Web Analytics Made Easy -
StatCounter

Länsstyrelsen riskerar viktiga kulturmiljöer

I Kronobergs län finns många små vattendrag. Många av dessa är på olika sätt reglerade sedan mycket lång tid tillbaka. Det har bildats många fantastiskt rika biologiska miljöer och många vackra och viktiga kulturmiljöer runt de reglerade vattendragen. Dessa äventyras av nitiska tjänstemän på länsstyrelsen i Kronobergs län.

Vi Centerpartister med basen i Kronobergs län föreslår
- Prioritera om i Länsstyrelsens arbete och vänta in nya riksdagsbeslut. Riskera inte värdefulla miljöer i onödan!

Smålandsposten har föredömligt visat på flera exempel på hotade vattenmiljöer vårt län. Det finns
många exempel i övriga landet också. Länsstyrelserna hanterar frågorna olika i landet. I vårt län prioriteras detta arbetet högt och förståelsen för länsstyrelsens arbete finns varken hos oss, hos boende i länet eller hos de drabbade. Riksdagen har fattat flera beslut som påverkar vattendragen. En del av dem går emot varandra.

För Centerpartiet är det viktigt att vi skapar förutsättningar för produktion av förnyelsebar el. De småskaliga vattenkraftverken producerar inte stora mängder el, men varje kwh är viktig för
att vi ska kunna ersätta all fossil energi och kärnkraftsel.

Vi är angelägna om en miljölagstiftning som innebär en rikare biologisk mångfald och minskad
miljöpåverkan i vårt län. Vi ser dock att den enskilda individen kommer i kläm när de nya EU-direktiven tillämpas i tillsynen mot småskaliga vattenkraftverk.

Riksdagen har inte tagit ställning till de nya EU-direktiven. Flertalet remissinstanser har uppmärksammat riksdagen på den småskaliga vattenkraftens viktiga bidrag till kulturmiljöers mångfald och lokal elproduktion, samt hållbar utveckling på landsbygden. Regeringen har tilldelats ett tydligt uppdrag av riksdagen om att utreda ett nytt regelverk för tillståndsprövningar som ska vara flexibelt och anpassat till småskaliga verksamheter. Det har även presenterats ett förslag om
upprättande av en nationell stödfond, vars syfte är att underlätta anpassningen av småskaliga aktörers anläggningar till de nya miljökraven. Ärendet kommer att läggas fram för riksdagen inom kort.

Länsstyrelsen borde därför invänta nytt direktiv i frågan, för att minimera onödig oro som nu växer hos enskilda och småskaliga vattenkraftägare i vår region. Västra Götaland har i dialog med regionala vattenkraftsaktörer valt att pausa tillsynen. Med bakgrund av detta är det vår förhoppning att Länsstyrelsens tillsyn av småskaliga vattenkraftverk pausas, i avvaktan på nytt beslut/nya direktiv från regeringen.

 

För Centerpartiet i Kronobergs län

Sven Sunesson, Regionråd Region Kronoberg
Per Schöldberg Kommunalråd Växjö/Riksdagskandidat
Elizabeth Peltola Kommunalråd Älmhult
Åke Carlsson Kommunalråd Uppvidinge