Web Analytics Made Easy -
StatCounter

Centerpartiet står bakom beslutet att bygga ett nytt akutsjukhus i Räppe

Det har länge stått klart att det behövs ett nytt akutsjukhus i Växjö för att möta vårdens framtida behov, där medicinsk utveckling och teknikens framsteg ställer krav på utformningen av framtidens lokaler. Frågan har varit var det nya sjukhuset ska placeras. Den 2 mars 2022 tog regionfullmäktige ett slutgiltigt beslut som innebär att regionen ska bygga ett nytt sjukhus i Räppe. Bakom beslutet står förutom Centerpartiet också Moderaterna, Kristdemokraterna, Socialdemokraterna och Sverigedemokraterna. Endast Vänsterpartiet och Liberalerna reserverar sig emot beslutet, de yrkar återremiss.

Underlaget som har lämnats till politiken för beslut beskrev två alternativ för ett nytt sjukhus i Växjö – att antingen bygga ett nytt sjukhus i Räppe eller att bygga nytt på nuvarande sjukhustomt, Centrallasarettet (CLV) i Växjö.

Dessa utredningar finns att läsa på regionens hemsida: https://www.regionkronoberg.se/halsa-vard-tandvard/framtidens-vardbyggnader/centrallasarettet-vaxjo/

Centerpartiet har noga följt de olika utredningarna som gjorts och satt oss in i de slutliga förslagen. Det är en enig fullmäktigegrupp som bestämt sig för att säga ja till förslaget att bygga ett nytt akutsjukhus i Räppe. Beslut togs 2 mars på regionfullmäktigemöte i Alvesta.

Argumenten som vi framhåller är framför allt fördelarna för patienter och personal.

Allra viktigast är patientsäkerheten. Att vara kvar på befintlig plats och under 30 år bedriva akut sjukvård varje dag, varje timme och samtidigt vara en byggarbetsplats är inte patientsäkert. 30 år är den tid det tar att bygga nytt på befintlig plats och innan lokalerna är anpassade till moderna krav och modern teknik.

Centerpartiet är också mycket angelägna om arbetsmiljön för vår personal. Den måste vara god och det kan vi garantera i en ny sjukhusbyggnad. CLV alternativet skjuter viktiga arbetsmiljöförbättringar framåt. Att bygga nytt i Räppe underlättar och är dessutom mer attraktivt när vi rekryterar ny personal.

Tillgängligheten i Räppe för ambulans, patienter och besökare blir mycket bättre. Det är ett sjukhus för hela länet och inte bara för dem som bor i Växjö stad.

När det gäller ekonomin så blir det stora investeringar i båda alternativen. Det är givetvis så att det är lättare att klara ekonomin om investeringarna, som i CLV-alternativet, tar lång tid. Samtidigt innebär det högre driftkostnader. Räppealternativet har en mycket säkrare investeringskalkyl men med större ekonomisk påfrestning i början.

Centerpartiets slutliga argument är att vi tror att det är lättare att ställa om vården i riktning mot den viktiga ”nära vården” när vi bygger ett nytt sjukhus i Räppe och att ett nytt sjukhus erbjuder funktionella lokaler där vården bättre kan utföras med ny modern teknik.

Medarbetarna har haft inflytande under hela processen. Mer än 50 arbetsgrupper har arbetat med planeringsunderlaget till sjukhusbeslutet. Alla arbetsgrupper har haft representanter från verksamheterna och samtliga verksamheter har varit representerade. När vi nu fattat beslutet och det går in i projekteringsfasen kommer medarbetarna fortsatt att på ett avgörande sätt vara delaktiga i planeringen för respektive verksamhet. Allt från val av färger och möbler till beslut om den tekniska utrustningen.

För Centerpartiets regiongrupp/

Sven Sunesson
Elizabeth Peltola