beslut är fattat om att sopinsamling framöver ska ske via s.k. ”fyrfackskärl” i samarbete med andra kommuner. Tyvärr visar S+V+Mp i ledningen nu på svagt ledarskap nu när det väl gäller och drar ut på frågan för att de inte vill lägga ut sophämtningen på entreprenad tillsammans med andra kommuner. De låter ideologi och rädsla gå före utveckling och miljöarbete, något som blir dyrt och dåligt för Älmhults kommun och för miljön. Läs mer: http://www.smp.se/almhult/oenigt-om- sophamtning/

Till år 2018 ska vi ha en tävling kallad ”Årets Ljusby i Älmhult”, tack vare en motion av Jessica Wihlborg! Kommunfullmäktige har bifallit motionen, mer information om byatävlingen kommer under våren.

Dessutom fick vi också svar på Tomas Harryssons motion om införandet av fritt obligatoriskt skolval i Älmhults kommun, en viktig principiell fråga som skulle kunna förbättra skolresultaten och göra det mycket enklare för de som bor utanför tätorten i kommunen. Till största del blev motionen avslagen med motivering att det blir för dyrt, delvis blev den dock besvarad vilket betyder att Älmhults kommun arbetar i motionens riktning. Läs mer: http://www.smp.se/almhult/c-vill- infora-%C2%85obligatoriskt- fritt-skolval- i-almhult/

Vi kan konstatera att 2017 var ett bra år för Centerpartiet i Älmhult, vi gör skillnad! Vi fortsätter att driva på för att man ska kunna bo och verka i hela Älmhults kommun, vi vill också se till att politiken och utvecklingen är hållbar, både miljömässigt och ekonomiskt.

Det är brinnande högkonjunktur och det går bra för Sverige och Älmhults kommun, men vi vill att det ska gå ännu bättre för fler, vi vill vara mer hållbara och framtidsinriktade. För att förverkliga detta fullt ut måste vi ha nytt ledarskap för Älmhults kommun!

/Gusten Mårtensson, Kretsordförande, Älmhult.